Διαμεσολαβούντες

Τι ζητά η ΕΑΕΕ από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές

Στο πλαίσιο της σταθερής ενημέρωσης των εταιρειών-μελών σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της RIS, της Στρατηγικής, δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία του Ιδιώτη Επενδυτή, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος αποστέλλει τμήμα επιστολής, την οποία απηύθυνε πριν από μερικές μέρες (23/02/2024) σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η κα Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια, και η κα Εύα Βαρουχάκη, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων, διευκρινίζουν σχετικά τα εξής:

«Η ΕΑΕΕ, κατόπιν προτροπής της Insurance Europe, της ομοσπονδίας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, προέβη στη νέα αυτή επικοινωνία, ώστε να διατυπώσει και να μεταφέρει τις ανησυχίες και τα βασικά μηνύματα των ευρωπαίων ασφαλιστών, υπό το φως των ζυμώσεων και συμβιβασμών που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο στόχος της επίτευξης πολιτικής συμφωνίας στην ECON στην προγραμματισμένη συνάντηση της 20ης Μαρτίου να μην καταλήξει σε βεβιασμένες επιλογές, οι οποίες θα φέρουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, παρακάμπτοντας τον τρόπο άσκησης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ και της ποικιλομορφίας που διακρίνει ειδικά την ασφαλιστική αγορά. Οι παρατηρήσεις, που περιέχονται στην επιστολή, επικεντρώνονται σε τρεις περιοχές, για τις οποίες υπάρχει σκέψη ευρωπαϊκής παρέμβασης με τρόπο που δεν συνάδει με τον στόχο της RIS για αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτιών επενδυτών στις αγορές και οι οποίες αποβλέπουν σε εναρμόνιση προμηθειών, στην καθιέρωση εθνικών εργαλείων σύγκρισης των PRIIPs (national PRIIPs comparators) καθώς και τη δημιουργία εθνικών benchmarks (αντί ευρωπαϊκών) ως εποπτικού εργαλείου».

Το απόσπασμα της επιστολής της 23/02:

………

Βασικές θέσεις της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς σχετικά με την πρόταση οδηγίας RIS στο πλαίσιο των συζητήσεων που βρίσκονται εξέλιξη στην ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στο πλαίσιο της σταθερής επικοινωνίας μας για το αναφερόμενο στην επικεφαλίδα θέμα και σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας, η ΕΑΕΕ επανέρχεται προκειμένου να θέσει υπόψη σας τις ανησυχίες και τα βασικά μηνύματα των ευρωπαίων ασφαλιστών, εκπροσωπούμενων από την Insurance Europe, την ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υπό το φως των ζυμώσεων και συμβιβασμών που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο στόχος της επίτευξης πολιτικής συμφωνίας στην ECON στην προγραμματισμένη συνάντηση της 20ης Μαρτίου να μην καταλήξει σε βεβιασμένες επιλογές, οι οποίες θα φέρουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα, παρακάμπτοντας τον τρόπο άσκησης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ και της ποικιλομορφίας που διακρίνει ειδικά την ασφαλιστική αγορά.

Για τον λόγο αυτόν, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής σημεία:

 • Οποιαδήποτε ρύθμιση, η οποία θα οδηγούσε σε εναρμόνιση των επιπέδων των προμηθειών που καταβάλλονται στο πλαίσιο των πωλήσεων με παροχή συμβουλής δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη για τους εξής λόγους1:
  • Τα προϊόντα ποικίλουν και παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα ένα προϊόν IBIPs με προκαθορισμένο συνδυασμό υποκείμενων στοιχείων είναι εντελώς διαφορετικό από ένα εξατομικευμένο προϊόν πολλαπλών επιλογών (MOP-Multiple Option Product).
  • Οι καταναλωτές είναι διαφορετικοί. Κάθε πελάτης- ιδιώτης επενδυτής είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα γνώσης και εμπειρίας σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή και διαφορετικές ανάγκες, αλλά και διαφορετικές προτιμήσεις βιωσιμότητας (π.χ. υψηλές προτιμήσεις βιωσιμότητας ή και καθόλου προτίμηση για βιώσιμα χαρακτηριστικά). Ο διαφορετικός συνδυασμός χαρακτηριστικών επηρεάζουν στην πράξη τη διάρκεια και τον βαθμό ανάλυσης της παρεχόμενης συμβουλής.
  • Τα συστήματα διανομής ανά την Ευρώπη είναι διαφορετικά. Οι εμπορικές συνεργασίες ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαφορετικών καναλιών διανομής διαφοροποιούνται, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται ανάλογα και το κόστος της παροχής συμβουλής.
  • Τα νομικά συστήματα που ρυθμίζουν το καθεστώς της συμβουλής επίσης διαφοροποιούνται μεταξύ των ευρωπαϊκών δικαιοδοσιών. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα η παροχή συμβουλής στις πωλήσεις IBIPs είναι εκ του νόμου υποχρεωτική σε αντίθεση με τις νομοθεσίες άλλων κρατών μελών. Στις περιπτώσεις αυτές, η θέσπιση μιας τέτοιας ρύθμισης αναμένεται να αυξήσει το κόστος της συμβουλής.
  • Δεν είναι σαφές πώς θα καθοριστεί η  έννοια «παρόμοια προϊόντα» (“similar products”).
 • Δεν είναι επίσης σαφές με βάση ποια μεθοδολογία θα καθοριστεί ένα «κατάλληλο» εναρμονισμένο επίπεδο προμηθειών.
  • Όσον αφορά στους προωθούμενους κανόνες για το VfM, (όπως για παράδειγμα μια πιθανή δημιουργία εθνικών benchmarks βάσει κατευθύνσεων της ΕΙΟΡΑ), επισημαίνονται τα εξής:
  • Επί της αρχής, η εισαγωγή γενικών αρχών VfM (high level) στο 1ο Επίπεδο της οδηγίας θα ήταν αποδεκτή. Σε κάθε περίπτωση, το πλαίσιο των απαιτήσεων POG θα πρέπει να παραμείνει ευέλικτο και η αξιολόγηση του VfM κάθε προϊόντος να λαμβάνει υπόψη τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
  • Οι ασφαλιστές θα πρέπει να συνεχίσουν να σχεδιάζουν ελεύθερα τα προϊόντα τους και να τα τιμολογούν σύμφωνα με τη θεμελιώδη επιταγή της οδηγίας 2009/138/ΕΕ (Solvency II).
  • Όσον αφορά στη δημιουργία εθνικών δεικτών αναφοράς (benchmarks), θα πρέπει να γίνει σαφές στο κείμενο της οδηγίας, εφόσον υιοθετηθεί, ότι θα αποτελούν αμιγώς εποπτικό εργαλείο και ότι η θέσπισή τους δεν θα οδηγήσει σε πρόσθετη επιβάρυνση των εταιριών (π.χ. όχι σε νέες υποβολές, όχι στη χρήση των συγκεκριμένων benchmarks στο πλαίσιο των διαδικασιών POG κάθε εταιρείας).
 • Όσον αφορά στην εισαγωγή PRIIPs comparators στην πρόταση κανονισμού PRIIPs σημειώνονται τα εξής:
  • Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη μέσω «διαδικτυακής διεπαφής» (online interface) τα εν λόγω συγκριτικά εργαλεία . Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα ασφαλιστικά προϊόντα ποικίλλουν και διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους και κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα αποτελέσματα του εργαλείου να είναι παραπλανητικά για τους καταναλωτές, αλλά και για λοιπούς χρήστες (π.χ. μέσα ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ανταγωνιστές).
  • Τα εργαλεία αυτά δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στην πτυχή του κόστους, αλλά να λαμβάνουν υπόψη και τα ποιοτικά στοιχεία των προϊόντων.
  • Είναι εξίσου κρίσιμο να μην υπάρξουν κοινά εργαλεία για τα IBIPs, τα βασιζόμενα δηλαδή σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα και τα προϊόντα του λοιπού χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στον Κανονισμό PRIIPs. Η σύγκριση μεταξύ ενός IBIP και ενός αμιγώς επενδυτικού προϊόντος είναι θεμελιωδώς λάθος, δεδομένου ότι έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, διάρκεια και στόχο.
  • Με την παράκληση να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω ανησυχίες των ευρωπαίων ασφαλιστών, παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

………….

 1. Ο σχολιασμός γίνεται στη βάση σκέψης που φαίνεται να προωθείται ότι ένας διαμεσολαβητής, θα πρέπει να λαμβάνει το ίδιο επίπεδο προμήθειας σε σχέση με την προμήθεια που λαμβάνουν άλλοι διαμεσολαβητές για την πώληση  παρεμφερών προϊόντων. ↩︎

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας