Διεθνή

Κοινά κριτήρια για την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών

Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές –η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (EBA, EIOPA και ESMA – οι ESA)– δημοσίευσαν τα κοινά τους κριτήρια για την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών.

Η εποπτική ανεξαρτησία είναι το κλειδί, για να διασφαλιστεί ότι οι εποπτικές αρχές λαμβάνουν δίκαιες, αποτελεσματικές και διαφανείς αποφάσεις με κατάλληλους πόρους. Οι εποπτικές αρχές μπορούν, με τη σειρά τους, να παρέχουν αποτελεσματική και επαρκή προστασία στους πελάτες και τους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα κριτήρια ανεξαρτησίας οργανώνονται γύρω από τέσσερις βασικές αρχές:

  • Λειτουργική ανεξαρτησία: ώστε οι εποπτικές αρχές να λειτουργούν χωρίς καμία μορφή αθέμιτης επιρροής από τον εποπτευόμενο τομέα και την κυβέρνηση, να διαθέτουν επαρκείς νομικές εξουσίες και λειτουργικούς πόρους.
  • Προσωπική ανεξαρτησία: με διαφανείς κανόνες για τον διορισμό, την επιλογή και την απομάκρυνση των μελών του διοικητικού οργάνου της εποπτικής αρχής και υψηλά πρότυπα δεοντολογίας για τα μέλη του προσωπικού και του διοικητικού οργάνου της εποπτικής αρχής.
  • Οικονομική ανεξαρτησία: με επαρκείς οικονομικούς πόρους, ώστε οι εποπτικές αρχές να εκπληρώνουν τις εντολές τους.
  • Λογοδοσία και διαφάνεια: ώστε οι εποπτικές αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο.​​

Δείτε εδώ την Έκθεση.

Ιστορικό

Το 2020, μετά την αναθεώρησή τους, οι ESA ανέλαβαν να ενθαρρύνουν και να παρακολουθούν την εποπτική ανεξαρτησία. Για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, το 2021 οι ESA δημοσίευσαν σε στενό συντονισμό την ατομική τους έκθεση (EBA, EIOPA, ESMA) για τον απολογισμό της πραγματικής κατάστασης της ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών. Με βάση αυτές τις εκθέσεις και με βάση τα κριτήρια και τα διεθνή πρότυπα της EIOPA του 2021, οι ESA συνεργάστηκαν περαιτέρω για να εκδώσουν κοινά κριτήρια για την ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών.

Τα επόμενα βήματα

Τα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εποπτικές αρχές ως εργαλείο για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και, σε μεταγενέστερο στάδιο, από τις ESA για την αξιολόγηση της εποπτικής ανεξαρτησίας στην ΕΕ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας