Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Talanx: Αύξηση ασφαλίστρων και καθαρών εσόδων το α’ τρίμηνο 2021

Ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE Hellas, ξεκίνησε δυναμικά τη νέα χρονιά, με σαφή αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 9,4% και κυμάνθηκαν στα 13,6 Δις ευρώ (από 12,5) ή κατά 14% μετά τις προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν στα 625 εκ. ευρώ (από 559), αυξήθηκαν δηλαδή κατά 11,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 24,5% στα 277 εκ. ευρώ (από 223).  Όλοι οι Τομείς του Ομίλου συνεισέφεραν σε αυτήν τη θετική εξέλιξη. Η σαφής αύξηση των καθαρών εσόδων του Ομίλου επηρεάστηκε από τα θετικά αποτελέσματα τόσο στο underwriting όσο και στα καθαρά έσοδα από επενδύσεις. Επιπλέον, ο φορολογικός συντελεστής μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε τα αποτελέσματα όλων των Τομέων του Ομίλου, λιγότερο σοβαρά, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εξαίρεση αποτελούν οι αντασφαλίσεις του Τομέα Ζωής / Υγείας.  Βασισμένος στο δυναμικό ξεκίνημα, ο Όμιλος Talanx βελτιώνει τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδά του, τα οποία αναμένονται να κυμανθούν μεταξύ 800 και 900 εκ. Ευρώ.

Όμιλος Talanx: Αύξηση ασφαλίστρων και καθαρών εσόδων το α' τρίμηνο 2021

«Η τάση του πρώτου τριμήνου είναι εξαιρετικά θετική και αντιπροσωπεύει μια καλή αρχή για το έτος. Ο Όμιλός μας συνεχίζει να αναπτύσσεται με τη συνδρομή όλων των Τομέων στα ισχυρά αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύει, αφενός, ότι οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης που εφαρμόσαμε, είχαν θετικό αντίκτυπο και αφετέρου, ότι τα μέτρα αναδιάρθρωσης που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων και του Τομέα Ατομικών Ασφαλίσεων Γερμανίας  απέδωσαν», δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG.

Οι μεγάλες ζημιές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 μειώθηκαν σημαντικά στα 287 εκ. ευρώ (από 435), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενο έτους το οποίο είχε επηρεαστεί σημαντικά από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. Το σύνολο των μεγάλων  ζημιών στις πρωτασφαλιστικές εργασίες μειώθηκε στα 93 εκ. ευρώ  (από 144) ενώ στις αντασφαλιστικές μειώθηκε στα 193 εκ. ευρώ (από 284). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) για τις πρωτασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες των κλάδων Πυρός / Αστικής Ευθύνης βελτιώθηκε κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες και κυμάνθηκε στο 96,1 % ( από 99,8), έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 39% από έτος σε έτος στα 1.256 εκ. ευρώ (από 903), με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα έσοδα του Τομέα  Ατομικών Ασφαλίσεων Γερμανίας. Η καθαρή απόδοση των επενδύσεων ήταν 3,5% (από 2,7).

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,8% στα 625 εκ. ευρώ  (από 559). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 24,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία επλήγη σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού, και ανήλθαν συνολικά στα 277 εκ. ευρώ (από 223). Ο αντίκτυπος της πανδημίας στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα 34 εκ. ευρώ, ενώ οι επιπτώσεις του κορωνοϊού κατά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κυμάνθηκαν στα 133 εκ. ευρώ. Ο δείκτης Solvency II στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σταθερά στο 206%.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Διπλασίασαν τη συνεισφορά τους στα καθαρά έσοδα του Ομίλου

Τα μικτά εγγεγραμμένα  ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 5,3% το πρώτο τρίμηνο του 2021 και κυμάνθηκαν στα 2,7 Δις ευρώ (από 2,6). Προσαρμοσμένη μετά από τις  συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 8.1%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των εργασιών τόσο της HDI Global Specialty όσο και της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Το τεχνικό αποτέλεσμα του Τομέα βελτιώθηκε στα 11 εκ. ευρώ (από -11), πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, στο οποίο κυριάρχησαν οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο δείκτης ζημιών βελτιώθηκε στο 81,8 % (από 83,6) παρά την αύξηση των μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς παράγοντες, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν για την αύξηση της κερδοφορίας.

Ο συνδυασμός της αύξησης των ασφαλίστρων και της πειθαρχημένης μείωσης των λειτουργικών εξόδων βελτίωσε την αναλογία του γενικού δείκτη εξόδων στο 16,9 % (από 18). Στο 98,7% (από 101,6) %, ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.)  βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση προκειμένου να  επιτύχει τον προγραμματισμένο μεσοπρόθεσμο στόχο του 97%.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά στα 77 εκ ευρώ (από 34).Το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους χτυπήθηκε σκληρά από την ύφεση στις κεφαλαιαγορές στην αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού. Η σαφής βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος και τα αυξημένα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αύξησαν τα λειτουργικά κέρδη στα 51 εκ ευρώ (από 30). Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων συνεισέφερε στα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά 39 εκ. ευρώ (από 17).

HDI Global SE, Hellas

Όμιλος Talanx: Αύξηση ασφαλίστρων και καθαρών εσόδων το α' τρίμηνο 2021

O Managing Director του Ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, κ. Νότης Βαγιακάκoς, δήλωσε ιδιαίτερα  ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου σε επίπεδο Ομίλου αλλά και ειδικότερα της συνεισφοράς σε αυτά του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, δεδομένων των δυσκολιών που επέφερε η πανδημία στην Ελληνική αλλά και Διεθνή αγορά.  Αναφορικά με το ελληνικό Υποκατάστημα,HDI Global SE, Hellas και τα εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2021, ανέφερε: «Το θετικό ξεκίνημα του Ομίλου, συνάδει και με τα αποτελέσματα του τοπικού Υποκαταστήματος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω πανδημίας, συνεπώς έχουμε μια δύσκολη χρονιά μπροστά μας και πρέπει όλοι μαζί, με συντονισμένες προσπάθειες να δουλέψουμε προς μία κοινή κατεύθυνση, την συνεχή υποστήριξη των πελατών και συνεργατών μας», επισήμανε ο κ. Ν.  Βαγιακάκος.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας