Οικονομικά Μεγέθη

Talanx: Καθαρά Κέρδη €311 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2015

Όμιλος Talanx

Θετικά είναι τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου για τον Όμιλο Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling.

Τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €311 εκατ. στο α’ εξάμηνο (381). Εξαιρουμένης της απομείωσης υπεραξίας των €155 εκατ. στις Ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας, τα κέρδη υπολογίζονται σε €466 εκατ., σημαντικά ενισχυμένα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκε κατά 1%, ξεπερνώντας το €1 δισ., παρά την έκτακτη επιβάρυνση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,23 (1,51).

Η θετική απόδοση, όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, βασίστηκε στην ενθαρρυντική αύξηση ασφαλίστρων σε όλους τους τομείς ασφάλισης. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν κατά 12,4%, σε €16,8 δισ. (15), συνολικά στον Όμιλο, κατά το πρώτο εξάμηνο. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 6,2%. Τα έσοδα από ασφάλιστρα  εμφανίστηκαν βελτιωμένα εκ νέου, λόγω της επέκτασης στις διεθνείς εργασίες (εκτός Γερμανίας).

«Το πρώτο μισό του έτους διατηρήσαμε τη θέση μας σε ένα επίμονα δυσχερές περιβάλλον, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις μας. Ως αποτέλεσμα, αναπροσαρμόζουμε την πρόβλεψη κερδοφορίας για το 2015: μετά την απομείωση υπεραξίας, αναμένουμε κέρδη μεταξύ 600 και 650 εκατ. ευρώ. Χωρίς την έκτακτη αυτή επίδραση, η πρόβλεψή μας για το έτος θα ανερχόταν μεταξύ 755 και 805 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερη των προβλέψεών μας στην αρχή του έτους», δήλωσε ο CEO της Talanx AG, κ. Herbert. K. Haas (φωτ.).

Στις πρωτασφαλίσεις, ο Talanx εμφάνισε απομείωση υπεραξίας €155 εκατ. στις Ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Είχε προηγηθεί ο διαχωρισμός στις αρμοδιότητες του Δ.Σ., στον Τομέα Ασφάλισης Ιδιωτών Γερμανίας, μεταξύ των εργασιών στις Ασφαλίσεις Ζωής και στις Γενικές Ασφαλίσεις. Ως συνέπεια, σε αντίθεση με το παρελθόν, η υπεραξία πλέον υπολογίζεται σε επίπεδο κλάδων.

Η λειτουργική απόδοση ήταν ενθαρρυντική, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις για μεγάλες ζημίες, ύψους €363 εκατ. (250). Μεγάλες ζημίες €197 εκατ. (105) αφορούν αντασφαλιστικές εργασίες, ενώ για τις πρωτασφαλιστικές οι ζημίες ανήλθαν σε €166 εκατ. (145). Οι ζημίες του πρώτου τριμήνου περιλαμβάνουν την πτώση του αεροσκάφους της Germanwings, καταστροφές από καταιγίδες, καθώς και ζημίες πυρός. Το ζημιογόνο γεγονός με τη μεγαλύτερη επίδραση ήταν η καταιγίδα Niklas, η οποία οδήγησε σε συνολικά έξοδα €49 εκατ. για τον Όμιλο. Το δεύτερο τρίμηνο, αρνητική επίδραση είχαν αρκετές μεγάλες ζημίες στους κλάδους περιουσίας και πλοίων. Ωστόσο, η συνολική επιβάρυνση παρέμεινε εντός των προβλέψεων του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών για αυτήν την περίοδο.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο, σταθερός από το προηγούμενο έτος, στο 96,4%. Το τεχνικό αποτέλεσμα μειώθηκε κατά 9,8%, σε -851 εκατ. ευρώ (-775), κυρίως λόγω της συμμετοχής  των ασφαλισμένων του κλάδου Ζωής στα αυξημένα έσοδα από επενδύσεις. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις κινήθηκαν ανοδικά, στα €2 δισ. (1,9), ενισχυμένα κατά 4,6%. 

Ο δείκτης ρευστότητας του  Όμιλου Talanx κατά Solvency I διαμορφώθηκε στο 223,5%, στις 30 Ιουνίου 2015 (31.12.14: 228,2%). Τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα €8 δισ., ελαφρώς ενισχυμένα κατά 0,3% το πρώτο μισό του έτους, παρά την αύξηση των επιτοκίων και τη διανομή μερίσματος.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, ο Όμιλος αποπλήρωσε στο σύνολο της ονομαστικής τους αξίας και στη νωρίτερα επιτρεπτή ημερομηνία εξόφλησης, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης που είχαν εκδοθεί το 2005 από την Hannover Finance (Luxembourg) S.A. (€500 εκατ.), την HDI Lebenversicherung AG (€160 εκατ.) και την Talanx Finanz (Luxembourg) SA (€350 εκατ.).

Μετά την ημερομηνία αναφοράς (30.06.2015), στις αρχές Αυγούστου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Talanx στην εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών Caplantic Alternative Assets GmbH, η οποία είχε ανακοινωθεί στην αρχή της χρονιάς. Ο Όμιλος εξαγόρασε το 45% των μετοχών της εταιρείας.

 

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: HDIGerlingIndustrie

Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, σημειώθηκε αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 5,1% σε €2,6 δισ. (2,5). Η ανάπτυξη προήλθε από τις εργασίες των θυγατρικών εκτός Γερμανίας. Σε εγχώριο νόμισμα, η αύξηση ανήλθε σε 1,1%.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης μειώθηκε οριακά σε 98,7% (99,4). Ως συνέπεια, το τεχνικό αποτέλεσμα ενισχύθηκε στα €13 εκατ. (6). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις εμφανίστηκαν μειωμένα σε €113 εκατ. (151), καθώς το προηγούμενο έτος είχαν εγγραφεί ασυνήθιστα υψηλά πραγματοποιηθέντα κέρδη. Το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ) παρέμεινε σταθερό στα €142 εκατ. (141). Η χαμηλότερη φορολόγηση οδήγησε σε αύξηση 9% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου, σε €97 εκατ. (89).

 

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
Α’ εξαμήνου 2015 (
IFRS)

Σε εκατ. ευρώ

Α εξάμηνο 2015

Α εξάμηνο 2014

Μεταβολή 2015/2014

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

16.827

14.975

+12,4 %

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

12.751

11.308

+12,8 %

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,4 %

96,4 %

0,0

% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

2.037

1.948

+4,6 %

Λειτουργικά Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.015

1.005

+1,0 %

Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

311

381

-18,4 %

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων1

7,8 %

10,4 %

-2,6

% μονάδες

1) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας