Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Talanx: Στα €28,3 δισ. τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το α’ εξάμηνο του 2022

Στα €28,3 δισ. ανήλθαν τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE, παρουσιάζοντας αύξηση 17,7% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Τόσο τα ασφάλιστρα όσο και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Talanx παρουσίασαν αύξηση, το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σημείωσαν διψήφια αύξηση, ύψους 17,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, και κυμάνθηκαν στα €28,3 δισ. (από 24,1). Η αύξηση μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιπτώσεων κυμάνθηκε στο 13,5%. Τα λειτουργικά κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2022 αυξήθηκαν, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα €1,4 δισ. (από 1,3), ενώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν στα €560 εκατ. (από 546). Η απόδοση επενδύσεων ανήλθε στο 11,8% (από 10,5%). Η συνεισφορά του κλάδου πρωτασφαλίσεων διαμορδώθηκε στο 40% (από 42%) στα καθαρά έσοδα από ασφάλιστρα και σχεδόν στο ίδιο ποσοστό – 43% (από – 45%) στα καθαρά έσοδα του Ομίλου. Με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο Όμιλος Talanx επιβεβαιώνει την πρόβλεψη ότι τα καθαρά έσοδα θα κυμανθούν από €1.050 έως €1.150 εκατ. για το 2022, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις τα ασφάλιστρα αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλό μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, γεγονός το οποίο διαφαίνεται και από την ποιότητα των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων αλλά και από την ικανότητά του Ομίλου για ανάπτυξη, ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες.

Όμιλος Talanx: Στα €28,3 δισ. τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το α' εξάμηνο του 2022

«Η διψήφια αύξηση ασφαλίστρων μας δείχνει, πρώτον, ότι ήδη αντιδρούμε στο υψηλό επίπεδο πληθωρισμού προσαρμόζοντας τις τιμές μας και δεύτερον, πόσο εύρωστες είναι οι νέες μας εργασίες, γεγονός το οποίο ενίσχυσε περαιτέρω την ανθεκτικότητά μας και μας επέτρεψε να λειτουργούμε με ευρωστία σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον αγοράς», δήλωσε ο κ. Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG. «Παρά τον αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών, του πληθωρισμού και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιβεβαιώνουμε τις προβλέψεις για το έτος συνολικά, και αυξάνουμε τους στόχους ανάπτυξης μας, βασισμένοι στην ισχυρή αποδοτικότητά μας».

Στα €672 εκατ. (από €261), οι μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές –που οφείλονται μεταξύ άλλων στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής– αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και στιγμάτισαν το πρώτο εξάμηνο του 2022. Οι μεγαλύτερες ζημιές  αφορούσαν  στις  πλημμύρες  στην Αυστραλία (€259 εκατ.), στις καταιγίδες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη τον Φεβρουάριο (€179 εκατ.) και στις πλημμύρες στη Νότια Αφρική (€84 εκατ.). Οι μεγάλες ζημιές που οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες μειώθηκαν αισθητά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 στα €65 εκατ. (από €264). Οι Τομείς Αντασφάλειας και Βιομηχανικών Ασφαλίσεων  δέσμευσαν προληπτικά αποθέματα ύψους €346 εκατ. λόγω του επιθετικο  πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τη μεγάλη πλειοψηφία των προβλέψεων να αφορούν ζημιές  που πιθανότατα έχουν ήδη προκληθεί αλλά δεν έχουν ακόμη αναφερθεί. Οι συνολικά μεγάλες ζημίες ανήλθαν στα €1.083 εκατ. (από €527). Ως αποτέλεσμα, αναλογικά, ο προϋπολογισμός μεγάλων ζημιών για την περίοδο του εξαμήνου υπερέβη κατά €267 εκατ. την αρχική πρόβλεψη των €816 εκατ.

Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε συνολικά τους πρώτους έξι μήνες στα – €498 εκατ. (από –982). Ο βασικός λόγος ήταν η σαφής βελτίωση στον τομέα των Ασφαλίσεων Ζωής, ενώ τα καθαρά έσοδα από τους κλάδους Περιουσίας / Αστικής Ευθύνης μειώθηκαν. Αυτό οδήγησε σε σημαντική πτώση των πραγματοποιθέντων εσόδων από επενδύσεις. Επιπλέον, η μείωση της υψηλής θνησιμότητας από την πανδημία του κορωνοϊού είχε θετική επίδραση στο τεχνικό αποτέλεσμα στον Τομέα Αντασφάλισης Ζωής / Υγείας σε σύγκριση με το 2021. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης για τον κλάδο Περουσίας / Αστικής Ευθύνης κυμάνθηκε στο 98,4% (από 95,9). Αυτό οφείλεται στην αύξηση της κινητικότητας μετά το τέλος του lockdown, στις μεγάλες ζημιές, στον πιθανό αντίκτυπο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στην τρέχουσα άνοδο του πληθωρισμού. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν αισθητά σε ετήσια βάση στο €1,9 δισ. (από 2,4) λόγω του γεγονότος ότι απαιτούνταν χαμηλότερα επίπεδα πραγματοποιθέντων κερδών για τις χρηματοδοτήσεις στον τομέα των Ασφαλίσεων Ζωής. Η καθαρή απόδοση των επενδύσεων ανήλθε στο 2,7% (από 3,3%). Ο δείκτης Solvency II, εξαιρουμένων των διορθωτικών μέτρων, παρέμεινε εύκολα στο 211% στις 30 Ιουνίου 2022 (στις 31 Μαρτίου 2022, ήταν στο 214%). Ένας λόγος για την πτώση αυτή στο δεύτερο τρίμηνο ήταν η αποπληρωμή ενός ομολόγου τον Ιούνιο του 2022.

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων

Οι κλάδοι Ασφάλισης Ειδικών Κινδύνων, Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας οδηγούν σε ισχυρή διψήφια αύξηση ασφαλίστρων και σε υψηλότερα καθαρά έσοδα του Ομίλου

Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων παρουσίασε σημαντική αύξηση ασφαλίστρων κατά €712 εκατ. (17,0%), στα €4,9 δισ. (από 4,2). Προσαρμοσμένη στις όποιες συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε στο 12,9%. Η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα αισθητή στους κλάδους Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας και Ασφάλισης Ειδικών Κινδύνων. Ο κλάδος Ασφάλισης Ειδικών Κινδύνων παρουσίασε αύξηση ασφαλίστρων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους κατά €337 εκατ., σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Τα ασφάλιστρα του κλάδου ανήλθαν στα 1.486 εκ. ευρώ. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης για τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων μειώθηκε στο 96,5% (από 98,4%), λόγω της θετικής τάσης στην συχνότητα των ζημιών, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την επιτυχία των μέτρων που ελήφθησαν από το 2019 για την ενίσχυση της κερδοφορίας. Ο προϋπολογισμός των μεγάλων ζημιών υπερέβη ελάχιστα τα όρια παρά τις σημαντικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και τα αποθέματα που δημιουργήθηκαν για πιθανές απώλειες που προκύπτουν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αναμένεται να είναι μικρότερος από 98% για το τρέχον οικονομικό έτος, πολύ κοντά δηλαδή στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 95%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα για τον τομέα ανήλθε στα €102 εκατ. (από 97) το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η συνεισφορά του τομέα στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα €71 εκατ. (από 68).

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 27,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, στα €1,9 δισ. (από 1,5). Προσαρμοσμένη στις όποιες συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση κυμάνθηκε στο 20,9%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης μειώθηκε στο 95,9% (από 98,1). Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν επίσης στα €55 εκατ. (από 46), με τη συνεισφορά του τμήματος στα καθαρά έσοδα του Ομίλου να αυξάνεται στα €40 εκατ. (από 29).

Οι συνολικές Προβλέψεις για το 2022 επιβεβαιώθηκαν και ο στόχος ανάπτυξης βελτιώθηκε.

Ο Όμιλος επιβεβαιώνει τόσο τις προβλέψεις του για το 2022 όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους του και έχει καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον αναπτυξιακό του στόχο για το 2022. Ενώ προηγουμένως η πρόβλεψη αναφερόταν σε μεσαίας κλίμακας μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση το 2021, τώρα αναμένεται υψηλότερη μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση. Όλοι οι άλλοι στόχοι του Ομίλου έχουν επιβεβαιωθεί: Η καθαρή απόδοση των επενδύσεων προβλέπεται να είναι περίπου 2,4%. Ο Όμιλος Talanx προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα θα κυμανθούν από €1.050 έως €1.150 εκατ.

Ως συνήθως, οι προβλέψεις για τους στόχους του 2022 προϋποθέτουν ότι δεν θα σημειωθούν αναταράξεις στις αγορές συναλλάγματος και κεφαλαίων και ότι οι μεγάλες ζημιές θα παραμείνουν σύμφωνα με τις προβλέψεις. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο υψηλότερος πληθωρισμός και οι επακόλουθες αλλαγές στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών αποτελούν σημαντικές πηγές αβεβαιότητας για το τρέχον οικονομικό έτος.

Όμιλος Talanx: Στα €28,3 δισ. τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το α' εξάμηνο του 2022
Όμιλος Talanx: Στα €28,3 δισ. τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το α' εξάμηνο του 2022

1) Συμπεριλαμβανομένων καθαρών εσόδων από τόκους από επενδύσεων αποθεμάτων & καταθέσεων από συμβόλαια.
2) Ο λόγος των (ετησιοποιημένων) καθαρών κερδών για την περίοδο αναφοράς εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας προς τον μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας