Πότε θα αναπροσαρμοστούν τα Ελάχιστα Όρια Κάλυψης Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατύχημα Αυτοκινήτου;

772

Συχνά ερωτήματα λαμβάνει η ΕΑΕΕ σχετικά με το εάν τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων που ισχύουν στη χώρα μας, έχουν αναπροσαρμοστεί ή ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν άμεσα βάσει του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ), κατ’ εφαρμογή σχετικής διάταξης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και κατ’ εφαρμογή της αντίστοιχης κοινοτικής (άρθρο 6 παρ. 5 του Π.Δ. 237/1986, με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης), από 1ης Ιουνίου 2012 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων που ισχύουν στη χώρα μας, έχουν ως ακολούθως: α) σε περίπτωση σωματικής βλάβης, 1.000.000 ευρώ ανά θύμα, και β) σε περίπτωση υλικής ζημίας, 1.000.000 ευρώ ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

Δεδομένου του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των εταιρειών μελών της η ΕΑΕΕ εξέδωσε, στις 26 Μαΐου, εγκύκλιο, που υπογράφει η Γενική Δ/ντρια, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, στην οποία διευκρινίζονται επί του εν λόγω ζητήματος τα ακόλουθα:

 

«1. Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να αναθεωρούνται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ), όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2494/95, κάθε πέντε (5) έτη μετά την 11η Ιουνίου 2005 ή μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, της οποίας έκαναν τυχόν χρήση τα Κράτη Μέλη προκειμένου να υιοθετήσουν τα προβλεπόμενα από την κοινοτική νομοθεσία ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης.

Είναι επίσης γνωστό ότι η Ελληνική Πολιτεία έκανε χρήση της ευχέρειας που προέβλεπε η κοινοτική νομοθεσία για ορισμό μεταβατικής περιόδου προσαρμογής των ελάχιστων ορίων κάλυψης, η οποία, όπως γνωρίζετε, έληξε την 1η Ιουνίου 2012, οπότε και τα ελάχιστα όρια κάλυψης ανήλθαν εν τέλει στα ανωτέρω προβλεπόμενα από την κοινοτική νομοθεσία.

Kατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω, θα θέλαμε συνεπώς να υπογραμμίσουμε ότι τα ελάχιστα όρια κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων παραμένουν στη χώρα μας, όπως ακριβώς αυτά αναφέρονται στην αρχή της παρούσας εγκυκλίου, και ότι ουδεμία αναθεώρησή τους έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερα βάσει του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ).

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι η αναπροσαρμογή των ορίων αυτών αναμένεται να λάβει χώρα εντός του επόμενου έτους 2017 και αφού προηγουμένως εκδοθεί σχετική απόφαση της ΤτΕ.

2. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου, στο άρθρο 6 παρ. 5 του Π.Δ. 237/1986 (με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης) προβλέπεται ρητά ότι για την αναθεώρηση των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία ελαχίστων ορίων κάλυψης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ), όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2494/95, θα εκδίδεται σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία προφανώς, και λόγω των παραπάνω εκτενώς αναφερθέντων, δεν έχει ακόμη εκδοθεί».

Προηγούμενο άρθροΗ ΕΕΑΕ καλεί τα μέλη της να επιλέγουν εταιρείες που σέβονται τους συνεργάτες τους
Επόμενο άρθροAIG: Ολοκλήρωση Εργασιών Εθελοντικού Μήνα