Εταιρείες

Ρυμουλκούμενα οχήματα: Οι ασφαλιστές Ηπείρου ρωτούν και η ΕΑΕΕ απαντά

Με αφορμή ερώτημα που έθεσε ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν. Ιωαννίνων, η Επιτροπή Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ συζήτησε τις επιπτώσεις που επιφέρει στην ασφάλιση επιβατηγού Ι.Χ. οχήματος που έλκει ρυμουλκούμενο / τρέιλερ, αλλά και στην αποζημίωση ζημιών που προκαλούνται από ένα τέτοιο όχημα, η πρόσφατη σχετικά ρύθμιση της νομοθεσίας που προβλέπει ότι τα ρυμουλκούμενα οχήματα / τρέιλερ φέρουν πλέον ξεχωριστή άδεια κυκλοφορίας και ξεχωριστή πινακίδα κυκλοφορίας, και επομένως τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης αυτής κοινοποιήθηκαν με εγκύκλιο της ΕΑΕΕ στις ασφαλιστικές εταιρείες μέλη προς ενημέρωση και προς αξιολόγηση από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες τους.

Η εγκύκλιος, την οποία υπογράφουν, Πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων, κ. Δημήτρης Ζορμπάς, και η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Ελίνα Παπασπυροπούλου, έχει ως εξής:

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία επιβατηγού οχήματος Ι.Χ. που έλκει ρυμουλκούμενο /τρέιλερ & αυτοτελής ασφάλιση αστικής ευθύνης ρυμουλκούμενου οχήματος / τρέιλερ

(…)

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τα συμπεράσματα αυτής της επεξεργασίας για ενημέρωσή σας αλλά και προς αξιολόγηση από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες σας.

Ειδικότερα:

Α. Η  ανωτέρω  ρύθμιση  που  υιοθετήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  απόφαση  2805/2021  (ΦΕΚ  Β΄99 /18.01.2021)   του   Υπουργείου   Υποδομών   &   Μεταφορών,   όπως   ισχύει   σήμερα,   επηρεάζει αναμφίβολα τη διαδικασία ασφάλισης των ρυμουλκούμενων οχημάτων / τρέιλερ, καθώς σύμφωνα με τον νόμο κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτεται αυτοτελώς με την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εν λόγω οχήματος έναντι τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες των ρυμουλκούμενων οχημάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης, έχουν προθεσμία έως τις 18 Δεκεμβρίου 2023 να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα κυκλοφορίας (βλ. προηγούμενες υπ’ αριθμ. 23936/1.10.2021 και 23960/9.11.2021 εγκυκλίους της ΕΑΕΕ).

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αυτοτελής κάλυψη του ρυμουλκούμενου / τρέιλερ με ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του έναντι τρίτων δεν συνεπάγεται και επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ ρυμουλκού οχήματος και ρυμουλκούμενου / τρέιλερ σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο προσδιορισμός της ευθύνης μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου / τρέιλερ εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα, όπως και παλαιότερα, βάσει δηλαδή της ισχύουσας νομοθεσίας (νόμος ΓΠΝ/1911 και 914 ΑΚ) και αφού ληφθούν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά ενός ατυχήματος. Έτσι σε ένα ατύχημα μπορεί να ευθύνεται αποκλειστικά το ρυμουλκό όχημα, ενώ σε ένα άλλο ατύχημα, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να οφείλεται σε κακή στοιβασία ή κακή σύνδεση του τρέιλερ μπορεί να προκύψει αποκλειστική υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του ρυμουλκούμενου / τρέιλερ.

Για το ζήτημα της ευθύνης του οδηγού, κατόχου και ιδιοκτήτη ρυμουλκού οχήματος, καθώς και της ευθύνης του ιδιοκτήτη ρυμουλκουμένου οχήματος, όπως και για την ενεργοποίηση της ασφάλισης αυτών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε από ενιαίο συρμό ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου έχει τοποθετηθεί ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 606/2020 απόφασή του.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το καθεστώς της ευθύνης, ο Άρειος Πάγος αναγνώρισε ότι η ευθύνη του οδηγού του ρυμουλκού εδράζεται στον νόμο ΓΠΝ/1911 και είναι αντικειμενική, ενώ η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ρυμουλκουμένου προϋποθέτει πταίσμα αυτού και εδράζεται στις γενικές περί αδικοπραξιών διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 914 και επ. ΑΚ).

Τούτο σημαίνει ότι για τον οδηγό, κάτοχο και ιδιοκτήτη του ρυμουλκού ισχύει η αντικειμενική ευθύνη, όπως προσδιορίζεται από τον νόμο ΓΠΝ/1911, ενώ αντίθετα η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ρυμουλκουμένου, το οποίο στερείται αυτόνομης κίνησης, προϋποθέτει πταίσμα αυτού. Ευθύνη του ρυμουλκουμένου μπορεί να υπάρξει για παράδειγμα λόγω κακής στοιβασίας του φορτίου ή ελαττωματικότητας του σημείου σύνδεσης τούτου. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή η ευθύνη του ρυμουλκουμένου είναι υποκειμενική και εξαρτάται από τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλιση αυτών των ευθυνών, ο Άρειος Πάγος αναφέρθηκε επίσης στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του κ.ν. 489/1976, που καθιερώνει την εις ολόκληρον ευθύνη των ασφαλιστών ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου και ισχύει έναντι του παθόντα τρίτου, τον οποίον διευκολύνει στην άσκηση των δικαιωμάτων του. Περαιτέρω, ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε ότι η διάταξη αυτή δεν δημιουργεί ευθύνες και η εφαρμογή της τελεί υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης αστικής ευθύνης κατά τις ανωτέρω διατάξεις των συνδεομένων με το ρυμουλκό και το ρυμουλκούμενο προσώπων.

Την υπ’ αριθμ. 606/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=CQI9WM7ASEWCELI0YBFJW3E WDDT72T&apof=606_2020&info=%D0%CF%CB%C9%D4%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%C4

Β. Περαιτέρω από τη συζήτηση στην Επιτροπή Αυτοκινήτων, προέκυψε ότι η νέα ρύθμιση επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τη διαδικασία ανάληψης κινδύνου / ασφάλισης εν γένει των επιβατηγών οχημάτων Ι.Χ., καθώς δεδομένης της αυτοτελούς πλέον ασφάλισης του ρυμουλκούμενου (ακόμη και σε διαφορετικό ασφαλιστή από αυτόν του ρυμουλκού), αξιολογήθηκε ως καλή πρακτική οι ασφαλιστικές εταιρίες να συμπεριλαμβάνουν εφεξής στο ερωτηματολόγιο ανάληψης κινδύνων τους ειδικό ερώτημα προς τους υποψήφιους προς ασφάλιση ιδιοκτήτες Ε.Ι.Χ. οχημάτων σχετικά με το ενδεχόμενο το προς ασφάλιση Ε.Ι.Χ. όχημά τους να έλκει ρυμουλκούμενο / τρέιλερ.

Ειδικότερα, η ως άνω ερώτηση κρίνεται χρήσιμη και αναγκαία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών ασφαλισμένων και προς αποφυγή δυσλειτουργιών κατά τον διακανονισμό ζημιών, καθώς σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από Ε.Ι.Χ. όχημα που έλκει τρέιλερ θα μπορούσε να τεθεί από τον ασφαλιστή του έλκοντος Ε.Ι.Χ. οχήματος ζήτημα επίτασης του κινδύνου ή ακόμα και αλλαγής της χρήσης του οχήματος, εάν ο ασφαλισμένος ιδιοκτήτης του έλκοντος Ε.Ι.Χ. οχήματος δεν έχει ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρία του για τη δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου / τρέιλερ από το εν λόγω όχημα, ιδίως στην περίπτωση που το τελευταίο είναι ασφαλισμένο σε άλλη ασφαλιστική εταιρία.

Αντιθέτως, τέτοιο ζήτημα δεν φαίνεται να προκύπτει στην περίπτωση ασφάλισης φορτηγού ρυμουλκού οχήματος (τράκτορα), καθώς στην περίπτωση αυτή η έλξη ρυμουλκούμενου οχήματος είναι αναμενόμενη και δεν συνιστά αλλαγή της χρήσης του ή επίταση κινδύνου.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας