Οικονομικά Μεγέθη

Ορίζων Ασφαλιστική: Προ φόρων κέρδη €2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2015

Σταθερά ανοδική πορεία για την Ορίζων Ασφαλιστική και το α’ εξάμηνο 2015, σε μια περίοδο που η παρατεταμένη αρνητική οικονομική συγκυρία της χώρας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την ασφαλιστική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία σημείωσε:

  • Αύξηση των προ φόρων κερδών στα 2 εκατ. Ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν έκτακτα χρηματοοικονομικά κέρδη 1,46 εκατ. ευρώ.
  • Καθαρή Θέση στα 24 εκατ. ευρώ.
  • Σύνολο Ενεργητικού στα 36 εκατ. ευρώ.
  • Μείωση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 10,57% στα 9,08 εκατ. ευρώ, έναντι 10,16 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
  • Θετικό Combined loss ratio των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών.
  • Υψηλούς Δείκτες Ρευστότητας & σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

Το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο στο τομέα των επενδύσεων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Solvency II, με διάρθρωση που αποτελείται από υπερεθνικά ομόλογα πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ και διασφαλισμένες καταθέσεις σε ποσοστό 48% σε τράπεζες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ομολογίες πολυεθνικών επιχειρήσεων με έδρες στην Ευρώπη και την Αμερική σε ποσοστό 38% με πιστοληπτική αξιολόγηση από Α+ έως ΑΑ+, καθώς και μετοχές εσωτερικού-εξωτερικού σε ποσοστό 14%.

Παράλληλα η Εταιρεία έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την εφαρμογή από 1/1/2016 της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» καλύπτοντας ήδη και τις ποσοτικές –ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement coverage ratio) διαμορφώθηκε στο 288% και ο δείκτης του ελάχιστου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (Minimum Capital Requirement coverage ratio) διαμορφώθηκε σε 258%–, αλλά και τις ποιοτικές απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας