Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Groupama: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2016

Έσοδα από ασφάλιστρα €9,2δις

 Λειτουργικά έσοδα €92 εκατ.

 Καθαρά έσοδα €69 εκατ.

Δείκτης Φερεγγυότητας 239%

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα επικεντρωμένη στην κερδοφόρο ανάπτυξη
Στις 30 Ιουνίου 2016, τα συνδυασμένα έσοδα από ασφάλιστρα της Groupama ανήλθαν σε €9,2 δις, ένα σταθερό ποσό σε σχέση με την 30ή Ιουνίου 2015.
Στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων, ο Όμιλος παρουσίασε €5,2 δις έσοδα από ασφάλιστρα για το πρώτο 6μηνο του έτους, σε σταθερό επίπεδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ τα έσοδα από ασφάλιστρα στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας ανήλθαν σε €3,9 δις.

 

Λειτουργικά έσοδα Ομίλου: €92 εκατ.

Τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν συνολικά σε €92 εκατ. Τα λειτουργικά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες αυξήθηκαν κατά €16 εκατ. στα €143 εκατ., παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον:
Στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε €72 εκατ. για το πρώτο μισό του 2016, σε σύγκριση με €99 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το combinedratio των Γενικών ασφαλίσεων ήταν 99,9% στο α’ εξάμηνο του 2016, έναντι 98,7% στο αντίστοιχο του 2015. Η μεταβολή αυτή λαμβάνει υπόψη την αύξηση των αξιώσεων (+3,0 μονάδες). Ο δείκτης κόστους παρέμεινε σταθερός στο 28,3%.
Στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε €71 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016 σε σύγκριση με €28 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015, μια αύξηση της τάξης των €43 εκατ. (+ €39 εκατ. από τη Γαλλία και +€3 εκατ. από τη διεθνή δραστηριότητα).
Η μετάβαση στα λειτουργικά έσοδα από τα καθαρά έσοδα ενσωματώνει μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία – €23 εκατ. το 2016 έναντι +€150 εκατ. το 2015. Η αλλαγή αυτή εξηγείται κυρίως από την απότομη μείωση των πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2015 (εκχώρηση της Mediobanca και Veolia το 2015).
Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €69 εκατ. για το α’ εξάμηνο του 2016.

 

Σε ό,τι αφορά τις Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, οι ανακοινώσεις του Ομίλου αναφέρουν τα εξής:  Τα  έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν σε €1,4 δις στο α’ 6μηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
Στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 0,8% στα €98 εκατ. Στις ασφαλίσεις Ζωής, τα έσοδα από ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά -15,8% στα €446 εκατ. Οι ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις Υγείας σημείωσαν άνοδο 8,9% σε σύγκριση με το πρώτο 6μηνο του 2015.

 

Έσοδα από ασφάλιστρα (εκατ. €)

30/06/2016

Μεταβολή σε σταθ. συναλ. ισοτιμία

Ιταλία

727

-13,5%

Τουρκία

258

+7,8%

Ουγγαρία

187

+3,4%

Ρουμανία

97

+13,6%

Ελλάδα

68

-10,1%

Άλλη

94

+10,6%

Διεθνείς Ασφαλίσεις

1.431

-5,0%

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας