Νέο Σχήμα: Εθνική Μεσίτες ΑΕ

634

Αυτός είναι ο διακριτικός τίτλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 27/06/2014. Το Δ.Σ. αποτελούν οι κ.κ. Δ. Κοντογιάννης (Πρόεδρος), Σπ. Μαυρόγαλος (Αντιπρόεδρος), Δ. Τσεσμετζόγλου (Διευθύνων Σύμβουλος), Α. Αλεξανδρής (Μέλος) και Ι. Σπανουδάκης (Μέλος).

Ακολούθως παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από το ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) με Αρ.Φ. 6612/27 Ιουνίου 2014:

«Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΕ».

Την 27/06/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 13.193/25.6.2014 πράξη σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΕ» της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη με έδρα την Αθήνα.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 130993503000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 130993503000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:

1) Αριθμός Συμβολαίου: 13.193/25.6.2014.

2) Συμβολαιογράφος: ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.

3) Επωνυμία: «ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός τίτλος «ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΕ».

4) Έδρα: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

5) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1/. Η διενέργεια και παροχή πάσης φύσεως μεσιτικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και υπηρεσιών.

2/. Η διαμεσολάβηση κατ’ εντολή του ασφαλιζόμενου χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της

ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχειρήσεως, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προκειμένου να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

3/. Η εκτέλεση όλων των αναγκαίων προπαρασκευαστικων εργασιών για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων.

4/. Η λήψη της αποδοχής εκ μέρους των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εταιρειών και της έγκρισης του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζόμενου και η παροχή βοηθείας κατά τη διαχείριση και εκτέλεσή τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

5/. Η μελέτη και διαχείριση ασφαλιστικών θεμάτων και η εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών σε σχέση με αυτά.

6/. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7/. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας και κάθε άλλης εργασίας, η οποία συνδέεται με τους ανωτέρω σκοπούς της και είναι πρόσφορες για την εξυπηρέτησή τους.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, που επιδιώκουν ίδιους ή ομοειδείς σκοπούς

2. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

3. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

4. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

6. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

6) Διάρκεια: 50 έτη.

7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 24.000,00 ευρώ (μετρητά).

8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 24.000, Ονομαστικές Κοινές, 1 ευρώ εκάστης

9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12/2014

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3−7, 5 έτη.

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα και συγκροτείται ως εξής:

Α/. Δημήτριος Κοντογιάννης του Αλεξάνδρου και της Αννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην lωαννούπολη Ν. Αφρικής στις 20.6.1965, κάτοικος Χαλανδρίου, Σποράδων 7, κάτοχος του με αριθμό Ν. 324628/2.2.1983 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Χαλανδρίου με ΑΦΜ 079981852 και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος Χαλανδρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β/. Σπυρίδων−Σταύρος Μαυρόγαλος−Φώτης του Ανδρέα και της Παναγιώτας, ορκωτός λογιστής-ελεγκτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εκ των ιδρυτριών ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8.12.1968, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθμός 34, με ΑΔ Τ Ν. 340131/10.10.1984 του ΑΤ Πεύκης, με ΑΦΜ 033544161 και Δ.Ο.Υ εισοδήματος Κηφισιάς Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ/. Δημήτριος Τσεσμετζογλου του Δημητρίου και της Αναστασίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καβάλα Καβάλας στις 20.9.1974, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας, 11 KnightsbridgeCourt 12 SloaneStreetLondonSW 1Χ 9ΟΙ,κάτοχος του με αριθμό ΑΑ. 388564/11.7.2005 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας με ΑΦΜ 127239104 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθύνων Σύμβουλος.

Δ/. Αντώνιος Αλεξανδρής του Παναγιώτη και της Νίκης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στον Δήμο Αθηναίων Ν. Αττικής στις 22.5.1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά 75, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.506404/4.3.2012 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Κηφισιάς με ΑΦΜ 043772210 και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος Δ’ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε/. Ιωάννης Σπανουδάκης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 13.4.1965, κάτοικος Αθηνών, οδός Σιγανέου αρ. 81, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ−547952/28.01.2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 032988991 Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2015.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ.

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Η συμβολαιογράφος

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ»

Προηγούμενο άρθρο“Digital Insurer” η Interamerican, με την ψηφιακή τεχνολογία σύμμαχο όλων των δικτύων διανομής
Επόμενο άρθροΑναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων με “ελεγκτική” βοήθεια!