ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ: Άραγε υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης;

625

Ο κ. Γιάννης Πετσαλάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ, έλαβε την πρωτοβουλία να μας περιγράψει, ως εκ των κατωτέρω κειμένων προκύπτει, τη σημερινή κατάσταση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Ως γνωστόν, “τρέχει” η διαπραγμάτευση του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ με την  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ως προς τις εργοδοτικές εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών προς το Ταμείο, ύστερα από την ψήφιση του Νόμου που απαλλάσσει την εργοδοσία από συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Η ΕΑΕΕ ζητά, προκειμένου να συνεχίσει να καταβάλλει εισφορές 6% επί της μισθοδοσίας των εργαζομένων, δύο πράγματα:
1) Αλλαγή του management του Ταμείου και
2) Αλλαγή της φιλοσοφίας στην κατανομή των εισφορών (αναλυτικά οι θέσεις της ΕΑΕΕ παρατίθενται στη συνέχεια).

Άτυπες συζητήσεις γίνονται πολλές, αντίστοιχες με προβληματισμούς και ανάλογες της “οπτικής γωνίας” τοποθετήσεις.
Με την ευχή όλων των παραγόντων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, οι ασφαλιστέςνα αποδειχθούν ώριμοι καταναλωτές της Υπηρεσίας που επιθυμούν να διαθέτουν, αναμένουμε τις εξελίξεις.

Δημήτρης Ρουχωτάς

Το ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ (ΝΠΙΔ)

Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)» μετατράπηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 και 4 του Ν. 4052/2012 και αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)».

Η αναλογιστική μελέτη και το υπ’ αριθμ. 2071/13-2-2013 συμβόλαιο-καταστατικό της Συμβ/φου Αθηνών Κλεοπάτρας-Μαρίας Παπαρρηγοπούλου, το οποίο υπογράφεται από την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος, την  Ένωση Συνταξιούχων Ασφαλιστών και την  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος εγκρίθηκαν με την απόφαση 51020/4883/105/21-2-2013 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εγκριτική αυτή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 411 Β/22-2-2013. Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ άρχισε να λειτουργεί από 1.3.2013.

Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), ταμείο υποχρεωτικής επικουρικής – επαγγελματικής ασφάλισης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρ. 7 και 8 Ν. 3029/2002, όπως αυτές ισχύουν και όπως συμπληρώνονται από τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού, από το Καταστατικό και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΓΓΚΑ) και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στο καταστατικό καθορίζονται ο σκοπός, η υπαγωγή στην ασφάλιση και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, ο τρόπος χρηματοδότησης, η οικονομική διαχείριση και η λογιστική οργάνωση, οι κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και των επενδύσεων, ο τρόπος διοίκησης, κ.λπ. του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, κατά το μέρος που δεν αναιρούν τον χαρακτήρα του Ταμείου ως φορέα υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης καθώς και των αποφάσεων του ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Απολογισμός επενδύσεων ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ

(από 01/03/2013  μέχρι 30/06/2014)

Κατά τη μετατροπή του σε ΝΠΙΔ το Ταμείο ανέλαβε να διαχειριστεί με δική του ευθύνη την περιουσία του. Για τον λόγο αυτόν, η ΠΔΕ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας στην οποία συμμετείχαν επαγγελματίες από τον χώρο των επενδύσεων, από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς. Η ομάδα αυτή, μέσα από το σημαντικό έργο που επιτέλεσε, εξελίχθηκε στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Ειδικότερα, η Επενδυτική Επιτροπή ασχολήθηκε:
α. με την ετοιμασία του Κανονισμού Επενδύσεων,
β. με την οργάνωση της διαδικασίας για την απόκτηση από το Ταμείο της αναγκαίας θεσμικής υποδομής για τη διαχείριση των επενδύσεών του:
i. ετοιμασία RFP για επιλογή θεματοφύλακα, αποστολή και συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των απαντήσεων, εισήγηση στην ΠΔΕ για την επιλογή θεματοφύλακα, ετοιμασία και υπογραφή σύμβασης θεματοφυλακής με την Εθνική Τράπεζα, η οποία αποτελεί σήμερα τον θεματοφύλακα του Ταμείου.
ii. ετοιμασία RFP για επιλογή διαχειριστών, αποστολή και συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των απαντήσεων, εισήγηση στην ΠΔΕ για την επιλογή διαχειριστών, ετοιμασία και υπογραφή συμβάσεων διαχείρισης. Στις 30/01/2014 το Ταμείο υπέγραψε συμβάσεις διαχείρισης με την Εθνική, τη Eurobank, την Πειραιώς και την Alpha Trust.
γ. Με την οργάνωση ειδικού πλαισίου για τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, το οποίο βασίστηκε σε ειδικές μελέτες συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου, σε υποθετικά και ακραία σενάρια όσον αφορά τις συνθήκες των αγορών. Το πλαίσιο διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων που εφαρμόστηκε τελικά είναι από τα πλέον σύνθετα, εξειδικευμένα και αποτελεσματικά για την ελληνική πραγματικότητα. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς το Ταμείο λειτουργεί εποπτικά υπό τη λεγόμενη Ρήτρα Μηδενικού Ελλείμματος, η οποία αναγκαστικά επιβάλλει συντηρητικό μοντέλο διαχείρισης των επενδύσεών του και συντηρητικά όρια ανοχής χρηματοοικονομικού κινδύνου.

2. Πρόσληψη/έναρξη συνεργασίας με Υπεύθυνο Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου, από 01/01/2014.

3. Εγκατάσταση μέρους των αναγκαίων υποδομών του σε software: το Ταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει την εγκατάσταση συστημάτων αποτίμησης, παρακολούθησης, καταχώρισης και λογιστικοποίησης των επενδυτικών του θέσεων και συναλλαγών (σύστημα αποτίμησης BLOOM-BERG και σύστημα middle office – IMS Plus της Profile). Εκκρεμεί η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού τήρησης των ορίων χρηματοοικονομικού κινδύνου (Financial Risk Monitor), η οποία προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον τρέχοντα χρόνο.

Με τη χρήση του εν λόγω συστήματος, το Ταμείο θα μπορεί πλέον να καλύπτει αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες ανάγκες του, που προκύπτουν τόσο από το εποπτικό όσο και από το πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας του. Ειδικότερα, όσον αφορά το εποπτικό πλαίσιο, εννοείται η ΡΗΤΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ, η οποία επιβάλλει υποχρεωτική μείωση παροχών σε περίπτωση που η αποτίμηση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου μειωθεί κάτω από ορισμένα ελάχιστα όρια που θέτει ως όριο η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Παράλληλα, όσον αφορά το πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου, εννοείται το επενδυτικό περιβάλλον των ιστορικά χαμηλών μακροχρονίων αποδόσεων: όταν οι συνθήκες αυτές αρχίσουν να διαφοροποιούνται προς την κατεύθυνση της ανόδου των επιτοκίων, το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου θα βρεθεί εκτεθειμένο σε ισχυρές πιέσεις όσον αφορά τις αποτιμήσεις του ομολογιακού του χαρτοφυλακίου.

Στο συγκεκριμένο εποπτικό και πραγματικό περιβάλλον υπό το οποίο λειτουργεί πλέον το Ταμείο, είναι ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας η συνεχής αξιολόγηση και εκτίμηση της αναμενόμενης συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου του σε διαφορετικές συνθήκες των αγορών, η μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου που εμπεριέχεται στη δομή του, και η συνεχής παρακολούθηση και τήρηση των ορίων ανοχής κινδύνου που έχουν τεθεί από την Επενδυτική Επιτροπή και τη Διοίκηση του Ταμείου. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει η ευχέρεια υπολογισμών των αναμενόμενων επιπτώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης υποθετικών σεναρίων (what if scenarios) –είτε πραγματικών είτε υποθετικών.

4. Μέγεθος και σύνθεση χαρτοφυλακίου επενδύσεων
Το μέγεθος της περιουσίας που παρέλαβε –και ανέλαβε να διαχειριστεί– το Ταμείο:
α. στις 28/02/2013 ανερχόταν σε €395 εκατ., από τα οποία €302 εκατ. ήταν σε μερίδια του Κοινού Κεφαλαίου/ΤΕ & €65 εκατ. ήταν σε νέα ΟΕΔ (μετά το PSI).
β. στις 31/12/2013 η περιουσία του Ταμείου ήταν €460 εκατ., εκ των οποίων €332 εκατ. σε μερίδια του Κοινού Κεφαλαίου/ΤΕ, €56 εκατ. σε νέα ΟΕΔ, και €52 εκατ. σε προθεσμιακές καταθέσεις.
γ. στις 30/06/2014 η περιουσία του Ταμείου ανερχόταν σε €508 εκατ. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2014, είχε συντελεστεί η υπογραφή των συμβάσεων θεματοφυλακής και διαχείρισης, η ρευστοποίηση των μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου/ΤΕ, και είχε σχεδόν ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον δείκτη αναφοράς (benchmark index) που είχε τεθεί από το Ταμείο στους διαχειριστές. Έτσι, το ενεργητικό του Ταμείου ήταν επενδεδυμένο σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα χωρών Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης (€229 εκατ.), σε ελληνικά ΟΕΔ και ΕΓΕΔ (€128 εκατ.), σε μετοχές –κυρίως διεθνών χρηματιστηρίων–  (€75 εκατ.), και σε προθεσμιακές καταθέσεις (€70 εκατ).
Τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου, στις 3 ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν, εμφανίζονται στον πίνακα 1.

5. Απόδοση χαρτοφυλακίου επενδύσεων
Για την τρέχουσα οικονομική χρήση (2014) η απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου εξελίσσεται υπέρ το δέον ικανοποιητικά, καθώς με βάση τα στοιχεία 30/06/2014 και με βάση τις αναμενόμενες εκτιμήσεις για το 2ο εξάμηνο, η απόδοση του χαρτοφυλακίου στο τέλος του έτους μπορεί να προσεγγίσει το ποσοστό 13% –ή €59 εκατ. περίπου.

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η εν λόγω απόδοση επιτυγχάνεται με παράλληλη χρήση ενός πολύ συντηρητικού πλαισίου διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, το οποίο αναφέρθηκε παραπάνω.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τυχόν διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου, με δεδομένους τους εποπτικούς περιορισμούς υπό τους οποίους λειτουργεί (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος), υπό το νέο εποπτικό περιβάλλον Solvency II των ασφαλιστικών εταιρειών, και με δεδομένα τα επίπεδα των μακροχρόνιων επιτοκιακών αποδόσεων που επικρατούν σήμερα στις αγορές, εκτιμάται ότι θα δημιουργούσε σημαντικό ύψος απαιτήσεων σε εποπτικά κεφάλαια.

Σύμβαση Διαχείρισης (Financial Risk Limits)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται από την Εταιρεία κατά τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη, σύμφωνα με τη Σύμβαση, μέχρις ανακλήσεως, τροποποιήσεως ή αντικαταστάσεώς τους, που γίνεται μόνον εγγράφως και ισχύει από τον χρόνο λήψης της από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη, όταν οι συνθήκες της αγοράς δεν της επιτρέπουν να τηρήσει τις κατωτέρω Οδηγίες. Σε αυτήν την περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε αντίστοιχες τροποποιήσεις των Οδηγιών.

1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
(Α) Επενδυτικός Στόχος
Ο αντικειμενικός στόχος του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι η επιδίωξη συνολικής απόδοσης ίσης ή μεγαλύτερης από την απόδοση του σύνθετου Δείκτη Αναφοράς. Ο σύνθετος Δείκτης Αναφοράς περιγράφεται στην παράγραφο (Β).

(Β) Δείκτης Αναφοράς Σύνθετος Δείκτης Αναφοράς
Ο σύνθετος Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη ορίζει τη στρατηγική κατανομή διαθεσίμων και περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες χρεογράφων:

 • Κυβερνητικά ομόλογα χωρών ευρωζώνης (Eurozone Government Bonds)
 • Κυβερνητικά ομόλογα Ελλάδας (Greek Government Bonds)
 • Εταιρικά ομόλογα ευρωζώνης και εταιρικά ομόλογα άλλων χωρών με νόμισμα έκδοσης το Ευρώ (Euro Corporate Bonds)
 • Μετοχές εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (European Equities)
 • Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια ΗΠΑ (US Equities)
 • Μετρητά (Cash).

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες που συνθέτουν τον Δείκτη Αναφοράς (benchmark index), με τα αντίστοιχα ποσοστά % συμμετοχής κάθε κατηγορίας στο σύνολο, παρατίθεται στον πίνακα 2.

Όρια Ενεργητικής Διαχείρισης
Το εύρος στάθμισης για κάθε κατηγορία επενδύσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 3 (βλ. επόμενη σελίδα).
Στα όρια αυτά (βλ. πίνακα 3) θα προσμετρούνται και οι θέσεις παραγώγων στα οποία τυχόν επενδύεται το Χαρτοφυλάκιο.
Τα όρια αυτά θα επιβεβαιώνονται ετησίως και η Εταιρεία μπορεί να ζητά υπέρβαση αυτών των ορίων, εάν κρίνει ότι υπάρχει επενδυτικός λόγος.

(Γ) Επενδυτικές οδηγίες για τη διαχείριση Επιτρεπόμενες Επενδύσεις
Επιτρέπονται οι επενδύσεις στα παρακάτω προϊόντα:

 • Νόμισμα αναφοράς του χαρτοφυλα-κίου είναι το Ευρώ
 • Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης
 • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
 • Εταιρικά Ομόλογα Ευρωζώνης και άλλων χωρών με νόμισμα έκδοσης το Ευρώ
 • Μετοχικοί τίτλοι και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και ΗΠΑ
 • Αμοιβαία Κεφάλαια, UCITS
 • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και Παράγωγα προϊόντα, που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), ΗΠΑ και άλλων χωρών
 • Συμφωνίες Επαναγοράς (Repos)
 • Προθεσμιακές Καταθέσεις (Time Deposits)
 • Δεν υπάρχει ελάχιστη περίοδος διακράτησης κάθε θέσης
 • Οι ανοικτές πωλήσεις δεν επιτρέπονται.

Επιτρεπόμενα είδη έκθεσης σε μετοχικό κίνδυνο (Μετοχικό Χαρτοφυλάκιο)
Οι επιτρεπόμενοι μετοχικοί τίτλοι στους οποίους μπορεί να επενδυθεί το Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνουν Μετοχές και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς και μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια.

Επιτρέπονται οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους εκτός Δείκτη Αναφοράς, με μέγιστη συνολική στάθμιση 5% επί του Συνολικού Ενεργητικού. Τα ETF και Αμοιβαία Κεφάλαια προσμετρούνται στις εντός Δείκτη Αναφοράς επενδύσεις όταν έχουν σημαντική συσχέτιση με την επενδυτική κατηγορία ή σημαντική συσχέτιση με υποσύνολο της επενδυτικής κατηγορίας (κλάδος, μέγεθος, επενδυτικό στυλ, κ.λπ).

Επιτρεπόμενα είδη έκθεσης σε ομολογιακό κίνδυνο (Ομολογιακό Χαρτοφυλάκιο)

 • Οι επιτρεπόμενοι ομολογιακοί τίτλοι στους οποίους μπορεί να επενδυθεί το Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνουν ομόλογα, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς και ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια.
 • Επιτρέπονται οι επενδύσεις σε ομολογιακούς τίτλους εκτός Δείκτη Αναφοράς με μέγιστη συνολική στάθμιση 15% επί του Συνολικού Ενεργητικού. Τα ETF και Αμοιβαία Κεφάλαια προσμετρούνται στις εντός Δείκτη Αναφοράς επενδύσεις όταν έχουν σημαντική συσχέτιση με την επενδυτική κατηγορία ή σημαντική συσχέτιση με υποσύνολο της επενδυτικής κατηγορίας (κλάδος, μέγεθος, επενδυτικό στυλ, κ.λπ.).
 • Επιτρέπονται οι επενδύσεις σε εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα, εισηγμένων σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο. Δεν επιτρέπονται τοποθετήσεις σε μη εισηγμένα σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο ομόλογα, καθώς και σε ομόλογα που διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων αγορών (OTC – Over The Counter).
 • Επιτρέπονται οι επενδύσεις σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
 • Επιτρέπονται οι τοποθετήσεις τόσο σε ομόλογα σταθερού όσο και σε ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου.
 • Η μεσοσταθμική τροποποιημένη διάρκεια (Modified Duration) του χαρτοφυλακίου ομολογιακών τοποθετήσεων θέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10-12 χρόνια.
 • Η ελάχιστη επιτρεπτή πιστοληπτική βαθμολογία (Credit Rating) θα είναι Baa3 / BBB- από Moody’s και S&P αντίστοιχα. Αν η Moody’s και η S&P έχουν διαφορετικές βαθμολογίες, θα λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη εκ των δύο.
 • Εξαιρούνται από τον περιορισμό της ελάχιστης επιτρεπτής πιστοληπτικής βαθμολογίας (Credit Rating) τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
 • Εξαιρούνται από τον περιορισμό της ελάχιστης επιτρεπτής πιστοληπτικής βαθμολογίας (Credit Rating) τα ομόλογα ελληνικών εταιρειών, μέχρι ποσοστό 10% του χαρτοφυλακίου, μετά από εισήγηση του διαχειριστή και έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου.
 • Αν κάποια επένδυση υποβαθμιστεί κάτω από Baa3 / BBB-, τότε η τοποθέτηση αυτή θα φέρεται άμεσα στην Επενδυτική Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίζει για τη ρευστοποίηση ή διακράτηση αυτής.
 • Αντίστοιχα, δεν μπορεί να επενδύεται πάνω από το 3% του συνολικού ενεργητικού σε εταιρικά ομόλογα του ιδίου εκδότη.
 • Δεν επιτρέπεται η επένδυση σε εταιρικά ομόλογα, με ονομαστική αξία μικρότερη των 100 εκ € ανά έκδοση.
 • Δεν επιτρέπεται επένδυση σε ομόλογα εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι υπό επιτήρηση.
 • Δεν επιτρέπονται τοποθετήσεις σε μετατρέψιμες ομολογίες (Convertible Bonds), Καλυμμένες Ομολογίες (Covered Bonds) καθώς επίσης και Τοποθετήσεις σε Τιτλοποιήσεις (Asset Backed Securities).
 • Όσον αφορά τοποθετήσεις σε Τραπεζικά ομόλογα, γίνεται αποδεκτή η τοποθέτηση μόνο σε εκδόσεις κύριου χρέους (Senior Unsecured). Απαγορεύεται η χρήση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Subordinated Bonds).

Επιτρεπόμενες Επενδύσεις Μετρητών
Το Χαρτοφυλάκιο του Πελάτη θα επενδύεται σε προϊόντα Χρηματαγοράς της Ευρωζώνης (προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμοί όψεως, έντοκα γραμμάτια), σε προϊόντα επαναγοράς ή επαναπώλησης (Repos) και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων. Ο περιορισμός είναι οι καταθέσεις να είναι σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα αποδεκτής πιστοληπτικής ικανότητας (δηλ. minimum BBB), τα οποία εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Για την πραγματοποίηση καταθέσεων σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής του Πελάτη. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι εύκολα ρευστοποιήσιμες.

Επιτρεπόμενες Επενδύσεις σε Παράγωγα Προϊόντα
Η χρήση παραγώγων προϊόντων επιτρέπεται μόνο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων (“hedging of financial risk”) και για την αποτελεσματική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου και η χρήση τους πρέπει να επεξηγείται στον Πελάτη, εφόσον αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του συνολικού Χαρτοφυλακίου.

Επιτρέπεται η αντιστάθμιση των διαφόρων ειδών χρηματοοικονομικού κινδύνου, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Διαχειριστή, και για τον λόγο αυτόν θα χρησιμοποιούνται τα πλέον κατάλληλα, κατά την κρίση του, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

2. ΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (FINANCIAL RISK LIMITS)
Για τις ανάγκες ελέγχου και διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου του Πελάτη, καθορίζονται 2 ειδών όρια κινδύνου (financial risk limits), ως εξής:
(Α) Value at Risk (VaR) limit
Καθορίζονται 2 ειδικά όρια Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk – VaR) ως εξής:

 • VaR limit ίσο με το 17% της τρέχουσας αποτίμησης του συνολικού ενεργητικού του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων τοποθετήσεων σε GGBs – Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου).
 • VaR limit ίσο με το 8% της τρέχουσας αποτίμησης του ενεργητικού του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, εξαιρουμένων των τοποθετήσεων σε GGBs1  –Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Τα ως άνω 2 ειδικά όρια VaR έχουν δυναμικό χαρακτήρα και ο Πελάτης τα ανακαθορίζει σε τακτά διαστήματα ή έκτακτα, ενημερώνοντας σχετικά εγγράφως την Εταιρεία.
Τα ως άνω 2 ειδικά όρια VaR υπολογίζονται με πιθανότητα 95%, για χρονική περίοδο 1 έτους (252 εργάσιμες ημέρες) και χρησιμοποιώντας στοιχεία ιστορικής προσομοίωσης διάρκειας 2 ετών (VaR 95% 1Υ, 2Υ Historical Simulation).

1. Για τους σκοπούς της άσκησης υπολογισμού του συγκεκριμένου VaR limit, οι θέσεις σε GGBs εξαιρούνται τελείως (δηλ. αφαιρούνται) από το συνολικό ενεργητικό.

(Β) Allocation limits
Για λόγους πρόσθετης συντηρητικότητας κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Πελάτη, η Επενδυτική Επιτροπή καθόρισε πρόσθετα όρια χρηματοοικονομικού κινδύνου –γενικά όρια & όρια συγκέντρωσης κινδύνου–, όπως αναλυτικά παρατίθενται στον πίνακα 4.

{gallery}pinakes-grafimata/TEA_EAPAE_petsalakis{/gallery}

Οι θέσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Οι επίσημες θέσεις που διατύπωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προς το ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ έχουν ως εξής:
«Το Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.Ε., μετά από διεξοδική συζήτηση της νέας κατάστασης πραγμάτων, όπως διαμορφώνεται για το Ταμείο μετά την ψήφιση του ν. 4254/2014 και προκειμένου να υπάρχει ένα Ταμείο για τους εργαζόμενους στον ασφαλιστικό κλάδο το οποίο να
λειτουργεί με τρόπο σύγχρονο, τεχνοκρατικό, πλήρως ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες των δικαιούχων του, θεωρεί ως αναγκαίες τις ακόλουθες ενέργειες:
α) Αναθεώρηση της ρύθμισης του Καταστατικού σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. του Ταμείου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπημένη συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων σ’ αυτό.
β) Το Ταμείο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, πρέπει να  ενεργοποιήσει τους προβλεπόμενους από το Καταστατικό ατομικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται και να συσσωρεύεται η εκάστοτε καταβαλλόμενη εισφορά εργοδότη και εργαζόμενου ρητώς καθορισμένες αμφότερες (σύστημα καθορισμένων εισφορών).
γ) Για λόγους ορθότερης λειτουργίας των ατομικών λογαριασμών πρέπει να γίνει εκκαθάριση της υπάρχουσας περιουσίας του Ταμείου και κατανομή αυτής στους δικαιούχους του.
δ) Η λειτουργία των ατομικών λογαριασμών δεν αποκλείει τη διατήρηση προβλέψεων προνοιακού χαρακτήρα για τις περιπτώσεις χηρείας ή ανικανότητας. Οι προβλέψεις αυτές θα είναι περιορισμένες και δεν θα ανατρέπουν τη φύση του Ταμείου ως κεφαλαιοποιητικού με καθορισμένες εισφορές.
Για ένα Ταμείο που θα λειτουργεί με τους προαναφερόμενους όρους, η εργοδοτική εισφορά μπορεί να διαμορφωθεί σε ποσοστό εμφανώς υψηλότερο του ισχύοντος στα λοιπά Ταμεία επικουρικής ασφάλισης, με μέγιστο όριο το 6% επί της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εργοδοτική εισφορά δεν φαίνεται να μπορεί να υπερβεί το 3% επί της μισθοδοσίας».

Προηγούμενο άρθροΕπικίνδυνη η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων από εταιρείες εκτός ασφαλιστικής αγοράς
Επόμενο άρθροGeneva Association: Οι προκλήσεις της σημερινής αγοράς