Νομοθεσία

Ασφαλιστική Νομοθεσία 2013-2014

ΦΕΚ Β’ 3533, 30/12/2014: Διαχείριση Αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

ΦΕΚ 3350/12/12/2014: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Νόμος 4261: Νέο νομοθετικό πλαίσιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου – Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986 του ν. 3867/2010 και του ν.δ. 400/1970 (Άρθρα 169 και 170)

Πράξη 31 Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ: Κανόνες συμπεριφοράς (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Πράξη 30 Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ν.Δ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. Α’ 10): «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει τροποποιημένος. ανεπίσημη κωδικοποίηση της ΕΑΕΕ (καταργημένο)

ΠΔ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 53: Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ανασφάλιστα Oχήματα: Νόμος 4141/2013, Άρθρο 26, Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986

  1. 2496/1997: Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 411/22.2.2013: Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α. -Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.1.2013: Εξέταση Αιτιάσεων από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας