Πώς αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές την αειφορία, υπό καθεστώς Solvency II και IDD

38
aeiforia

Τι απαντά η Insurance Europe στην EIOPA σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων και των παραγόντων αειφορίας στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο της Solvency II και της IDD.

Η Solvency II δεν αποτελεί εμπόδιο στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, σύμφωνα με την απάντηση της Insurance Europe σε διαβούλευση που αφορούσε το σχέδιο τεχνικών συμβουλών της EIOPA σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων και των παραγόντων αειφορίας στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο της Solvency II και της IDD.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός, τονίζει η Insurance Europe, ότι η Solvency II περιέχει ήδη απαιτήσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου και τις επενδυτικές αποφάσεις και οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για όλους τους σημαντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας.

Όσον αφορά τις προτάσεις της EIOPA για την τροποποίηση συγκεκριμένων στοιχείων της Solvency ΙΙ, η Insurance Europe ζήτησε να εξεταστεί η αναλογικότητα στις προτεινόμενες απαιτήσεις. Πρόσθεσε ότι οι προτιμήσεις των αντισυμβαλλομένων στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνικής πολιτικής και της διακυβέρνησης (ESG) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της IDD και όχι της Solvency ΙΙ.

Όσον αφορά την IDD, η Insurance Europe εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη διευκρίνιση από μέρους της EIOPA ότι οι ασφαλιστές καλούνται να εξετάσουν τους παράγοντες ESG μόνο στη διαδικασία έγκρισης ασφαλιστικών προϊόντων με προφίλ ESG.

Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι η IDD θεσπίζει ήδη κατάλληλα κριτήρια για τον προσδιορισμό διαφορετικών τύπων συγκρούσεων συμφερόντων, τα οποία θα κάλυπταν κάθε πιθανή σύγκρουση που θα μπορούσε να προκύψει από τις εκτιμήσεις της ESG.

Δείτε εδώ την πλήρη απάντηση της Insurance Europe