Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Talanx: Kαθαρά έσοδα €223 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2020

Ζημιές, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, αλλά και υψηλό επίπεδο αντοχής επέδειξε κατά το α’ τρίμηνο 2020 ο Όμιλος Talanx, με καθαρά έσοδα €223 εκατ.

Στο σχετικό με τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Όμιλος, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE, αναφέρει:

Η κρίση του Κορωνοϊού επηρέασε τόσο το  underwriting του Ομίλου Talanx όσο και τις επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του νέου οικονομικού έτους. Οι  ζημιές τόσο στις πρωτασφαλιστικές όσο και στις αντασφαλιστικές εργασίες αυξήθηκαν από 137 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2019, σε 435 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας ουσιαστικά τις προβλέψεις που υπήρχαν και το αντίστοιχο αποθεματικό για μεγάλες ζημιές κατά 278 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο. Όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου επηρεάστηκαν από τις συνέπειες της πανδημίας και της «οικονομικής απραγίας» (lock down) που ακολούθησε.

Ταυτόχρονα, ο Talanx επέδειξε το υψηλό επίπεδο αντοχής του σε περίοδο κρίσης καθώς αντιμετώπισε τις εξαιρετικές προκλήσεις που προέκυψαν από το «κλείδωμα του Κορονοϊού» με αποτέλεσμα τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξηθούν κατά 6,4% σε 12,5 δις. ευρώ (από 11,7). Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν στα 559 εκατ. ευρώ (από 616). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κυμάνθηκαν περίπου στο ίδιο επίπεδο  με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, στα 223 εκατ. ευρώ (από 235). Συνολικά, η πανδημία  επηρέασε τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 133 εκατ. ευρώ, μετά τους φόρους, εκ των οποίων 48 εκατ. ευρώ αφορούσαν καθαρά έσοδα από επενδύσεις, 85 εκατ. ευρώ αφορούσαν ζημίες σχετιζόμενες με τον Κορωνοϊό, και 5 εκατ. ευρώ αφορούσαν απομειώσεις της παρούσας αξίας των μελλοντικών κερδών (PVFP). Ο δείκτης Solvency II πριν από τα μεταβατικά μέτρα στις 31 Μαρτίου 2020, παρέμεινε στα επίπεδα στόχου (150% έως 200%).

«Η πανδημία του Κορωνοϊού έχει ωθήσει  άτομα και επιχειρήσεις σε πολλές χώρες του κόσμου στα όριά τους. Έχουμε να βιώσουμε τέτοια κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν χάσει τους αγαπημένους τους ή υποφέρουν προσωπικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Καθώς είμαστε ένας μεγάλος ευρωπαϊκός ασφαλιστικός όμιλος, επηρεαστήκαμε επίσης και εμείς από αυτήν την κρίση, τόσο στο  underwriting όσο και στις επενδύσεις. Η επαγγελματική  διαχείριση της κρίσης και η ικανότητα μας περισσότερο από το 90% του προσωπικού μας να εργαστεί με τηλε-εργασία σημαίνει ότι ήμασταν και είμαστε πλήρως λειτουργικοί ανά πάσα στιγμή και μπορούμε να παρέχουμε στους συνεργάτες και τους πελάτες μας όλο το εύρος των υπηρεσιών μας», δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. «Εισήλθαμε  σε αυτήν την κρίση  από  θέση ισχύος. Τώρα εστιάζουμε στη διατήρηση αυτής της δύναμης και της αντοχής, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους ασφαλισμένους μας, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους μας και τους ανθρώπους στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε αλλά και να συνεχίσουμε να παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες στο διηνεκές. Αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική μας: «Μαζί φροντίζουμε για το αναπάντεχο και υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα».

Οι μεγάλες ζημίες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2019 στα 435 εκατ. ευρώ (από 137), εκ των οποίων 313 εκατ. ευρώ αφορούσαν έξοδα μεγάλων ζημιών λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού πριν τη χρήση του αποθεματικού. Οι αντασφάλειες ανήλθαν  στα 220 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι πρωτασφάλειες  στο υπόλοιπο. Η πανδημία και το «κλείδωμα» οδήγησαν κυρίως στο κλείσιμο μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και στην ακύρωση πολλών εκδηλώσεων που είναι ασφαλισμένες από τον Όμιλο.  Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον αντίκτυπο πολλών άλλων μεγάλων ζημιών, όπως οι πυρκαγιές και  το χαλάζι στην Αυστραλία, οι  τυφώνες «Ciara», «Elsa» και «Sabine» στην Ευρώπη και ο ανεμοστρόβιλος «Nashville» στις ΗΠΑ. Συνεπώς, το τεχνικό αποτέλεσμα ανήλθε σε – 425 εκατ. ευρώ (από –357). Κάνοντας χρήση  του, σε διαφορετική περίπτωση αχρησιμοποίητου αποθεματικού ζημιών, ο μικτός δείκτης αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε 99,8% (από 96,8%).

Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις του Ομίλου μειώθηκαν αναλογικά με το πρώτο τρίμηνο του 2019 εξαιτίας του αντίκτυπου της πανδημίας του Κορωνοϊού στις κεφαλαιαγορές, φτάνοντας στα  903 εκατ. ευρώ (από 988), σημειώνοντας δηλαδή μείωση 8,6%. Το ποσοστό των καθαρών εσόδων από επενδύσεις  μειώθηκε στο 2,7% (από 3,2%). Η μείωση προκλήθηκε κυρίως από μη υλοποιηθείσες ζημίες επί των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου  τα οποία μετρήθηκαν στην εύλογη αξία των έκτακτων καθαρών εσόδων από επενδύσεις.

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 9,3% σε 559 εκ. ευρώ (από  616), επηρεασμένα επίσης από τις απομειώσεις της παρούσας αξίας των μελλοντικών κερδών (PVFP ) που σχετίζονται με τον Κορονοϊό.  Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα του Ομίλου παρέμειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος,  στα 223 εκατ. ευρώ (από 235), παρά τις προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις του Κορονοϊού.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 12,2% τους πρώτους τρεις μήνες του 2020, φτάνοντας στα 2,6 δις ευρώ (από 2,3). Περί τα δύο τρίτα της αύξησης των 279 εκατ. ευρώ οφείλονται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της HDI Global Speciality, με επιπλέον αύξηση να προέρχεται από τους κλάδους ασφάλισης αστικής ευθύνης και περιουσίας. Τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 14,5%, στα 726 εκατ. ευρώ (από  634),  λόγω  του μεγάλου ποσοστού ανανεωσιμότητας στον κλάδο των «ειδικών κινδύνων» μεταξύ άλλων. Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων συνέχισε συστηματικά τα μέτρα αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κερδοφορίας του, επιτυγχάνοντας  αύξηση του τεχνικού αποτελέσματος σε  –11 εκατ. ευρώ (από  –18) παρά τα 34 εκατ. ευρώ των αρνητικών επιπτώσεων από την κρίση του Κορονοϊού. Ο κατά αναλογία προϋπολογισμός των αποθεμάτων για μεγάλες ζημιές ξεπεράστηκε κατά 8 εκατ. ευρώ λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού. Ο μικτός δείκτης ανήλθε στο 101,6% (από 102,9%). Χωρίς τις ζημίες που σχετίζονται με τον Κορωνοϊό, ο μικτός δείκτης θα ανερχόταν περίπου στο 100%. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις επλήγησαν επίσης από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορονοϊού στις κεφαλαιαγορές και μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ, στα 34 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων μειώθηκαν κατά περίπου 15%, στα 30 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η συμβολή του τμήματος στα καθαρά έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 23,7%, στα 17 εκατ. ευρώ (από 23).

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας