Άρθρα

Τι καταλαβαίνουν οι καταναλωτές από τις Εκθέσεις Φερεγγυότητας;

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών προς όφελος των καταναλωτών

Του Βασίλη Αγγέλου*

Τις ημέρες αυτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατόπιν ενός μεγάλου διαστήματος προετοιμασίας, δημοσίευσαν, για πρώτη φορά προς το ευρύ κοινό, εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τη φερεγγυότητα και χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ.

Από δημοσιευμένες έρευνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική αγορά, προκύπτει ότι όλη αυτή η προετοιμασία ήταν ιδιαίτερα κοστοβόρα για τις εταιρείες, τόσο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανογραφικών υποδομών όσο και σε εκτενείς ανθρωποημέρες.  

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα πρέπει να είναι πλήρεις και με τέτοιο τρόπο αποτυπωμένες ώστε να μην υπάρχουν τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες που δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων ή την κρίση των διαφόρων χρηστών των εν λόγω πληροφοριών.

Αν και ο πρωταρχικός στόχος δημοσιοποίησης των πληροφοριών αυτών είναι η ενημέρωση των διαφόρων εμπλεκομένων μερών στην ασφάλιση (εποπτικές αρχές, διαμεσολαβητές, επενδυτές και καταναλωτές), πόσο τελικά θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος;

Μήπως τελικά οι δαπάνες που υπέστησαν οι εταιρείες δεν θα αποτελέσουν μιας μορφής επένδυσης για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά θα αφορούν ένα πολύ περιορισμένο και εξειδικευμένο κοινό (αναλογιστές, διαχειριστές κινδύνων, κ.λπ.);

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τον βαθμό αντίδρασης των εμπλεκομένων μερών και, κατά τη γνώμη μας, σημαντικό ρόλο θα παίξουν μεταξύ άλλων:

  • Σε ό,τι αφορά τις εποπτικές αρχές, ο τρόπος που θα αξιοποιηθούν οι υποβαλλόμενες σε αυτές πληροφορίες προς όφελος των καταναλωτών.
    Θεωρούμε ότι θα ήταν δόκιμη η δημοσιοποίηση μιας τρόπον τινά συγκριτικής διαβάθμισης των εταιρειών (η αποκαλούμενη και ως σκοροκάρτα), κατόπιν μιας ολιστικής αξιολόγησης των ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών που θα έχουν στη διάθεσή τους.
  • Σε ό,τι αφορά τους διαμεσολαβητές, ο βαθμός εξοικείωσής τους με τις νέες έννοιες περί φερεγγυότητας και της εν γένει χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών.
    Θεωρούμε ότι, με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να “κατευθύνουν” τους υποψήφιους πελάτες τους σε οικονομικά και κεφαλαιακά πιο εύρωστες εταιρείες.
  • Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, η σαφήνεια και η “εκλαΐκευση” των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών, ώστε να απευθύνονται και σε κοινό όχι κατ’ ανάγκη τεχνικά καταρτισμένο.

Η χρηστή διαχείριση των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να επιβραβευθούν οι υγιείς και συνεπείς εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου.

*O Βασίλης Αγγέλου ( [email protected]) είναι FHAS, Διευθύνων Σύμβουλος της Lux Actuaries & Consultants Ελλάδος, Λ. Κηφισίας 116 A και Σοφοκλέους 2, στο Μαρούσι. Τηλ.: 2107279183

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας