Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Talanx: Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2019

Επιτυχημένη εκκίνηση σημείωσε ο Όμιλος Talanx –που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE– το οικονομικό έτος 2019 με ισχυρή αύξηση των ασφαλίστρων και δυνατή ανάκαμψη του καθαρού εισοδήματος.

Τα έσοδα από τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 11% σε 11,7 δις. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης στον κλάδο πυρός των βιομηχανικών ασφαλίσεων, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή στο πλαίσιο του προγράμματος 20/20/20 επιφέρουν αποτελέσματα.

Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 4% σε 616 εκατ. ευρώ (από 592). Στην ανάπτυξη αυτή συνέβαλε, ο τομέας Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία, ο τομέας Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών και οι τομείς Αντασφαλίσεων, με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να ενισχύονται κατά 8% σε 235 εκ. ευρώ (από 218). Ο Όμιλος, επιβεβαίωσε την πρόβλεψη σημαντικής βελτίωσης των εσόδων σε 900 εκ. ευρώ για το έτος 2019.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το 2019», δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Talanx AG. «Μαζί με τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις του τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία, του τομέα Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών και του τομέα Αντασφαλίσεων, τα θετικά αποτελέσματα της νέας στρατηγικής γίνονται εμφανή. Ο κλάδος Βιομηχανικών ασφαλίσεων βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του προγράμματος ενίσχυσης της κερδοφορίας, 20/20/20, και η σύσταση της κοινοπραξίας μεταξύ της  Hannover Re και της HDI Global –HDI Global Specialty–  θα μας επιτρέψει, μακροπρόθεσμα, να αξιοποιήσουμε περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Συνεπώς, είμαστε αισιόδοξοι για το τρέχον οικονομικό έτος και επιβεβαιώνουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Έχουμε ήδη πετύχει πάνω από το ένα τέταρτο του ετήσιου στόχου κερδοφορίας, το πρώτο τρίμηνο του 2019».

Η επιβάρυνση από μεγάλες ζημιές που υπέστη ο Όμιλος, το πρώτο τρίμηνο του 2019, ανήλθε στα 137 εκατ. ευρώ, κινήθηκε δηλαδή στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (138).

Οι  πρωτασφαλίσεις επιβάρυναν τον Όμιλο κατά 78 εκατ. ευρώ (από 64), και οι αντασφαλίσεις επέφεραν μεγάλες ζημίες ύψους 59 εκατ. ευρώ (από 73 εκατ. ευρώ). Η βελτίωση κατά 17% του τεχνικού αποτελέσματος σε -357 εκατ. ευρώ (από -430), συνέβαλε στη βελτίωση του μικτού δείκτη σε 96,8% (από 97,0%).

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε 988 εκατ. ευρώ (από 1,063) με καθαρή απόδοση επένδυσης σταθερά στα 3.2% (3.7%). Αυτό προέκυψε λόγω αλλαγής στην νομοθεσία η οποία απαιτεί μικρότερες μεταφορές στο αποθεματικό από τόκους. Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά περίπου 4% στα  616 εκ. ευρώ (από 592).

Χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018 σήμανε επίσης ότι τα καθαρά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν μεγαλύτερη άνοδο από τα λειτουργικά κέρδη, κατά 8% στα 235 εκατ. ευρώ  (από 218).

Συνακόλουθα με τη θετική ανάπτυξη εργασιών, ο Όμιλος συνεχίζει να καταγράφει υγιή επίπεδα κεφαλαιοποίησης. Αυτό άλλωστε καταγράφεται και στην Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του 2018 (έκθεση SFCR), η οποία, επίσης, ανακοινώθηκε σήμερα. Εξαιρούμενων των μεταβατικών μέτρων, ο κατά  Solvency II δείκτης ανήλθε σε 209% στα τέλη του 2018 (2017: 206%), υψηλότερος από τα επίπεδα στόχου 150%-200%.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Το πρόγραμμα 20/20/20 αρχίζει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα

Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων σημείωσε αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφάλιστρων, κατά 12,1%,  στα 2,3 δις ευρώ (από 2,0) κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2019, η οποία οφείλεται κυρίως στη σύσταση της HDI Global Specialty, μιας κοινοπραξίας η οποία συμπεριλαμβάνει πλέον και τις δραστηριότητες της Hannover Re. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης στον κλάδο ασφάλισης πυρός, τα οποία  δρομολογήθηκαν το 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος 20/20/20 αποδίδουν θετικά αποτελέσματα.

Η σχετική με αυτό, αναμενόμενη ζημία ασφαλίστρων αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα υψηλότερα ασφάλιστρα και τις αυξήσεις των τιμών.  Το τεχνικό αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος στα -18 εκατ. ευρώ (από -13).

Αυτή η επίδοση οφείλεται σε δύο διαφορετικές επιδράσεις: Ενώ το κόστος αποζημιώσεων της τρέχουσας χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης από μεγάλες ζημίες στην αρχή της χρήσης) ήταν εκτός των προβλέψεων και τα έσοδα από τις συνήθεις δραστηριότητες στον κλάδο πυρός έδειχναν βελτίωση της κερδοφορίας, η αναπροσαρμογή μίας μεγάλης ζημίας του μηνός Δεκεμβρίου 2018 είχε αρνητική επίδραση στον δείκτη ζημιών.

Συνολικά ο μικτός δείκτης ανήλθε στο 102,9% (από 102,3%). Εξαιρούμενου αυτού του μη επαναλαμβανόμενου αποτελέσματος, ο μικτός δείκτης θα βρισκόταν κοντά στο 100% και θα ήταν θετικός από πλευράς ανάληψης κινδύνου.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,4% στα 71 εκατ. ευρώ (από 68). Ο κλάδος βιομηχανικών ασφαλίσεων παρήγε λειτουργικά κέρδη 35 εκατ. ευρώ (από 51) κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ενώ η συμβολή του κλάδου στο σύνολο των καθαρών κερδών του Ομίλου ανήλθε στα 23 εκατ. ευρώ (από 31).

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας