Διεθνή

Περιβαλλοντική ταξινόμηση και οι επενδύσεις των ασφαλιστών     

Η Insurance Europe δημοσίευσε την απάντησή της σε διαβούλευση σχετικά με την πρόταση της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TEG) για τη χρησιμότητα της περιβαλλοντικής ταξινόμησης της ΕΕ.

Η Insurance Europe χαιρέτισε τις βελτιώσεις στο έργο της TEG, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση ενεργειών και δραστηριοτήτων μετάβασης. Ενώ ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός τομέας υποστηρίζει τα κοινά κριτήρια για βιώσιμες δραστηριότητες στο μέλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν ανοικτά ερωτήματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή τους.

Η Insurance Europe δήλωσε ότι η ταξινόμηση μπορεί να παρέχει καθοδήγηση για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ορισμένων επενδύσεων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα και διαφοροποιημένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών, εξακολουθεί να είναι πολύ περίπλοκη η εκτίμηση της βιωσιμότητας των μεμονωμένων εταιρειών στις οποίες συμμετέχει. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν τη γενική βιωσιμότητα των επενδύσεών τους.

Τέλος, η Insurance Europe πρόσθεσε ότι η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων παραμένει ζήτημα για μεγάλο μέρος των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών. Στην πραγματικότητα, δεν καλύπτονται από την ταξινόμηση όλες οι εταιρείες/εκδότες και/ή δεν θα δημοσιεύουν αναφορές σύμφωνα με αυτήν.

Η Insurance Europe τόνισε επίσης ότι η ταξινόμηση θα πρέπει να καταστεί πιο χρήσιμη για τις επενδυτικές αποφάσεις των ασφαλιστών σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα τα δημόσια κεφάλαια, τα εταιρικά και τα κρατικά ομόλογα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας