Όμιλος Talanx: Καθαρά έσοδα €742 εκατ. στο εννεάμηνο 2019

12018

Ο Όμιλος Talanx ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων του στο εννεάμηνο: από 448 εκατ. σε 742 εκατ.

Ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE Hellas, ανταποκρίνεται στους στόχους του, σημειώνοντας διψήφια αύξηση των ασφαλίστρων και των καθαρών εσόδων το πρώτο εννεάμηνο του οικονομικού έτους.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα στο σύνολο του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 11,9% σε 30,3 δισ. (27,1) ή κατά 10,6% μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων. Η αύξηση σημειώθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.

Ο δείκτης λειτουργικών κερδών (EBIT) εννεαμήνου σημείωσε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στο 26,7% και ανήλθε στα 1,9 δισ. (από 1,5) σε σχέση με τα μεγέθη του προηγούμενου έτους, ενώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 52% σε 742 εκατ. (από 488). Η απόδοση αυτή προέρχεται από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων βελτιώθηκε κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 101% –και το τρίτο τρίμηνο υποχώρησε ξανά κάτω από το 100%, στο 99,8%. Αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης “20/20/20” επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

Η πρόβλεψη για καθαρά κέρδη άνω των 900 εκατ. για το 2019 παραμένει αμετάβλητη, ενώ για το οικονομικό έτος 2020 η πρόβλεψη για καθαρά κέρδη του Ομίλου θα κυμανθεί μεταξύ των €900 – €950 εκατ.

Τα κόστη αποζημιώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών καταστροφών), αναλογικά εντός του συνολικού προϋπολογισμού των προβλέψεων ζημιών ύψους €900 εκατ.,  ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 782 εκατ. (από 648) τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Οι ζημίες που αναφέρονται στην πρωτασφάλιση ανήλθαν σε €236 εκατ. (από 283) και έχουν προϋπολογιστεί στα επίπεδα αυτά. Οι ζημιές που προήλθαν από τις αντασφαλιστικές δραστηριότητες ανήλθαν στα €546 εκατ. (από 365) και είναι μικρότερες των προβλέψεων.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 98,5% (από 98,6). Το τεχνικό αποτέλεσμα για τους κλάδους ασφάλισης Περιουσίας/Αστικής Ευθύνης ανήλθε στα 196 εκατ. (από 162).

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις βελτιώθηκαν κατά 3,2 δισ. (από 2,9) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως εξαιτίας ενός συγκεκριμένου παράγοντα, της παραγωγής κερδών που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση της μετοχικής συμμετοχής της Hannover Re στη Viridium κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Η καθαρή απόδοση επενδύσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στο 3,4% (από 3,3), ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε σημαντικά κατά 10,4% (από 7,5). Ο κατά Solvency II δείκτης του Ομίλου ήταν στο 196% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (το δεύτερο τρίμηνο ήταν στο 203).

Τρίτο τρίμηνο: Σημαντική αύξηση των λειτουργικών και των καθαρών κερδών του Ομίλου

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 13,6%, το τρίτο τρίμηνο, σε 9,5 δισ. (από 8,3). Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξησή τους ήταν διψήφια, ύψους 11,6%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, στο 100,4% (από 102,1). Το τεχνικό αποτέλεσμα των κλάδων ασφάλισης Περιουσίας/Αστικής Ευθύνης ανήλθε στα -30 εκατ. (από -110). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις βελτιώθηκαν σε 1,2 δισ. (από 0,9), ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 619 εκατ. (από 259). Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα €265 εκατ. (από 52).

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Επιτυχής αναδιάρθρωση του κλάδου Πυρός

Ο τομέας βιομηχανικών ασφαλίσεων παρουσίασε αύξηση εσόδων στα ασφάλιστρα κατά 30% σε 4,9 δισ. (από 3,8). Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε στο 28,1% (από 8,9), ενώ η ιδία κράτηση μειώθηκε στο 50,8 % (από 57,8). Η βασική αιτία αύξησης των ασφαλίστρων και μείωσης της ιδίας κράτησης ήταν η απόκτηση των μετοχών της HDI Global Specialty.

To τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε σημαντικά συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους στα -30 εκατ. (από -224). Ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 επηρεάστηκε από συσσώρευση μεγάλων ζημιών, το τρέχον τρίμηνο του 2019 οι απώλειες από μεγάλες ζημιές ήταν εντός προϋπολογισμού. Επιπλέον, το πρόγραμμα “20/20/20” επιφέρει ήδη θετικά αποτελέσματα. Ο στόχος βελτίωσης των όρων ασφάλισης κατά τουλάχιστον 20% έχει ήδη ξεπεραστεί. Με ημερομηνία επικαιρότητας την 1η Οκτωβρίου 2019 έχουν ήδη εδραιωθεί με τους πελάτες βελτιώσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης κατά 24%. Τόσο ο δείκτης συνολικών δαπανών όσο και η συχνότητας ζημιών για τον κλάδο Πυρός βελτιώθηκαν, χάρη στα μέτρα αναδιάρθρωσης.

Ο δείκτης συνολικών δαπανών συνολικά στον κλάδο Πυρός ανήλθε στο 81,0% (από 90,6%) για τους πρώτους εννέα μήνες, ενώ ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) για τον τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων ανήλθε στο 101,4% (από 111,7).

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 17,8% σε 215 εκατ. (από 183) ως αποτέλεσμα θετικών αποτελεσμάτων εφάπαξ συνεισφοράς. Τα λειτουργικά κέρδη του τομέα ανήλθαν στα 133 εκατ. (από -32), λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για τη βελτίωση των όρων ασφάλισης αλλά και της μείωσης των μεγάλων ζημιών. Ο κλάδος συνεισέφερε στα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά €84 εκατ. (από -36).


Τρίτο τρίμηνο:
Μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) χαμηλότερος από 100%

Η ένταξη για πρώτη φορά της HDI Global Specialty στα αποτελέσματα του Ομίλου στο τρίτο τρίμηνο, αύξησε τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 63,2% σε 1.401 εκατ. (από 858). Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε στο 60,1%.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) μειώθηκε στο 99,8% (από 128,9). Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε στα 2 εκατ. (από -196), ενώ τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις σημείωσαν αύξηση και κυμάνθηκαν στα 82 εκατ. (από 59).

Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 65 εκατ. (από -110), ενώ η συμβολή στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα €43 εκατ. (από -89).

«Αναμένουμε ότι ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) θα κυμανθεί στο 101% για το σύνολο του 2019.  Η πρόβλεψη αυτή, αφενός, τοποθετείται πολύ κοντά στον αρχικό μας στόχο, ενώ αφετέρου, υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης», επισημαίνεται εν κατακλείδι στο δελτίο Τύπου.

Ο κ. Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟμίλουTalanx AG, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα καθαρά έσοδα του πρώτου εννεαμήνου, τα οποία ανήλθαν σε 742 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 52% σε σχέση με τα μεγέθη του προηγούμενου έτους. Ενθαρρυντική είναι και η σαφής βελτίωση των καθαρών εσόδων του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων, ο οποίος συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ήδη πετύχει αναλογικά τους στόχους του προγράμματος αναδιάρθρωσης “20/20/20” σε αυτόν τον τομέα. Τα λειτουργικά μας κέρδη και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκαν σημαντικά. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε για το 2019 την πρόβλεψη για καθαρά έσοδα του Ομίλου άνω των 900 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας να αυξήσουμε τα κέρδη ανά μετοχή κατά μέσο όρο τουλάχιστον 5% ετησίως, και με βάση τις αρχικές προβλέψεις κερδοφορίας ύψους 850 εκατ. ευρώ για το 2018, στοχεύουμε τα καθαρά έσοδα του Ομίλου το 2020 να κυμανθούν μεταξύ των 900 – 950 εκατ. ευρώ».

Προηγούμενο άρθροΤαξίδι επιβράβευσης των Συνεργατών της Ορίζων Ασφαλιστικής στο Βερολίνο
Επόμενο άρθροTruck & Cargo Insurance: Δύο δεκαετίες στις ασφαλίσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας