Στα €633 εκατ. τα κέρδη της Munich Re το 1ο τρίμηνο του 2019

26
Jurecka Christoph
Ο Δρ. Christoph Jurecka, CFO του Ομίλου Munich Re.

Στα €633 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη της Munich Re το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι κερδών €827 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2018.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο αντασφαλιστικός όμιλος, στις 8 Μαΐου, οι υψηλότερες βασικές ζημίες και οι μεγαλύτερες δαπάνες για απαιτήσεις από προηγούμενα έτη εμπόδισαν την επανάληψη του αξιοσημείωτου αποτελέσματος του περσινού α’ τριμήνου, το οποίο ήταν ουσιαστικά απαλλαγμένο από μεγάλες απώλειες.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου υποχώρησε σε ετήσια βάση στα €875 εκατ. (1.283 εκατ.). Το άλλο μη λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε σχεδόν σταθερό στα -€122 εκατ. (-125 εκατ.).

Οι φόροι εισοδήματος ανήλθαν σε €122 εκατ. (€212 εκατ.).

Στα €28.990 εκατ., τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στην αρχή του έτους (€26.500 εκατ.) –κυρίως λόγω αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου μετοχών και των τίτλων σταθερού επιτοκίου.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 1,9% στα €13.375 εκ. (13.126 εκ.).

Η ετήσια απόδοση κεφαλαίων προσαρμοσμένων σε κίνδυνο (RORAC) το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 9,9% και η συνολική απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) ανήλθε σε 9,1%.

Επιπλέον, ο δείκτης φερεγγυότητας αυξήθηκε από 245% στις αρχές του έτους σε περίπου 250% στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Μέχρι στιγμής το 2019, η Munich Re έχει επαναγοράσει μετοχές αξίας €303 εκατ. στο πλαίσιο της διαχείρισης ενεργού κεφαλαίου.

Η αντασφαλιστική δραστηριότητα συνεισέφερε €548 εκατ. (€750 εκατ.) στο ενοποιημένο αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου. Το τριμηνιαίο αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ανήλθε σε €633 εκατ. (1.059 εκατ.). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 2,4% στα €8.380 εκατ. (8.183 εκατ.).

Το επενδυτικό αποτέλεσμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των ασφαλιστικών επενδύσεων) μειώθηκε ελαφρά σε €1.741 εκατ. (1.796 εκατ.) το α’ τρίμηνο. Τα τακτικά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν στα €1.611 εκατ. (1.493 εκατ.).

Όλες οι προσδοκίες για το 2019 παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση του 2018 που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο. Για το οικονομικό έτος 2019, η Munich Re εξακολουθεί να προβλέπει ένα ενοποιημένο αποτέλεσμα περίπου €2,5 δισ.

«Η Munich Re έχει ξεκινήσει το 2019 με ένα καλό πρώτο τρίμηνο. Ο όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται οργανικά στην κύρια δραστηριότητά του την αντασφάλιση περιουσίας-ατυχήματος. Οι ανανεώσεις του Απριλίου ήταν ο έκτος συνεχόμενος γύρος ανανεώσεων, στον οποίο είμαστε σε θέση να επεκτείνουμε δυναμικά τις δραστηριότητές μας σε ορισμένες περιοχές. Οι τιμές αντασφαλιστικής κάλυψης συνέχισαν να αυξάνονται λόγω των υψηλών απωλειών κατά τα προηγούμενα έτη. Στον πρωτασφαλιστικό τομέα, η εφαρμογή του Στρατηγικού Προγράμματος ERGO σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο», δήλωσε ο Christoph Jurecka, Οικονομικός Διευθυντής.

Αυξημένα κέρδη για την ERGO

Από την ERGO, η Munich Re είχε κέρδος €85 εκατ. (€77 εκατ.) το πρώτο τρίμηνο. Από αυτό το ποσό, €63 εκατ. (36 εκατ.) προήλθαν από την ERGO Life and Health Germany. Οι κυριότεροι λόγοι για το καλό αποτέλεσμα αυτού του τομέα ήταν η πραγματοποίηση επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του πρόσθετου αποθεματικού και ένα καλό τεχνικό αποτέλεσμα στην ασφάλιση υγείας.

Η ERGO Γενικών Ασφαλίσεων στη Γερμανία αύξησε τα κέρδη της σε €14 εκατ. (0 εκατ.) χάρη στο υγιές underwriting –παρά τις απώλειες που προκλήθηκαν από την χειμερινή καταιγίδα Eberhard που χτύπησε τη Γερμανία.

Η ERGO International είχε τριμηνιαία κέρδη €8 εκατ. (41 εκατ.). Αυτή η πτώση των κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση σχετικά μικρών θυγατρικών εκτός Γερμανίας. Το λειτουργικό αποτέλεσμα της ERGO ανήλθε σε €241 εκατ. (€224 εκατ.).

Οι συνδυασμένοι δείκτες αναπτύχθηκαν ευνοϊκά. Στον κλάδο Γενικών στη Γερμανία, ο συνδυασμένος δείκτης βελτιώθηκε στο 98,1% (101,7%), παρά τις απώλειες από την χειμερινή καταιγίδα Eberhard. Ο συνδυασμένος δείκτης σε διεθνές επίπεδο ανήλθε στο 95,4% (95,3%).

Τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα σε όλους τους κλάδους παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα στα €5.165 εκατ. (€5.156 εκατ.) το α’ τρίμηνο. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν ελαφρά κατά 1,1% στα € 4.995 εκατ. (4.943 εκατ.).