19.9 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Σταθερή ανάπτυξη το 2014 για τον Όμιλο Talanx

Αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 5% σε 769 εκατ. ευρώ (732) σημείωσε ο Όμιλος Talanx (που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG) για τη χρήση του 2014, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση σε ένα δυσχερές λειτουργικό και εποπτικό περιβάλλον. Αφαιρώντας την επίδραση έκτακτων κερδών ύψους 100 εκατ. ευρώ από την πώληση των μετοχών της Swiss Life το 2013, η αύξηση της κερδοφορίας ανήλθε σε 23%. Τα έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο των 29 δισ. Ευρώ (από 28.1). Ως αποτέλεσμα της συστηματικής προσήλωσης στη στρατηγική περαιτέρω διεθνοποίησης του Ομίλου, σημειώθηκε αύξηση ασφαλίστρων κατά 3% (3.6%, μετά την αναπροσαρμογή των συναλλαγματικών διαφορών). Λόγω της θετικής αυτής επίδοσης του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο θα εισηγηθούν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση την αύξηση του μερίσματος κατά 4% σε 1,25 ευρώ ανά μετοχή (από 1,20).

Η βελτίωση στα καθαρά κέρδη αποδίδεται στους τομείς Αντασφάλισης, Βιομηχανικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ιδιωτών Διεθνώς (εκτός Γερμανίας). Ο Όμιλος υιοθέτησε μέτρα για την ενίσχυση του ισολογισμού στον τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών Γερμανίας, λόγω του παρατεινόμενου περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Τα μέτρα χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από τα έκτακτα κέρδη ύψους 214 εκατ. ευρώ από την πώληση των υπολειπόμενων μετοχών της Swiss Life. Σε αντίθεση με το 2013, τα έσοδα αυτά επηρεάζουν μόνον οριακά τα αποτελέσματα.

«Το 2014 ήταν ένα επιτυχημένο έτος για εμάς και είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Θέλουμε οι μέτοχοί μας να μοιραστούν την ισχυρή απόδοσή του Ομίλου Talanx, με καταβολή μερίσματος 1,25 ευρώ ανά μετοχή – αύξηση άνω του 4%», ανέφερε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas. «To 2015 θα είναι ένα έτος με προκλήσεις, από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, με πτωτικές αποδόσεις στις κεφαλαιαγορές και μειούμενες τιμές ασφαλίστρων στην αγορά βιομηχανικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Περαιτέρω απαιτήσεις προκύπτουν και από την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών Γερμανίας. Παρόλα αυτά, διατηρούμε τους στόχους μας για κέρδη 700 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον για το 2015».

Η καθαρή επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες, κινήθηκε πτωτικά σε όλους του τομείς, με περιορισμένες μεγάλες ζημίες από καιρικά φαινόμενα το 2014, ωστόσο παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, στα 782 εκατ. ευρώ (838). Στις πρωτασφαλιστικές εργασίες η επιβάρυνση αυξήθηκε σε 331 εκατ. ευρώ (211) ως αποτέλεσμα μίας σειράς μεγάλων ζημιών στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, κυρίως στις Ασφαλίσεις Περιουσίας. Στον τομέα Αντασφαλίσεων, οι μεγάλες ζημίες περιορίστηκαν σε 426 εκατ. ευρώ (578).

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης του Ομίλου, αυξήθηκε οριακά σε 97,9 (από 97,1) ως αποτέλεσμα της επιβάρυνσης στις πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες. Το τεχνικό αποτέλεσμα υποχώρησε σε 2,1 δισ. ευρώ (1,6) λόγω της συμμετοχής των ασφαλισμένων του κλάδου Ζωής στα αυξημένα καθαρά έσοδα από επενδύσεις καθώς και στα μέτρα ενίσχυσης του ισολογισμού για τον τομέα Ασφάλισης Ιδιωτών Γερμανίας. Σε επίπεδο Ομίλου, τα μέτρα αντισταθμίστηκαν από τα έκτακτά κέρδη της πώλησης μετοχών της Swiss Life.

Η ενίσχυση κατά 9,3% στα καθαρά έσοδα από επενδύσεις σε 4,1 δισ. ευρώ (3,8) αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην πώληση των μετοχών της Swiss Life και την επιβεβαίωση-λογιστικοποίηση μη πραγματοποιηθέντων κερδών στις Ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 7,1% σε 1.9 δισ. ευρώ (1,8).

Τα έσοδα ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,04 ευρώ (2,90) στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Τα ισχυρά επίπεδα κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκαν περαιτέρω, με το δείκτη ρευστότητας του Ομίλου να διαμορφώνεται στο 228,2% (31.12.2013: 210,2).

Ο Όμιλος Talanx εξακολουθεί να εστιάζει στην ανάπτυξη και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, παρά τις προκλήσεις της Γερμανικής αγοράς και το παρατεινόμενο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Βάσει των αποτελεσμάτων για το 2014, ο Όμιλος προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης ασφαλίστρων 35% κατά μέσο όρο (μετά τις συναλλαγματικές προσαρμογές) για το διάστημα 2015-2019. Ο Talanx αναμένει μέση ετήσια αύξηση καθαρών κερδών της τάξεως του 5%.

Από τις 26 Απριλίου 2014, η Talanx AG είναι πλέον εισηγμένη και στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, ενώ  παραμένει εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φραγκφούρτης και του Ανόβερου. Η ανωτέρω εισαγωγή δεν πραγματοποιήθηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ούτε με εισαγωγή μετοχών στη δευτερογενή αγορά. Τον Ιούλιο, ο Όμιλος Talanx επωφελήθηκε από τα ευνοϊκά επιτόκια και το θετικό περιβάλλον στις κεφαλαιαγορές, τοποθετώντας ένα ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior benchmark bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ

Μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς (13 Φεβρουαρίου 2015), o Talanx ολοκλήρωσε επιτυχώς την δημόσια προσφορά εξαγοράς του Χιλιανού ασφαλιστικού ομίλου InversionesMagallanes. Η εξαγορά τοποθετεί τον Talanx ως την πέμπτη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στη Χιλή (και δεύτερη στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων). Το ίδιο διάστημα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, ο Όμιλος Talanx προχώρησε σε πώληση δύο μικρότερων θυγατρικών στη Βουλγαρία και την Ουκρανία.

 

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις
Ο τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDIGerlingIndustrieVersicherungAG, σημείωσε αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, φθάνοντας τα 4 δισ. ευρώ (3,8) σε ακολουθία με την πορεία του Ομίλου. Η ανάπτυξη κατά  5,1% (5,9% σε σταθερές συναλλαγματικές τιμές) οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εργασίες των θυγατρικών και υποκαταστημάτων εκτός Γερμανίας, τα οποία σημείωσαν αύξηση ασφαλίστρων στο σύνολό τους. Ενισχύοντας περαιτέρω τον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων σε αναπτυσσόμενες αγορές, το καλοκαίρι του 2014 ο Talanx ξεκίνησε την παροχή Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στη Βραζιλία – συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες εκεί δραστηριότητες του στις Ασφαλίσεις Ιδιωτών / Αντασφαλίσεις.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης αυξήθηκε σε 103 (102,4) λόγω ασυνήθιστα υψηλού αριθμού μεγάλων ζημιών, που άγγιξαν τα 331 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (211), κατά το οποίο είχαν σημειωθεί ζημιές από καιρικά φαινόμενα. Το τεχνικό αποτέλεσμα περιορίστηκε σε 61 εκατ. ευρώ (42). Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις βελτιώθηκαν κατά 11,9% σε 268 εκατ. ευρώ(240) ενισχυμένα από έκτακτα έσοδα από την πώληση επενδύσεων σταθερού εισοδήματος. Τα υψηλότερα καθαρά κέρδη, οδήγησαν σε αύξηση του λειτουργικού κέρδους (ΕΒΙΤ) σε 182 εκατ. ευρώ (129). Η συμβολή του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 121 εκατ. ευρώ (78).

 

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
Α’ εννεαμήνου 2014 (
IFRS)

Σε εκατ. ΕΥΡΩ

2014

20131

Μεταβολή 2014/2013

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

28.994

28.151

+3,0%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

23.844

23.113

+3,2%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

97,9%

97,1%

+0,8
% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις (συμπ/νων εσόδων/εξόδων από δεσμευμένα κεφάλαια και προκαταβολές συμβολαίων)

4.144

3.792

+9,3%

Λειτουργικά Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.892

1.766

+7,1%

Καθαρά κέρδη (μετά από χρημ/κα έξοδα και φόρους)

1.368

1.252

+9,3%

Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

769

732

+5,0%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2

10,2%

10,2%

Δείκτης ρευστότητας Ομίλου Talanx

228,2%

210,2%

18
% μονάδες

1) Στοιχεία προσαρμοσμένα κατά IAS 8.
2) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας