Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Generali: Λειτουργικό αποτέλεσμα €1,63 δισ. το α’ τρίμηνο 2022

Ο Όμιλος Generali παρουσίασε εξαιρετική κερδοφορία, με αύξηση των ασφαλίστρων και του λειτουργικού αποτελέσματος, κατά το α΄ τρίμηνο του 2022.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 6,1% σε €22.322 εκατ. χάρη στην ανάπτυξη τόσο στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής όσο και στον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων. Οι καθαρές εισροές στις ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε €3,9 δισ. (+19,3%) και επιβεβαίωσαν τη θετική τάση στους κλάδους unit-linked και προστασίας. Οι τεχνικές προβλέψεις ζωής ανήλθαν σε €423,4 δισ., ουσιαστικά σταθερές (-0,3%) σε σχέση με το οικονομικό έτος 2021, και αντανακλούν τις επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών σε επίπεδο unit-linked, παρά την αύξηση των καθαρών εισροών.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε €1.626 εκατ. (+1,1%). O κλάδος Ζωής παρουσίασε αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 7,2% και επιβεβαίωσε την εξαιρετική τεχνική κερδοφορία του, με το περιθώριο νέων εργασιών να διαμορφώνεται στο 4,94% (4,44% 1ο τρίμηνο 2021). Το λειτουργικό αποτέλεσμα του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων ήταν θετικό (+1,2%), χάρη στη συμβολή και του ομίλου Cattolica. ΤοCombined Ratio διαμορφώθηκε στο 90,4% (+2,4 π.μ.), αντανακλώντας κυρίως τον υψηλότερο δείκτη ζημιών.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα Asset & Wealth Management μειώθηκε σε €260 εκατ. (-14,5%). Αντίστοιχα, του τομέα Holding και λοιπών δραστηριοτήτων βελτιώθηκε, κυρίως χάρη στα αποτελέσματα από τα ακίνητα.

Το μη λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε €-375 εκατ. (€-275 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021), λόγω απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση ρωσικών επενδύσεων.

Το καθαρό αποτέλεσμα ανήλθε σε €727 εκατ. Η μείωση κατά 9,3% αντανακλά τις προαναφερθείσες απομειώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης ύψους €96 εκατ. που σχετίζεται με τους ρωσικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος που κατέχει άμεσα ο Όμιλος και €40 εκατ. από τη συμμετοχή στην Ingosstrakh. Χωρίς αυτή την επίπτωση, το καθαρό αποτέλεσμα θα είχε φθάσει τα €863 εκατ.

Τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε €680,5 δισ., μειωμένα κατά 4,1% σε σύγκριση με το 2021, κυρίως λόγω των επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η έκθεση της Generali στη Ρωσία, μετά τις απομειώσεις, από τη συμμετοχή της στην Ingosstrakh και τους τίτλους σταθερού εισοδήματος που κατέχει άμεσα ο Όμιλος ανήλθαν σε €176 εκατ. (€384 εκατ. το 2021) και σε €40 εκατ. (€188 εκατ. το 2021), αντίστοιχα. Ο Όμιλος είχε επίσης αμελητέες έμμεσες επενδύσεις και επενδύσεις σε unit-linked στη Ρωσία και την Ουκρανία, οι οποίες ανήλθαν σε €43 εκατ. (€111 εκατ. το 2021) και €34 εκατ. (€117 εκατ. το 2021), αντίστοιχα.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €25.639 εκατ. (-12,5% σε σύγκριση με τη χρήση 2021). Η μεταβολή οφείλεται σε μείωση των αποθεματικών AFS κατά €-4.797 εκατ. που προήλθε κυρίως από την απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Ο Όμιλος επιβεβαίωσε την άριστη κεφαλαιακή του θέση, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας στο 237% (227% το 2021).

Ο CFO του Ομίλου Generali, κ. Cristiano Borean, σχολίασε: «Τα αποτελέσματα για το α΄ τρίμηνο επιβεβαιώνουν την εξαιρετική απόδοση της Generali, παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας που δημιουργεί η σύγκρουση στην Ουκρανία. Η επιχειρηματική ανάπτυξη στους πιο κερδοφόρους τομείς καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου να παράγει σταθερά αξία, διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή και ηγετική θέση στον κλάδο. Τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, ο Όμιλος παρουσίασε επίσης το νέο στρατηγικό σχέδιο «Lifetime Partner 24: Driving Growth», με επίκεντρο την ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή, την αύξηση των ταμειακών ροών και τα υψηλότερα μερίσματα. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να στέκεται αλληλέγγυος κοντά στους ανθρώπους που επλήγησαν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας