Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Τalanx: Ισχυρά καθαρά έσοδα παρά τις σημαντικές επιπτώσεις του κορωνοϊού

Ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE, παρουσιάζει στο 9μηνο ισχυρά οικονομικά μεγέθη, παρά το γεγονός ότι οι  σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό ζημιές ανήλθαν στο 1 δις ευρώ και παρά τις επιπτώσεις των μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές κατά το τρίτο τρίμηνο.

Ο Όμιλος παρήγαγε καθαρά έσοδα ύψους 520 εκατ. ευρώ (από 742) κατά τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους και συνέχισε την επιτυχή ανάπτυξή του. Η πανδημία επέφερε πίεση στα καθαρά έσοδα κατά 356 εκατ. ευρώ. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5,2% στα 31,9 δις ευρώ (από 30,3) ή κατά 7,2% μετά από τις συναλλαγματικές προσαρμογές. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.)1 κυμάνθηκε στο 100,7% (από 98,5), ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού ο δείκτης θα είχε βελτιωθεί κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες στο 97,6%. Εκτιμάται ότι τα καθαρά έσοδα του ομίλου θα ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ για το 2020, ενώ θα αυξηθούν περαιτέρω για το 2021 κυμαινόμενα μεταξύ 800-900 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σκοπεύει να διανείμει μέρισμα για το οικονομικό έτος 2020 στο ίδιο επίπεδο με το 2019, στο 1,50 ευρώ ανά μετοχή, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών αρχών.

«Η πανδημία του κορωνοϊού είναι και παραμένει μία πρόκληση», δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. «Ευτυχώς προβλέπουμε κερδοφόρα ανάπτυξη σε συνδυασμό με τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Τα καθαρά έσοδα του ομίλου είναι εντυπωσιακά, δεδομένης της πανδημίας και των υψηλών ζημιών που παρατηρήθηκαν στην περίοδο των τυφώνων. Μια ρεαλιστικότερη ανάλυση των σχετικών με την πανδημία δαπανών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είμαστε πλέον σε θέση να ανακοινώσουμε πρόβλεψη για τα κέρδη του Ομίλου, σίγουροι τόσο για τους επόμενους μήνες όσο και για τον επόμενο χρόνο. Αναμένουμε ότι τα καθαρά έσοδα του Ομίλου για το 2020 θα είναι σαφώς άνω των 600 εκ. ευρώ και θα αυξηθούν το 2021 στα 800-900 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Ομίλου για την περίοδο έως το 2022. Διατηρούμε την ίδια μερισματική πολιτική και στοχεύουμε να διανείμουμε το ίδιο ποσό με το προηγούμενο έτος».

Οι συνεχείς βελτιώσεις που εφαρμόστηκαν στους επιμέρους λειτουργικούς Τομείς του Ομίλου απέδωσαν ξανά θετικά αποτελέσματα στην περίοδο των εννέα μηνών.  Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να βελτιώνει την κερδοφορία του. Ο Τομέας Ατομικών Ασφαλίσεων Γερμανίας (Retail Germany) είχε καλά αποτελέσματα με την εφαρμογή του προγράμματος περιστολής εξόδων «KuRS», εξαιρουμένων των σχετιζόμενων με τον κορωνοϊό  εξόδων. Ο Τομέας Ατομικών Ασφαλίσεων Παγκοσμίως (Retail International Division) είχε παρόμοια αποτέλεσμα με το προηγούμενο έτος παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Συνολικά, οι ζημιές από την πανδημία κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ανήλθαν στα 1.058 εκατ. ευρώ. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις σχετίζονται με τις επενδύσεις (170 εκατ. ευρώ) και τις προβλέψεις για μελλοντική συρρίκνωση των ασφαλίστρων (104 εκατ. ευρώ).

Οι μεγάλες ζημιές ήταν διπλάσιες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους στα 1,6 δις ευρώ (από 0,8) εκ των οποίων 1.149 εκατ. ευρώ στην αντασφάλιση και 452 εκατ. ευρώ στην πρωτασφάλιση. Οι μεγάλες ζημιές υπερέβησαν τον προϋπολογισμό των εννέα μηνών περίπου στο 1.020 εκατ. ευρώ (από 900) αλλά και τον ετήσιο προϋπολογισμό στο 1.335 εκατ. ευρώ (από 1.190), λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και σχετίζονται κυρίως με ασφαλίσεις διακοπής εργασιών, ακύρωσης εκδηλώσεων και ασφαλίσεις πιστώσεων. Οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό μεγάλες ζημιές κυμάνθηκαν στα 899 εκατ. ευρώ και ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις σχετιζόμενες με τις φυσικές καταστροφές μεγάλες ζημιές, αν και οι τελευταίες ήταν και αυτές επίσης υψηλότερες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους στα 507 εκ. ευρώ (από 455). Οι μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές προήλθαν κυρίως από τον τυφώνα «Laura» (103 εκατ. ευρώ), την χαλαζόπτωση «Derecho» (84 εκατ. ευρώ) και τον ανεμοστρόβιλο «Nashville» (47 εκατ. ευρώ) στις ΗΠΑ.

Τα σχετιζόμενα με τον κορωνοϊό καθαρά έξοδα, στα 842 εκατ. ευρώ επηρέασαν τα λειτουργικά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 1.291 ευρώ εκατ. ευρώ (από 1.863). Το τεχνικό αποτέλεσμα, υπέστη μείωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% εξαιτίας του κορωνοϊού, στα –1.972 εκατ. ευρώ (από –1.282). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν ελαφρώς στα 3,1 δις ευρώ (από 3,2) εν μέρει ως αποτέλεσμα των συνεχώς εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων. Εξαιρουμένων των διαρθρωτικών μέτρων, ο δείκτης Solvency II του Ομίλου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ήταν στο 187% (στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν στο 191%).

Βελτιωμένος ο μικτός λειτουργικός δείκτης το τρίτο τρίμηνο

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,7% στα 9,9 δις ευρώ (από 9,5). Το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στο –843 εκατ. ευρώ (από –574) εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) κυμάνθηκε βελτιωμένος στο 99,7% (από 100,4%). Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρουμένων των επιπτώσεων της πανδημίας, θα ήταν στο 97,8%. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 8,9% στα 1,3 δις ευρώ (από 1,2). Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) μειώθηκαν στα 546 εκατ. ευρώ (από 619) και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα 194 εκ. ευρώ (από 265).

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Αύξηση ασφαλίστρων προερχόμενη από την HDI Global Specialty

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 6,9% στα 5,2 δις ευρώ (από 4,9). Προσαρμοσμένη μετά από τις  συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 8,1%. Η HDI Global Speciality SE ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης. Η επίδραση του κορωνοϊού στις προβλέψεις που αφορούν στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα κατά το τρέχον οικονομικό έτος κυμάνθηκε στα 59 εκατ. ευρώ.

Οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό αξιώσεις, ύψους 129 εκατ. ευρώ οδήγησαν στην υπέρβαση του προϋπολογισμού που αφορά στις μεγάλες ζημιές. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων για μεγάλες ζημιές (301 εκατ. ευρώ) ξεπεράστηκε κατά 20 εκατ. ευρώ, ήδη, από το τέλος του τρίτου τριμήνου. Αυτό, είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στο τεχνικό αποτέλεσμα του τομέα και στο μικτό λειτουργικό δείκτη. Το τεχνικό αποτέλεσμα για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ήταν –107 εκατ. ευρώ (από -30), ενώ ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) διαμορφώθηκε στο 104,8% (από 101,4%). Εξαιρουμένων των όποιων επιπτώσεων της πανδημίας, ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) θα ήταν στο 98,3%. Ένας βασικός λόγος ήταν η επιτυχημένη κερδοφορία του κλάδου ασφάλισης πυρός μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης «20/20/20». Μετά την αναπροσαρμογή των όποιων επιπτώσεων από τον κορωνοϊό ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) του κλάδου πυρός βελτιώθηκε στο 99,9%. Ως αποτέλεσμα, είναι εφικτό για το 2020 ο  μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) του κλάδου ασφάλισης πυρός να κυμανθεί περίπου στο 100%, σύμφωνα με τον αρχικό στόχο.

Στα 171 εκατ. ευρώ (από 215), τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τις σημαντικές διανομές κερδών από επενδύσεις. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ (από 133) λόγω του αντίκτυπου των μεγάλων ζημιών από τον κορωνοϊό αλλά και της μείωσης των καθαρών εσόδων από επενδύσεις. Ο κλάδος συνεισέφερε στα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά 10 εκατ. ευρώ (από 84).

Τρίτο τρίμηνο: Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου επηρεάστηκαν από τον κορωνοϊό

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 2,3% ή κατά 32 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και κυμάνθηκαν στα 1,4 δις ευρώ (από 1,4). Αυτό, μεταξύ άλλων, οφείλεται στις επιπτώσεις των συναλλαγματικών  ισοτιμιών. Η ανάπτυξη, μετά τις προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ανήλθε στο 1,0%. Το τεχνικό αποτέλεσμα μειώθηκε στα -40 εκατ. ευρώ (από 2), γιατί ο προϋπολογισμός μεγάλων ζημιών ξεπεράστηκε εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Σε άμεση συνάρτηση με αυτό, ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) ανήλθε στο 105% (από 99,8%). Εξαιρουμένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού, θα είχε ανέλθει στο 97,8%. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν στα 65 εκατ. ευρώ (από 82). Τα λειτουργικά κέρδη κυμάνθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ (από 65), ενώ ο κλάδος συνεισέφερε στα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά 3 εκ. ευρώ (από 43).

[1] CR = (Ζημιές + Έξοδα)/Καθαρά Έσοδα από Ασφάλιστρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας