Διεθνή

Τι ζητά η Insurance Europe στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Solvency II

Η αναθεώρηση του Solvency II θα πρέπει να διορθώσει τις υπερβολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και τη μεταβλητότητα, να διατηρήσει το SCR ως εποπτικό σημείο παρέμβασης, να βελτιώσει την αναλογικότητα και να μην αυξήσει το κόστος. Τα παραπάνω επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Insurance Europe, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις της για την αναθεώρηση του Solvency II.

Στην απάντησή της η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων τονίζει τα παρακάτω:

Οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν μια σειρά από χρήσιμες και απαραίτητες αλλαγές, περιλαμβάνουν, όμως, και στοιχεία που θα υπονόμευαν τις βελτιώσεις ή/και θα πρόσθεταν κόστος που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Παρόλο που το νομοθετικό πλαίσιο του Solvency II έχει πετύχει πολλά από τα επιδιωκόμενα οφέλη, χρειάζεται βελτιώσεις, καθώς δεν αντικατοπτρίζει σωστά το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υπερβολικά κεφαλαιακά βάρη και μεταβλητότητα όσον αφορά τη φερεγγυότητα για τους Ευρωπαίους ασφαλιστές. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει μια πολύ σημαντική, και σε ορισμένες περιπτώσεις περιττή, λειτουργική επιβάρυνση για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Αυτές οι ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές, τόσο άμεσα, μέσω του αυξημένου κόστους και των όχι τόσο καλών επενδύσεων, όσο και έμμεσα, λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας προϊόντων και εγγυήσεων. Περιορίζουν, επίσης, την ικανότητα του ασφαλιστικού τομέα να συμβάλει στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Η αναθεώρηση του Solvency II δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε θεμελιώδη αναθεώρηση του συστήματος. Αντίθετα, απαιτείται περιορισμένος αριθμός εστιασμένων αλλαγών, που θα οδηγήσουν, συνολικά, στη δικαιολογημένη και αναγκαία μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και της μεταβλητότητας.

Οι εστιασμένες αλλαγές θα κάνουν το σύστημα περισσότερο βασισμένο στον κίνδυνο, ευθυγραμμίζοντάς το καλύτερα με τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές. Αυτό θα επιτρέψει στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα να διατηρήσει τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές του δραστηριότητες και να προφέρει προϊόντα προς όφελος των πελατών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του τόσο στη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία όσο και σε άλλους πολιτικούς στόχους της ΕΕ και, τέλος, να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός διεθνώς.

Εν κατακλείδι, η αναθεώρηση του Solvency II θα πρέπει:

  • Να διορθώσει τις υπερβολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και την τεχνητή αστάθεια για τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ευθυγραμμίζοντας τις μετρήσεις με τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές, διατηρώντας παράλληλα τους πελάτες πολύ καλά προστατευμένους.
  • Να βελτιώσει την αναλογικότητα και να αποτρέψει την αύξηση του κόστους και του λειτουργικού φόρτου.
  • Να διατηρήσει το υπάρχον, καλοσχεδιασμένο εποπτικό κλιμάκιο παρέμβασης.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας