Άρθρα

Κυβερνοασφάλιση: σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τους ασφαλιστές

Σύμφωνα με την DBRS Morningstar, η κυβερνοασφάλιση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τους ασφαλιστές, παρά τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν για να υπολογίσουν και να τιμολογήσουν σωστά τον συγκεκριμένο κίνδυνο, λόγω παραγόντων όπως η εξελισσόμενη φύση του κυβερνοεγκλήματος και το ενδεχόμενο συστημικών και υπερβολικά μεγάλων ζημιών.

Καθώς τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων απαντώνται όλο και πιο συχνά σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζήτηση για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Munich Re, τις οποίες επικαλείται η DBRS, η παγκόσμια ζήτηση για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περισσότερο από πέντε φορές και θα ανέλθει στα $33,3 δισ. έως το 2027 από $5,8 δισ. το 2019, πολύ ταχύτερα από την εκτιμώμενη ζήτηση για τους περισσότερους από τους υπόλοιπους κλάδους που διαθέτουν οι ασφαλιστές Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C). Οι ασφαλιστές προσφέρουν όλο και περισσότερο ασφαλιστήρια συμβόλαια για τον κυβερνοχώρο, για να καλύψουν αυτή την αυξανόμενη ζήτηση, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Μικτά εγγεγραμμένα άμεσα ασφάλιστρα (USD) για ασφαλιστές με έδρα τις ΗΠΑ

Κυβερνοασφάλιση: σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τους ασφαλιστές

Σύμφωνα με την DBRS Morningstar, η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο παρέχει στους ασφαλιστές μια ευκαιρία ανάπτυξης που βασίζεται στο τρίπτυχο: υψηλή ζήτηση, μεγάλο κενό προστασίας, ολοένα και πιο ψηφιοποιημένος κόσμος. Οι ασφαλιστές που προσφέρουν ασφάλιση στον κυβερνοχώρο μπορούν να επωφεληθούν από έναν κίνδυνο που δεν συσχετίζεται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και που επιτρέπει μια ουσιαστικότερη σχέση με τον ασφαλισμένο.

Παράλληλα, καθώς ο κλάδος ωριμάζει, είναι πιθανό να πετύχει καλύτερο και πιο κερδοφόρο underwriting, δεδομένου ότι οι ασφαλιστές είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις πολύ μεγάλες ζημιές και τα ζητήματα συστημικού κινδύνου μέσω της πειθαρχημένης ανάληψης κινδύνων και των σαφών ορίων και εξαιρέσεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Ανασταλτικοί παράγοντες για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου είναι η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα της αντασφάλισης, καθώς και η αδυναμία ακριβούς αποτίμησης και τιμολόγησης των κυβερνοκινδύνων, δεδομένης της εξελισσόμενης φύσης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

«Η ασφάλιση στον κυβερνοχώρο παρέχει στους ασφαλιστές την ευκαιρία να επωφεληθούν από έναν επιχειρηματικό κλάδο υψηλής ανάπτυξης και ζήτησης», επισημαίνει ο κ. Komal Rizvi, Αντιπρόεδρος του τμήματος Ασφαλίσεων της DBRS Morningstar. «Ωστόσο, δεδομένης της ταχέως εξελισσόμενης και δυνητικά καταστροφικής φύσης του συγκεκριμένου κινδύνου, μέτρα όπως τα ανώτατα όρια κάλυψης και οι εξαιρέσεις, η σχολαστική αναδοχή, η σαφής διατύπωση του συμβολαίου και η αντασφάλιση, είναι κρίσιμα για τη βιωσιμότητα του προϊόντος».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας