Solvency II: Τα οφέλη του για τον πολίτη, την κοινωνία και την εθνική οικονομία

3905

Με απλό, περιεκτικό και εύληπτο τρόπο, στην «Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων», που συνοδεύει το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, περιγράφονται οι συνέπειες του Solvency II στην οικονομία, στην κοινωνία και στους πολίτες.

Τα θεωρήσαμε ουσιαστικά για την ενημέρωση των πολιτών-ασφαλισμένων στην Ιδιωτική Ασφάλιση που ακούνε μεν για το Solvency ΙΙ, αλλά δεν γνωρίζουν ενδεχομένως τι συνεπάγεται η εφαρμογή του στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Παραθέτουμε ακολούθως χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την εν λόγω Έκθεση, που “φωτίζουν” τόσο την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, όσο και τα οφέλη της.

Προτάσσουμε, ωστόσο, ως λέξεις-κλειδιά, τις εξής: «διασφάλιση δικαιωμάτων ασφαλισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση», «προστασία του κοινού», «θα καταστήσει τις ιδιωτικοασφαλιστικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές μέσω της διαφάνειας και της βέλτιστης φερεγγυότητας», «σταθερότητα κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης».

1.      Αναγκαιότητα

1.1.  Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τόσο στη λειτουργία της διεθνούς και εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, όσο και στις διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή, κατέστησε απαραίτητη την ενοποίηση του ενωσιακού δικαίου αναφορικά με την ιδιωτική ασφάλιση, και τη διασφάλιση σχετικής ευελιξίας, ώστε οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να είναι σε θέση να προσαρμόζουν την πολιτική τους στις επικρατούσες συνθήκες και στις απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, χωρίς βέβαια η ευχέρεια αυτή να αποβαίνει σε βάρος του σχεδιασμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εποπτευόμενων επιχειρήσεων.

1.2.  Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.

Επιδιώκεται διασφάλιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ιδίως του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης, έναντι συστημικών κινδύνων και κυρίως προστασία του κοινού. Κύριο σκοπό της διαμόρφωσης ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η διευκόλυνση των εποπτικών αρχών και των εποπτευομένων, ενώ ταυτόχρονα υλοποιούνται και οι σχετικές συστάσεις διεθνών οργανισμών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/138 κρίθηκε σκόπιμη για τη διευκόλυνση της ανάληψης και άσκησης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων και την κατάργηση των σημαντικότερων διαφορών μεταξύ των δικαίων των κρατών μελών, όσον αφορά τους κανόνες στους οποίους υπόκεινται οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέσα από ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, το οποίο θα διευκολύνει την κάλυψη κινδύνων και υποχρεώσεων που ευρίσκονται στην κοινότητα από επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(…)

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία

(…)

3.2. Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς.

Η εποπτεία του ιδιωτικοασφαλιστικού τομέα θα γίνεται πλέον με βάση τις ίδιες αρχές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα διευκολύνει, όχι μόνο την εποπτεία του ιδιωτικοασφαλιστικού τομέα, αλλά και τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(…)

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Οπωσδήποτε μια εποπτεία «νέας γενιάς», με ενιαίες και εκσυγχρονισμένες ρυθμίσεις σε ενωσιακό και πολύ λιγότερο σε εθνικό επίπεδο, θα καταστήσει τις ιδιωτικοασφαλιστικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές μέσω της διαφάνειας και της βέλτιστης φερεγγυότητας στο γενικότερο ασφαλιστικό περιβάλλον.

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική οικονομία.

Η συστηματική σταθερότητα του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης, ως μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και η βέλτιστη φερεγγυότητα των ιδιωτικοασφαλιστικών επιχειρήσεων μόνο θετικές επιπτώσεις μπορούν να έχουν στην κοινωνία και την εθνική οικονομία.

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά.

Διασφάλιση δικαιωμάτων ασφαλισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση.

(…)

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση.

Σταθερότητα κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης χωρίς δυσάρεστες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η ανάκληση αδειών λειτουργίας και η θέση σε εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη.

Βελτιστοποίηση και συστηματοποίηση εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς.

(…)

Προηγούμενο άρθροΕΑΔΕ: Πράξη εξόντωσης των διαμεσολαβητών το νέο Ασφαλιστικό
Επόμενο άρθροMetLife: Διαχωρίζει τις εργασίες λιανικής στις ΗΠΑ, για να αποφύγει τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτησεις