Μελέτες

Συγκρότηση & Ανάλυση του Xαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων Υγείας (Α’ Μέρος)

Διαρθρωμένη σε τέσσερα κεφάλαια, η μελέτη του κ. Ιωάννη Πεπελάση* φωτίζει κρίσιμες πτυχές των Ασφαλίσεων Υγείας, τις οποίες είναι χρήσιμο να γνωρίζουν όχι μόνον οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αλλά και οι ασφαλισμένοι, που καλούνται και οι ίδιοι, όπως άλλωστε και οι ασφαλιστικές εταιρείες, να αντιμετωπίσουν το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της Υγείας.

Η εργασία του, όπως σημειώνει ο ίδιος εισαγωγικά, «διαπραγματεύεται την ορθή συγκρότηση του χαρτοφυλακίου των Ασφαλίσεων Υγείας και την αναγκαιότητα της ενδελεχούς επεξεργασίας των στοιχείων που καθορίζουν την εικόνα του».
“Συνυπογράφοντας” ως κλαδικό έντυπο την άποψη-θέση που εκφράζει, ότι «η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας αναντίρρητα είναι κοινωνικό αγαθό και η ευεργετική λειτουργία της πρέπει να διαφυλαχτεί και να συνεχιστεί στο διηνεκές», θα δημοσιεύσουμε τη μελέτη του σε τρία μέρη (για λόγους οικονομίας χώρου).
Ο κ. Πεπελάσης με το συγκεκριμένο πόνημά του αποδεικνύει –αν μη τι άλλο– ότι πολλά μπορεί να περιμένει ο κλάδος από τους ανθρώπους της αγοράς, οι οποίοι συμβαίνει να έχουν θητεύσει και σε διοικητικές θέσεις, αλλά ανταποκρίνονται με σοβαρότητα και στον ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Η μελέτη με… μια ματιά

Στο 1ο Κεφάλαιο, παρατίθενται οι πρωταρχικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη συγκρότηση υγιούς και κερδοφόρου Χαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων Υγείας, όπως: η ενδεικνυόμενη ηλικιακή σύνθεση του ασφαλισμένου πληθυσμού, η εμπορική πολιτική, η ορθή εκτίμηση της επιρροής των δημογραφικών στοιχείων, η πρόγνωση της πορείας της κατάστασης υγείας των προς ασφάλιση προσώπων.

Στο 2ο Κεφάλαιο, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το πελατολόγιο, όπως: οι όροι και οι παροχές της ασφάλισης, η επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών και των διαμεσολαβητών, η τήρηση της δεοντολογίας, το marketing, η οικονομική συγκυρία, τα ασφάλιστρα.

Στο 3ο Κεφάλαιο αναλύεται ο Ηθικός Κίνδυνος και η επίδρασή του στις ασφαλίσεις υγείας. Εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ευδοκιμεί και υποδεικνύονται τρόποι αντιμετώπισής του.

Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία – οι δείκτες που επηρεάζουν το κόστος της ασφάλισης. Επεξηγείται, ειδικότερα, ο ρόλος συγκεκριμένων εξειδικευμένων δεικτών, τόσο ως προς τα ζημιογόνα περιστατικά όσο και ως προς τη διαμόρφωση του επαρκούς για την ασφάλιση ασφαλίστρου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την ορθή συγκρότηση του χαρτοφυλακίου των Ασφαλίσεων Υγείας και την αναγκαιότητα της ενδελεχούς επεξεργασίας των στοιχείων που καθορίζουν την εικόνα του.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι δύο βασικές ανάγκες των Ελλήνων τις οποίες καλείται να καλύψει η ιδιωτική ασφάλιση είναι: η αξιοπρεπής σύνταξη κατά το γήρας και η κάλυψη των δαπανών για την αποκατάσταση της υγείας. Η βελτίωση της σύνταξης, ώστε να καλύπτει ικανοποιητικά τις βιοποριστικές ανάγκες κατά το γήρας, απαιτεί ρεαλιστικό σχεδιασμό και μακρόπνοη δράση. Η οικονομική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας συνιστά ανάγκη επείγοντος χαρακτήρα, διότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας και, πέραν τούτου, το κόστος της αποκατάστασής της είναι πολύ υψηλό.

Οι προαναφερθείσες ανάγκες, για να ικανοποιηθούν επαρκώς, δεν βρίσκουν πρόσφορο το πεδίο της δημόσιας ασφάλισης. Τούτο οφείλεται στη σοβαρή έλλειψη οικονομικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τη στήριξή της. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας ασφάλισης υγείας επιβάλλεται να καταβληθούν συντονισμένες σοβαρές προσπάθειες που θα υποστηρίξουν μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν. Ως κύριοι στόχοι θεωρούνται: η διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες αξιοπρεπούς περίθαλψης, η βελτίωση της ποιότητας της πρόληψης, καθώς και ο επαναπροσδιορισμός των δεδομένων της.

Ισχυρά εμπόδια για τη βελτίωση των δεδομένων της δημόσιας ασφάλισης είναι η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού λόγω της υπογεννητικότητας, η επιμήκυνση του χρόνου ζωής, η υψηλή ανεργία, τα οποία συνεχώς λαμβάνουν εφιαλτικές διαστάσεις. Στα εμπόδια δέον να συμπεριληφθεί και η χρηματοδότηση, η οποία δύσκολα διασφαλίζεται. Σε κράτη όπως η Ελλάδα, με τεράστια οικονομικά προβλήματα, η προσπάθεια βελτίωσης της δημόσιας ασφάλισης μάλλον θα είναι απέλπιδα.

Την ανάγκη αξιοπρεπούς περίθαλψης υποδειγματικά καλύπτει η ιδιωτική ασφάλιση, μέσω της τεχνικής που εφαρμόζει ως προς την ορθή διαχείριση των πόρων της. Αποδίδεται το θαυμαστό επίτευγμά της στον τομέα της υγείας και στη σπουδή της για την προσεκτική και επιμελημένη επιλογή των προς ασφάλιση ατόμων. Η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας κάλυψε επαρκώς όλα τα βασικά κενά της δημόσιας, με το να παρέχει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο – πελάτη της να επιλέγει τον θεράποντα ιατρό της εμπιστοσύνης του, να επιλέγει για νοσηλεία το νοσοκομείο που αυτός επιθυμεί και, τέλος, να επιλέγει τη θέση νοσηλείας (μονόκλινο, δίκλινο δωμάτιο, κ.λπ.) που τον ικανοποιεί.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση βρίσκεται αντιμέτωπη με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της Υγείας και την εξαναγκάζει να καταβάλλει εργώδεις προσπάθειες να καλύψει την αδήριτη ανάγκη των καταναλωτών για ουσιαστική ασφαλιστική προστασία. Το αυξανόμενο κόστος της Υγείας δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, με αποτέλεσμα να υφίσταται πιέσεις το ασφαλιστικό προϊόν, οι οποίες ωθούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να προβαίνουν σε αυξήσεις ασφαλίστρων ώστε να μην καταστεί ασύμφορη η περαιτέρω διανομή του. Το κόστος του προϊόντος εξαρτάται από σειρά παραγόντων, οι οποίοι παρουσιάζονται και αναλύονται στην παρούσα εργασία.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διά των στελεχών τους, πλήρως αντιλαμβάνονται ότι η αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας της ασφάλισης Υγείας έχει οικονομικές διαστάσεις που καθίστανται ευαίσθητες από δημογραφικές και άλλες επιρροές και εξυπηρετεί την ανάγκη του σύγχρονου καταναλωτή για καλή ποιότητα ζωής. Συνέπεια τούτων είναι να φροντίζουν και εξορθολογούν το κόστος της ασφάλισης υγείας (συνδυασμός του ασφαλίστρου με τις αποζημιώσεις), λαμβάνοντας δραστικά και ουσιαστικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα Δίκτυα Διανομής (οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές) οφείλουν (το αποδέχονται άλλωστε) να μην είναι θεατές της καταστάσεως και να μένουν περιχαρακωμένοι στην «πώληση», αλλά να συμμετέχουν ενεργά στον κύκλο της «διαχείρισης» των προϊόντων που συνδέονται με τις δαπάνες αποκατάστασης της υγείας.

Στην Ιδιωτική Ασφάλιση, το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η αποκατάσταση της υγείας (το κόστος περίθαλψης), κυρίως στο στάδιο της νοσηλείας, έχει αντίκρισμα στο ασφάλιστρο. Δίχως επιφυλάξεις, όλοι οι σώφρονες άνθρωποι αποδέχονται ότι το κόστος της περίθαλψης θα έχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, αν σταματήσει να το επωμίζεται και να το διαχειρίζεται η Ιδιωτική Ασφάλιση. Οι δαπάνες για την αποκατάσταση της υγείας ίσως είναι αντιμετωπίσιμες από αυτούς που τα εισοδήματά τους είναι πολύ υψηλά, είναι όμως δυσβάστακτες για τις εισοδηματικές τάξεις με περιορισμένες οικονομικές αντοχές. Κατά τούτο η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας αναντίρρητα είναι κοινωνικό αγαθό και η ευεργετική λειτουργία της πρέπει να διαφυλαχτεί και να συνεχιστεί στο διηνεκές. Άλλωστε, η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι η μητέρα της Κοινωνικής ή Δημόσιας Ασφάλισης, ιδιότητα που ενισχύει το κύρος της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Οι πρωταρχικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκρότηση και τη δυναμική του Χαρτοφυλακίου

1.Ηλικιακή σύνθεση
2. Η Εμπορική Πολιτική
3. Τα δημογραφικά στοιχεία (η γήρανση του πληθυσμού & η υπογεννητικότητα)
4. Η πρόγνωση της πορείας της υγείας των προς ασφάλιση προσώπων
α) Ο χρόνος ζωής και τα προβλήματα υγείας
β) Ζωή χωρίς προβλήματα υγείας
γ) Μακροχρόνια φροντίδα υγείας

Ηλικιακή σύνθεση

Δεν είναι υπερβολή να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα παρατηρείται ανεπάρκεια των υπηρεσιών της δημόσιας ασφάλισης. Κατά συνέπεια, αναφορικά με το θέμα των δαπανών υγείας, οι πολίτες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους απευθύνονται στην ιδιωτική ασφάλιση.

Ως πρώτο βήμα της παρούσης εργασίας, κρίνουμε σκόπιμο να διερευνήσουμε τη σπουδαιότητα της ηλικιακής σύνθεσης των ασφαλισμένων ατόμων ενός χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων Υγείας, αλλά και τη δυναμική των ηλικιών στο διαμορφούμενο χαρτοφυλάκιο. Αυτό θα μας βοηθήσει να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, που θα τα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία τόσο για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου όσο και για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στο μέλλον.

Για να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε τρία καίρια ερωτήματα:

Ι. Ποιες ηλικίες έχουν ενδιαφέρον για την ασφαλιστική επιχείρηση;
ΙΙ. Ποιες ηλικίες –προθύμως– ασφαλίζονται;
ΙΙΙ. Ποια η κατάσταση της υγείας των προς ασφάλιση προσώπων;

Οι απαντήσεις των ανωτέρω ερωτημάτων ποικίλλουν και συνοψίζονται ως εξής:

Ι. Ασφαλίζονται υγιή άτομα, νεαρά στην ηλικία, εφόσον διαθέτουν οικονομική ευχέρεια, υπό την πίεση της ανεπάρκειας της κοινωνικής ασφάλισης στον τομέα της υγείας.

ΙΙ. Παρατηρείται υψηλό ενδιαφέρον και προθυμία ασφάλισης σε άτομα που ηλικιακά ξεπερνούν το 50ό έτος, διότι από τότε αρχίζουν (συνήθως) δειλά – δειλά τα (μακροχρόνια και σοβαρά) προβλήματα υγείας.

ΙΙΙ. Εκφράζεται εξαιρετική επιμονή για ασφάλιση από άτομα που αντιμετωπίζουν, ήδη, έντονα προβλήματα υγείας.
Προς διευκόλυνση των συλλογισμών μας, παρουσιάζουμε σχηματικά την ηλικιακή πυραμίδα ασφαλισμένων ατόμων, με συγκεκριμένη σύνθεση και με την παραδοχή ότι ολοκληρώθηκε στο τέλος μιας δεκαετίας. Η δεκαετία είναι ικανοποιητικό χρονικό διάστημα προκειμένου το ασφαλισμένο πλήθος που θα απαρτίσει την ηλικιακή πυραμίδα να είναι μεγάλο. Οι εικόνες που σχηματίζονται από τις μετρήσεις που διεξάγονται σε μεγάλο πλήθος ατόμων και σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, είναι αξιόπιστες και διευκολύνουν την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και τη λήψη σωστών αποφάσεων.
Η συγκρότηση της συγκεκριμένης ηλικιακής πυραμίδας που χρησιμοποιούμε στο παράδειγμά μας, δύναται να είναι εφικτή. Επομένως, οι αναφορές μας σε αυτήν δεν θα είναι εξιδανικευμένες και ουτοπικές, αλλά θα είναι ρεαλιστικές.

Συγκρότηση & Ανάλυση του Xαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων Υγείας (Α' Μέρος)


Κατόπιν των ανωτέρω, δραττόμαστε της ευκαιρίας να θέσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Το χαρτοφυλάκιο που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη συγκρότηση ηλικιακής πυραμίδας κρίνεται ασφαλές;
 • Μπορεί άραγε να παραμείνει σταθερή η δομή της πυραμίδας επί μία δεκαετία τουλάχιστον;

Το πλέον βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί να δοθεί μονολεκτική απάντηση. Θα αρχίσουμε την επεξεργασία του θέματος που μας απασχολεί με τη βοήθεια των «θετικών» και των «αρνητικών» παραγόντων που το επηρεάζουν. Σπουδαίος παράγοντας, αναμφίβολα, είναι η εμπορική πολιτική της επιχείρησης.

Η Εμπορική Πολιτική

Αν η εμπορική πολιτική της ασφαλιστικής επιχείρησης επικεντρωθεί στην προσέλκυση νέων ηλικιακά ατόμων (και υγιών), θα ενισχυθεί θεαματικά η βάση της πυραμίδας και θα οδηγήσει το χαρτοφυλάκιο σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Εάν ο ρυθμός των πωλήσεων αρχίσει να μειώνεται (ανεξάρτητα από τις αιτίες της μείωσής του), τότε αναπόφευκτα η δομή της πυραμίδας θα μεταβάλλεται και τα οικονομικά αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου θα ωθούνται προς αρνητικό πρόσημο. Η μείωση των πωλήσεων κατά κανόνα συνδέεται με ισχυρές τάσεις αύξησης του ποσοστού των μεγάλων ηλικιών, στις οποίες καταγράφονται περιστατικά υγείας που χρήζουν περιθάλψεως (πιο συχνά από τις νεότερες ηλικίες). Η ίδια αρνητική εξέλιξη θα σημειωθεί εφόσον ο ρυθμός των πωλήσεων παραμείνει αμείωτος, αλλά ο εμπλουτισμός της συντελεστεί με πλήθος πελατών ηλικίας από 50 ετών και άνω. σε αυτή την περίπτωση θα ενισχύεται η κορυφή της και θα καταγράφεται μείωση του ποσοστού των ασφαλιζομένων της βάσης της. Δηλαδή, θα μειώνεται το ποσοστό των ασφαλισμένων που βρίσκονται σε νεαρές ηλικίες και που προσδοκάται να στηρίζουν την κερδοφορία της.

Επομένως, δίχως δεύτερη σκέψη δεχόμαστε ότι ο κεντρικός άξονας της πολιτικής της ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει οπωσδήποτε να εστιάζει το ενδιαφέρον του σε αύξηση των πωλήσεων με κέντρο βάρους τις νεαρές –και υγιείς– ηλικίες. Οι νεαρές ηλικίες αναμφίβολα συγκαταλέγονται στους θετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκρότηση ενός υγιούς και κερδοφόρου χαρτοφυλακίου των ασφαλίσεων υγείας.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να είναι δογματικά προσηλωμένες στη συνεχή αύξηση των χαρτοφυλακίων τους, που θα συντελείται με εμπλουτισμό – διεύρυνση του πελατολογίου με άτομα νεαρής ηλικίας και με πολύ καλή την κατάσταση της υγείας τους.

Τα Δημογραφικά στοιχεία (η γήρανση του πληθυσμού & η υπογεννητικότητα)

Συνέπεια της υπογεννητικότητας (θα) είναι η βαθμιαία μείωση του πλήθους των νεαρών ηλικιών που αποτελούν τη βάση μιας υποδειγματικής πυραμίδας των ασφαλισμένων ατόμων. κατά συνέπεια, θα διευρύνεται ο πληθυσμός των ασφαλισμένων ατόμων που βρίσκεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και ιδίως στο γήρας. Επαναλαμβάνουμε ότι βασικός αρνητικός παράγοντας της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου είναι η αύξηση εισροών των ασφαλισμένων που βρίσκονται σε ηλικίες άνω των 50 ετών σε σχέση με τις αντίστοιχες εισροές των νεαρότερων ηλικιών. Προαναφέραμε και άλλωστε είναι τοις πάσι γνωστό ότι από την ηλικία των 50 ετών αρχίζουν να εμφανίζονται τα προβλήματα υγείας που χρήζουν περίθαλψης.

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ το 2007 για την Ελληνική Οικονομία αναφέρεται ότι «η γήρανση του πληθυσμού και άλλοι μη δημογραφικοί παράγοντες, όπως η τεχνολογία και οι κινήσεις των σχετικών τιμών, θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες για υγεία».

Μολονότι η γήρανση του πληθυσμού πλήττει οπωσδήποτε τη δημόσια ασφάλιση, εντούτοις δεν αφήνει απρόσβλητη την ιδιωτική. Καταρρίπτεται με ευκολία ο ισχυρισμός ότι δεν απειλείται από τη γήρανση του πληθυσμού η Ιδιωτική Ασφάλιση επειδή επιλέγει ηλικιακά τους ασφαλισμένους της, διότι:

Ι. Όσο μειώνονται οι γεννήσεις, αντίστοιχα περιορίζεται το ποσοστό των νεαρών ηλικιών από το οποίο η Ιδιωτική Ασφάλιση αντλεί ωφέλιμη πελατεία με προοπτική κερδοφορίας της.
ΙΙ. Όσο παρατείνεται ο χρόνος της ανθρώπινης ζωής, τόσο αυξάνεται το ποσοστό των υπερηλίκων ασφαλισμένων ατόμων με ανάγκες περιθάλψεως.

Παραθέτουμε πίνακες και γραφήματα που έχουν συγκροτηθεί (και έχουν δημοσιευθεί) ύστερα από μελέτες που διεξήχθησαν από αρμόδιους οργανισμούς, όπως η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, τα οποία απεικονίζουν ανάγλυφα τη δημογραφική εξέλιξη στην Ελλάδα.

Η πρόγνωση της πορείας της υγείας των προς ασφάλιση προσώπων

α) Ο χρόνος ζωής και τα προβλήματα υγείας

Η επιμήκυνση του χρόνου της ανθρώπινης ζωής δεν επετεύχθη χωρίς οικονομικές επιπτώσεις. Αντίθετα, όσο παρατείνεται ο χρόνος ζωής, παρατηρείται ως συνοδός κατάσταση η αύξηση του ρυθμού της περίθαλψης γενικά και των νοσηλειών ιδιαιτέρως. Στο γήρας αναπόφευκτα παρατηρείται αυξημένη ανάγκη ιατρικής φροντίδας, νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής.

Το κόστος νοσηλείας δεν εξαρτάται μόνο από την έκταση του χρόνου που λαμβάνει χώρα. Επηρεάζεται από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως λ.χ. το κόστος των πάσης φύσεως αναλώσιμων ιατρικών υλικών και των φαρμάκων.

Η αύξηση του κόστους νοσηλείας συνοδεύεται οπωσδήποτε και από το στοιχείο της εξέλιξης της τεχνολογίας. Τα νεότευκτα υλικά που παράγει η τεχνολογία για χρήση από την ιατρική, έχουν πολύ υψηλό κόστος. Μεγάλο ποσοστό αυτών χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις. Οφείλουμε να κάνουμε εμφατική αναφορά στα τροχαία ατυχήματα. Η Ελλάδα κατέχει δεσπόζουσα θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη. ίσως είναι η χώρα με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Αυτά πλήττουν σε μεγάλο ποσοστό τις νεαρές ηλικίες, μιας και η πλειονότητά τους συνδέεται με την κυκλοφορία των δικύκλων οχημάτων. Στα τροχαία ατυχήματα αφθονούν οι σοβαροί τραυματισμοί, οι οποίοι και εκτεταμένο χρόνο νοσηλείας απαιτούν και σε πολλές περιπτώσεις επιφέρουν μόνιμες αναπηρίες. Οι μόνιμες αναπηρίες συχνά απαιτούν αλλεπάλληλες νοσηλείες και τη χρήση ακριβών υλικών που χρησιμεύουν στις χειρουργικές επεμβάσεις (οστεοσυνθέσεις, κ.λπ.).

Αναφορικά με τα φάρμακα, το κόστος τους για σοβαρές παθήσεις, π.χ. για τα νεοπλάσματα, είναι τόσο υψηλό, ώστε να θεωρείται ως μία από τις αιτίες που δεν επιτρέπει στην κοινωνική ασφάλιση να ορθοποδήσει. Δεν δύναται να παραβλεφθεί ότι η φαρμακευτική δαπάνη των ηλικιωμένων ατόμων είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επομένως, το κόστος της υγείας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή οι αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας των ασφαλισμένων, θα βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες.

β) Ζωή χωρίς προβλήματα υγείας

Διατυπώσαμε στην προηγούμενη παράγραφο την άποψη (που άλλωστε οι έρευνες αλλά και η εμπειρία εδραίωσαν) ότι η επιμήκυνση του χρόνου ζωής δεν συντελείται υπό το πρίσμα της οικονομικής ανέσεως. Η μακροζωία έχει ως αδιαμφισβήτητη αιτία την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας του ανθρώπου, για την οποία απαιτείται εξαιρετικά δαπανηρή και μακροχρόνια φροντίδα. το γήρας κατά κανόνα συνδέεται με χρόνιες παθήσεις.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Προσδοκώμενη Ζωή Χωρίς Προβλήματα Υγείας (European Health Expectancy Monitoring Unit – EHEMU), ανακοίνωσε τον δείκτη που αφορά στην Προσδοκώμενη Ζωή Χωρίς Προβλήματα Υγείας.

Ο δείκτης προέκυψε από στοιχεία της δειγματοληπτικής έρευνας που διενεργήθηκε σε δείγμα περίπου 5.000 νοικοκυριών και αφορά σε μέλη αυτών, ηλικίας 16 ετών και άνω. Με την προαναφερθείσα έρευνα συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικές με τη γενική κατάσταση της υγείας, την ύπαρξη χρόνιου προβλήματος υγείας και τον περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων του πληθυσμού λόγω κάποιου προβλήματος υγείας. Έχουν συνταχθεί πίνακες που αφορούν την έρευνα (παρουσιάζονται στη συνέχεια) και έχουν δημοσιευθεί στο Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, στις 18/04/2006.

Αρχίζουν όλοι πια να συζητούν για τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας και διαχωρίζουν τον πληθυσμό σε σχέση με την προσδοκώμενη ζωή, σε τρεις κατηγορίες:

Ι. Αυτούς που έχουν Καλή υγεία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, όταν έχουν δηλώσει ότι έχουν πολύ καλή υγεία ή καλή υγεία, χωρίς χρόνιο πρόβλημα και χωρίς κανένα περιορισμό στις καθημερινές δραστηριότητες.

ΙΙ. Αυτούς που η υγεία τους είναι Κακή. Η αναφορά γίνεται σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, με πολύ κακή υγεία ή κακή υγεία, με χρόνιο πρόβλημα και με περιορισμό στις καθημερινές δραστηριότητες.

ΙΙΙ. Αυτούς που έχουν Μέτρια υγεία. Θεωρούνται ότι έχουν μέτρια υγεία όσα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. Δηλαδή, η υγεία τους δεν είναι καλή ούτε όμως και κακή.

Ως Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας είναι ο αριθμός των ετών που προσδοκάται ότι θα ζήσουν κατά μέσο όρο χωρίς προβλήματα υγείας, άτομα ορισμένης ηλικίας.
Ως δείκτης Προσδοκώμενης ζωής, είναι ο αριθμός των ετών που προσδοκάται ότι θα ζήσουν, κατά μέσο όρο, άτομα ορισμένης ηλικίας.

Αποτελεί κοινό τόπο για όλους τους ενασχολούμενους με τη διαχείριση των ασφαλίσεων υγείας η επισήμανση, ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πελάτες δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στην ιδιωτική ασφάλιση. Συγκεκριμένα, βασική επιδίωξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι να επιλέξουν, μέσω των διαδικασιών του underwriting, ασφαλιζόμενα πρόσωπα που τα στοιχεία της υγείας τους προοιωνίζουν τη συνέχιση της ζωής τους χωρίς προβλήματα υγείας.

Από τους πίνακες 3 & 4 προκύπτει ότι:

 • Για τις γυναίκες, ο δείκτης προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέννηση είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών, πλην όμως εξελικτικά ο δείκτης αυξάνει με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τον δείκτη των ανδρών.
 • Ο δείκτης της προσδοκώμενης ζωής χωρίς προβλήματα κατά τη γέννηση είναι μεγαλύτερος των γυναικών έναντι των ανδρών, όμως εξελίσσεται μειούμενος σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη των ανδρών, ο οποίος συνεχίζει αυξανόμενος.
 • Η ίδια εικόνα μεταξύ ανδρών και γυναικών επαναλαμβάνεται και στους ίδιους δείκτες, με σημείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σε υψηλότερο ποσοστό τον περιορισμό δραστηριοτήτων στη ζωή τους. Στις ίδιες διαπιστώσεις έχουν καταλήξει και αυτοί που διενήργησαν την έρευνα.

Συγκρότηση & Ανάλυση του Xαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων Υγείας (Α' Μέρος)

γ) Μακροχρόνια φροντίδα υγείας

Η μακροχρόνια φροντίδα της υγείας κινείται μεταξύ της ιατρικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας. Παρέχεται συνήθως σε πρόσωπα που πάσχουν από διάφορες σοβαρές παθήσεις, σε ηλικιωμένους και σε όσα πρόσωπα χρειάζονται βοήθεια για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, εξαιτίας αναπηριών που οφείλονται κυρίως σε ατυχήματα. Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας αποτελεί στις ημέρες μας σημαντική ασφαλιστική ανάγκη. Η κάλυψη της μακροχρόνιας φροντίδας της υγείας θα αναπτύξει στο μέλλον νέα δυναμική υπηρεσία της ιδιωτικής ασφάλισης, μιας και η πολιτεία δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αυξήθηκε σημαντικά από το 1980 και μετά, ενώ η πρόωρη θνησιμότητα έχει μειωθεί δραστικά, διότι οι δαπάνες στον τομέα της υγείας είναι υψηλές όσο ποτέ στο παρελθόν. Οι δαπάνες υγείας αντιστοιχούν σε ένα μερίδιο του εθνικού εισοδήματος, συνεχώς αυξανόμενο με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης και επιφέρει ως επακόλουθο, οι πόροι για την υγεία να αυξάνουν συνεχώς ως ποσοστό στο ΑΕΠ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2008, οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν, κατά μέσο όρο, 8,3% του ΑΕΠ τους για την υγεία, σε σχέση με 7,3% το 1998.

Η περίθαλψη έχει αρχίσει εντόνως να επηρεάζεται από τη συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και τις απαιτήσεις των ασθενών, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από αυτές που υφίσταντο στο παρελθόν.

Η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτεία στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης και οι ασφαλιστές στο πλαίσιο της ιδιωτικής, διότι θα επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς της οργάνωσης της ζωής στην Ελλάδα. Με βάση τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ύστερα από σχετικές έρευνες διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, το 2025 περισσότεροι από το 20% των Ευρωπαίων θα είναι 65 ετών και άνω, ενώ θα αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80. Είναι προφανές ότι η επαλήθευση αυτής της πρόβλεψης θα επηρεάσει οπωσδήποτε την ιδιωτική ασφάλιση δαπανών υγείας, δεδομένου ότι τα ηλικιωμένα άτομα έχουν αυξημένες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης.

Από τα αναφερθέντα στο παρόν κεφάλαιο εξάγεται το συμπέρασμα ότι, αν και είναι απαραίτητη η σύνθεση του ηλικιακού ιστού με μεγάλη βάση νεαρών ηλικιών, εντούτοις δεν είναι οιονεί ασφαλής για την ασφαλιστική επιχείρηση. Ο συνεχής και αδιάλειπτος εμπλουτισμός της ηλικιακής πυραμίδας με άτομα νεαρά μεν, με αυξημένες δε πιθανότητες για προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, είναι ο προάγγελος της κερδοφορίας του χαρτοφυλακίο

Συνεχίζεται…


Συγκρότηση & Ανάλυση του Xαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων Υγείας (Α' Μέρος)

O κ. Ιωάννης Πεπελάσης από το 2013 εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση «Ήλις Ασφαλιστική Πρακτορειακή».
Τον Ιανουάριο του 1981, στις πρώτες ημέρες της λειτουργίας της, εντάσσεται στην Αγροτική Ασφαλιστική. Στην ίδια εταιρεία καθώς και στη θυγατρική της Αγροτική Ζωής, κατείχε τις ακόλουθες θέσεις:

 • Στον κλάδο αυτοκινήτων ως υπάλληλος επί 1 έτος.
 • Στο underwriting Ασφαλίσεων Ζωής, το οποίο δημιούργησε και οργάνωσε, επί 18 έτη και επί 16 έτη ως επικεφαλής.
 • Στη Διοικητική Υποστήριξη των Πωλήσεων επί 2 έτη ως επικεφαλής της· Επιθεωρητής Πωλήσεων επί 3 έτη.
 • Στην Εκπαίδευση των Πωλήσεων επί 10 έτη ως επικεφαλής.
 • Από τον Σεπτέμβριο του 1979 άρχισε εργαζόμενος στο Α-Β Βασιλόπουλος να μυείται στο επιχειρείν, από τον πατέρα της ελληνικής επιχειρηματικής καινοτομίας Γεράσιμο Βασιλόπουλο.

Παραλλήλως με τη συνήθη επαγγελματική του δραστηριότητα:

 • Το 1991 ιδρύει και οργανώνει την οικογενειακή επιχείρηση «Ήλις Ασφαλιστική Πρακτορειακή».
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ενηλίκων στον ΕΟΠΠΕΠ & στον ΟΑΕΔ.
 • Ασχολείται με την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στις «Τεχνικές Διαπραγματεύσεων» και στις «Τεχνικές Πωλήσεων».
 • Συμμετείχε ενεργά επί 5 έτη στο e-learning του εκπαιδευτικού κέντρου της Αγροτικής Τράπεζας: «ΑΤΕ Εξέλιξη», ως συντονιστής και ως εκπαιδευτής.
 • Από το 2014 μέχρι και το 2018 είχε αναλάβει εισηγητής του προγράμματος «Τεχνικές Διαπραγματεύσεων» του εκπαιδευτικού κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς που απευθυνόταν σε καινοτόμους επιχειρηματίες αγρότες.
 • Έχει στο ενεργητικό ως εισηγητής, περισσότερες από 10.000 ώρες εκπαίδευσης.

Εργασίες:

 • «Βασικές Γνώσεις για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση», 2009, εξεδόθη από την ΑΤΕ Εξέλιξη (νυν Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «ΕΞΕΛΙΞΗ»).
 • «Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας», 2010, εξεδόθη από την ΑΤΕ Εξέλιξη (νυν Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «ΕΞΕΛΙΞΗ»).
 • «Συγκρότηση & Ανάλυση Ασφαλίσεων Υγείας», 2021.

Διαβάστε επίσης: Συγκρότηση & Ανάλυση του Xαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων Υγείας (Μέρος Β’)

Συγκρότηση & Ανάλυση του Xαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων Υγείας (Μέρος Γ΄)


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας