Διεθνή

Τι προτείνει η Insurance Europe για την παρακράτηση φόρου

Οι ασφαλιστές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παρακράτησης φόρου που να είναι απλό, γρήγορο και ψηφιακό.

Η Insurance Europe συμμετείχε στη διαβούλευση που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούσε το προτεινόμενο σχέδιο δράσης για την καθιέρωση κοινού πανευρωπαϊκού συστήματος παρακράτησης φόρου επί των πληρωμών μερισμάτων ή τόκων.

Στην απάντησή της επισημαίνει ότι οι διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες παρακράτησης φόρου για διασυνοριακούς επενδυτές χαρτοφυλακίου ή μετόχους στην ΕΕ, συχνά αποτελούν πρόκληση για τους ασφαλιστές όσον αφορά τις διασυνοριακές επενδύσεις, λόγω της πολυπλοκότητάς τους και του συναφούς κόστους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για την Επιτροπή να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, χωρίς να δημιουργεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των παρακρατούμενων φόρων που καταβάλλονται.

Η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων προτείνει μία σειρά από μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια μελλοντική μεταρρύθμιση του συστήματος:

  • Επιτάχυνση, απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας ελάφρυνσης — Θα πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για φορολογικές ελαφρύνσεις ψηφιακά σε κεντρικό σημείο επαφής στο κράτος μέλος του επενδυτή ή του μετόχου, αντίστοιχα. Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να επιταχυνθούν σημαντικά με την επιβολή μέγιστης περιόδου επεξεργασίας από τις αρχές των κρατών προέλευσης. Οι διαδικασίες και τα έντυπα, όπως τα πιστοποιητικά διαμονής, θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να τυποποιηθούν εντός της ΕΕ.
  • Επέκταση της ελάφρυνσης στην πηγή — Η ελάφρυνση στην πηγή είναι προτιμότερη από την επιστροφή του παρακρατούμενου φόρου, καθώς ένα σύστημα διαδικασίας επιστροφής είναι πιθανό να είναι πιο επαχθές από μια ελάφρυνση στην πηγή. Η εισαγωγή της διαδικασίας TRACE για επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε ολόκληρη την ΕΕ θα ήταν χρήσιμη.
  • Ενίσχυση της αρχής της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Θα πρέπει να υπάρξει μια από κοινού μείωση της παρακράτησης φόρου στην πηγή σε ολόκληρη την ΕΕ για ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια, καθώς αυτό θα βελτίωνε τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τις διασυνοριακές επενδύσεις. Κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει, η Επιτροπή θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τα συστήματα παρακράτησης φόρου σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και, συνεπώς, να ενισχύσουν την αρχή της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.
  • Ελάφρυνση παρακράτησης φόρου σε σχέση με τρίτες χώρες — Θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα ελάφρυνσης παρακράτησης φόρου για περιπτώσεις τρίτων χωρών. Αυτό θα μπορούσε να συντονίζεται από τον ΟΟΣΑ ή το Περιεκτικό Πλαίσιο (Inclusive Framework).
  • Διευκρινίσεις στην οδηγία για τις μητρικές-θυγατρικές και στην οδηγία για τους τόκους και τις άδειες — Το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης μεταρρύθμισης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριληφθούν οι καταβολές εντός του ομίλου. Επιπλέον, η οδηγία για τις μητρικές-θυγατρικές θα πρέπει να τροποποιηθεί, για να διευκρινιστεί ότι η παρέμβαση μιας ενδιάμεσης εταιρείας, που αντιμετωπίζεται ως φορολογικά διαφανής στο κράτος μέλος της μητρικής εταιρείας, δεν αποκλείει τη μητρική εταιρεία από τα οφέλη που παρέχει η οδηγία. Ομοίως, οι πληρωμές τόκων και τα τέλη αδειών θα πρέπει να εμπίπτουν στην Οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα, ανεξάρτητα από την παρεμβαλλόμενη φορολογική διαφανή οντότητα.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας