Άρθρα

Οnline πλατφόρμες και ασφάλιση

Τι αποκαλύπτει έκθεση της Geneva Association

Σε μια αγορά που αλλάζει και εξελίσσεται τόσο δυναμικά όσο η ασφαλιστική, καμία εξέλιξη δεν έχει μόνο αρνητικές ή μόνο θετικές προεκτάσεις.

Η Geneva Association δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση με τίτλο «Εικονικός Ανταγωνισμός: online πλατφόρμες, η επίδραση στον καταναλωτή και ο ανταγωνισμός στον ασφαλιστικό κλάδο», προκειμένου να συνεισφέρει στην εν εξελίξει συζήτηση για τον ρόλο και τη λειτουργία της “οικονομίας της πλατφόρμας” (platform economy) στον ασφαλιστικό κλάδο.

 Από την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αναδημοσιεύουμε κάποια αποσπάσματα.

Ο ρόλος των online πλατφορμών στον ασφαλιστικό κλάδο είναι πιθανό να ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον, λόγω της τεχνολογικής προόδου και των αλλαγών στις προσδοκίες των πελατών. Οι online πλατφόρμες αναπτύσσονται ταχύτατα και έχουν αποκτήσει μεγάλα μερίδια αγοράς σε έναν αυξανόμενο αριθμό βιομηχανιών.

Η αναδυόμενη “οικονομία της πλατφόρμας” υπόσχεται μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Στην ασφάλιση, οι online πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη διαφάνεια της αγοράς και να διευκολύνουν τους πελάτες, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης μεταξύ των ασφαλιστών και των αντισυμβαλλομένων, αλλά και στο να ξεπεραστούν γνωστές προκαταλήψεις στη συμπεριφορά των ασφαλισμένων.

Η καλύτερη κατανόηση των κινδύνων μέσω της χρήσης big data από τις online πλατφόρμες μπορεί να συμβάλει στην επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης και στην παροχή νέων και καινοτόμων ασφαλιστικών υπηρεσιών, που επικεντρώνονται στην πρόβλεψη και την πρόληψη κινδύνων.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, οι online πλατφόρμες ενδέχεται να δημιουργούν ορισμένους κινδύνους για τους καταναλωτές. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να εξεταστεί η ισορροπία μεταξύ πιθανών ωφελειών και κινδύνων.

Επιπλέον, τα πιθανά οφέλη και οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές θα εξαρτηθούν από τον αντίκτυπο που θα έχει η “οικονομία της πλατφόρμας” στο μελλοντικό ανταγωνιστικό τοπίο. Τα δίκτυα και οι οικονομίες που βασίζονται σε δεδομένα ευνοούν την εμφάνιση μεγάλων πλατφορμών, που μπορούν δυνητικά να αποκτήσουν μεγάλα μερίδια αγοράς.

Συνεπώς, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να εξισορροπήσουν ένα δύσκολο συμβιβασμό μεταξύ, αφενός, της αποδοτικότητας που προκύπτει από τα αποτελέσματα του δικτύου (network effects) και των (βασισμένων σε δεδομένα) οικονομιών φάσματος και, αφετέρου, της δυνητικής εμφάνισης δεσποζουσών πλατφορμών, που θα λειτουργούν ως gatekeepers για τους καταναλωτές.

Η έκθεση της Geneva Association εντοπίζει βασικά σημεία που ενδέχεται να επηρεαστούν από την αυξανόμενη σημασία των online πλατφορμών στην ασφάλιση και επισημαίνει ορισμένα βασικά ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης.

Οnline πλατφόρμες σχετικές με τον ασφαλιστικό κλάδο

Ο πίνακας 1 παρέχει μια επισκόπηση των συνηθισμένων πλατφορμών που σχετίζονται με την ασφάλιση.

 

Ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες, όπως τα ψηφιακά εργαλεία σύγκρισης τιμών (DCT), λειτουργούν εδώ και χρόνια σε κάποιες αγορές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, περισσότερα από τα μισά ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων πωλούνται μέσω ψηφιακών εργαλείων σύγκρισης τιμών.

Συνολικά, η σημασία των πλατφορμών στην ασφάλιση ενδέχεται να αυξηθεί, λόγω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και της μετατόπισης των προσδοκιών των καταναλωτών.

Μια παγκόσμια έρευνα καταναλωτών (αδημοσίευτη) από τη Geneva Association και την Edelman Intelligence αποκάλυψε ότι το 60% των ερωτηθέντων θα έψαχναν στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση.

Πλατφόρμες όπως το Google, το Amazon ή το Alibaba έχουν συνάψει συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρείες ή εξετάζουν με άλλο τρόπο την είσοδό τους στον ασφαλιστικό κλάδο.

Μέσω της χρήσης των big data, τα δεδομένα που συλλέγονται από τις πλατφόρμες μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Για παράδειγμα, η ανάλυσή τους μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και τον μετριασμό κινδύνων και στη μείωση της ασυμμετρίας των πληροφοριών μεταξύ ασφαλιστών και καταναλωτών.

Επιπλέον, διευκολύνει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων, επιτρέπει στους ασφαλιστές να επεκτείνουν την κάλυψη μέσω καλύτερης κατανόησης του κινδύνου και να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην πρόβλεψη και πρόληψη κινδύνων.

Για τους ασφαλιστές, οι online πλατφόρμες μπορούν να είναι η ευκαιρία τους να διαφοροποιηθούν στην αγορά, για παράδειγμα παρέχοντας νέους τύπους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας παράλληλα με την ασφαλιστική κάλυψη.

Ταυτόχρονα, όμως, οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν δύσκολες επιλογές όσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Ορισμένοι δημιουργούν τις δικές τους πλατφόρμες.

Η Ping An, για παράδειγμα, χτίζει οικοσυστήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οικοσύστημα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οικοσύστημα υπηρεσιών υγείας, οικοσύστημα υπηρεσιών αυτοκινήτων και οικοσύστημα χρηματοδότησης ακινήτων. Μια τέτοια στρατηγική είναι πιθανόν να είναι εφικτή μόνο για μεγάλους και πολυεθνικούς ασφαλιστές.

Άλλοι ασφαλιστές επέλεξαν να συμμετάσχουν σε υπάρχουσες πλατφόρμες ή να συνάψουν συμφωνίες με προμηθευτές.

Αυτή η στρατηγική απαιτεί από τους ασφαλιστές να ενσωματωθούν σε πλατφόρμες και να δημιουργήσουν σημεία επαφής σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας αξίας. Η έκθεση εξετάζει τις πλατφόρμες που επικεντρώνονται στους πελάτες και παίζουν ρόλο στη διαφήμιση, την προσφορά ή την αγορά ασφάλισης.

Ο βαθμός ενσωμάτωσης της αλυσίδας αξίας ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων τύπων πλατφορμών. Η ενσωμάτωση σε μια πλατφόρμα μπορεί να απαιτεί σημαντική επένδυση από έναν ασφαλιστή και αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί μια δέσμευση που καθιστά δύσκολο για τον ασφαλιστή να στραφεί σε άλλες πλατφόρμες.

Συνεπώς, υπάρχει κίνδυνος οι ασφαλιστές να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από έναν σχετικά μικρό αριθμό κυρίαρχων πλατφορμών και ψηφιακών οικοσυστημάτων, που ενδέχεται να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν το πληροφοριακό τους πλεονέκτημα.

Ποιες είναι, όμως, οι πιθανές συνέπειες της αύξησης των online πλατφορμών για τους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων;

Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση της “Α.Α.”

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας