Διεθνή

Κέρδη €608 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2022 για τη Munich Re

Κέρδη €608 εκατ. πραγματοποίησε το α’ τρίμηνο του 2022 η Munich Re, εκ των οποίων τα €511 εκατ. προέρχονται από τον τομέα της αντασφάλισης και τα €96 εκατ. από την ERGO. Οι μεγάλες ζημιές στην αντασφάλιση Περιουσίας & Ατυχημάτων ήταν κάτω του μέσου όρου. Ζημιές καταγράφηκαν από την απομείωση των ρωσικών και ουκρανικών ομολόγων, ενώ υπεβλήθησαν και κάποιες πρώτες απαιτήσεις. Οι ανανεώσεις του Απριλίου ήταν αυξημένες κατά 7,6%. Τα ακαθάριστα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν σε €64 δισ. το 2022.

Στα €608 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη της Munich Re, το πρώτο τρίμηνο του 2022, έναντι €589 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε συνολικά σε €780 εκατ. (798 εκατ.), ενώ το μη λειτουργικό σε €-14 εκατ. (-12 εκατ.). Το συναλλαγματικό αποτέλεσμα ήταν συνολικά €17 εκατ. (-23 εκατ.), και ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής 17,6% (16,3%).

μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 15,7% σε ετήσια βάση, στα €16.833 εκατ. (14.551 εκατ.), υποστηριζόμενα από την ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους, ειδικά στις αντασφαλίσεις Περιουσίας & Ατυχημάτων.

Στα €27.783 εκατ., τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από την αρχή του έτους (€30.945 εκατ.), κυρίως λόγω της μείωσης των αποθεματικών αποτίμησης σε τίτλους σταθερής απόδοσης. Ο δείκτης φερεγγυότητας ήταν περίπου 231% (227% στις 31 Δεκεμβρίου 2021), που είναι πάνω από το βέλτιστο εύρος (175%–220%), και περιλαμβάνει την αφαίρεση €1 δισ. από την επαναγορά μετοχών. Με βάση αυτή την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η Munich Re θα εξαγοράσει δύο ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης. Η ετησιοποιημένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν 9,8% (10,4%).

Ο κλάδος των αντασφαλίσεων συνεισέφερε €511 εκατ. (410 εκατ.) στο ενοποιημένο αποτέλεσμα, το πρώτο τρίμηνο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε στα €654 εκατ. (558 εκατ.) και τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα €11.307 εκατ. (9.389 εκατ.).

Οι μεγάλες ζημιές, άνω των €10 εκατ. έκαστη, ανήλθαν συνολικά σε €667 εκατ. (892 εκατ.).

Το πρώτο τρίμηνο, αποδεσμεύθηκαν αποθεματικά ύψους €291 εκατ. (230 εκατ.) για βασικές ζημιές προηγούμενων ετών, που αντιστοιχούν στο 4,0% (4,0%) των καθαρών εσόδων από ασφάλιστρα.

Στις ανανεώσεις της 1ης Απριλίου 2022, η Munich Re μπόρεσε να αυξήσει τον όγκο των εργασιών της σε €2,7 δισ. (+7,6%). Ο όμιλος αναμένει ότι το περιβάλλον της αγοράς θα παραμείνει σταθερό μέχρι τον επόμενο γύρο ανανεώσεων, τον Ιούλιο, προσφέροντας ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Το επενδυτικό αποτέλεσμα της Munich Re μειώθηκε στα €987 εκατ. (1.691 εκατ.) το πρώτο τρίμηνο. Τα τακτικά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν ελαφρά στα €1.458 εκατ. (1.429 εκατ.). Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στις 31 Μαρτίου 2022 μειώθηκε σε σύγκριση με το τέλος του έτους 2021, με τη λογιστική αξία να πέφτει στα €233.308 εκατ. (240.300 εκατ.). Οι χρηματιστηριακές αξίες ανήλθαν σε €245.860 εκατ. (257.485 εκατ.). Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν ουσιαστικά στην άνοδο των επιτοκίων.

ERGO: Κέρδη €96 εκατ.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από την αστάθεια στις κεφαλαιαγορές και τις μεγάλες ζημιές, η ERGO πέτυχε κέρδη €96 εκατ. (178 εκατ.) το 1ο τρίμηνο του 2022. Τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν σε €5.803 εκατ. (5.362 εκατ.), υποστηριζόμενα από όλους τους τομείς δραστηριότητας, ενώ τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα €5.526 εκατ. (5.163 εκατ.). Τα ασφάλιστρα του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων στη Γερμανία σημείωσαν ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση.

Ο κλάδος Ζωής & Υγείας στη Γερμανία συνεισέφερε €44 εκατ. (94 εκατ.) στο αποτέλεσμα, λόγω του σχετικά χαμηλού επενδυτικού αποτελέσματος. Με γνώμονα τη συνεχιζόμενη εξαιρετική λειτουργική απόδοση, η ERGO International σημείωσε ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα ύψους €40 εκατ., μετά τα υψηλά κέρδη ύψους €60 εκατ. κατά το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Ο κλάδος Περιουσίας & Ατυχημάτων στη Γερμανία παρουσίασε κέρδη €12 εκατ. (24 εκατ.). Οι δαπάνες για μεγάλες ζημιές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την κερδοφόρα αύξηση των ασφαλίστρων και ένα καλό επενδυτικό αποτέλεσμα. Το λειτουργικό αποτέλεσμα για την ERGO ανήλθε σε €127 εκατ. (240 εκατ.). Στον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων στη Γερμανία, το combined ratio ήταν 97,4% (94,2%). Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στις μεγάλες ζημιές καθώς και σε κανονικές εποχικές διακυμάνσεις στα ασφάλιστρα και τις απαιτήσεις. Διεθνώς, το combined ratio βελτιώθηκε στο 92,6% (93,8%), χάρη στη συνεχιζόμενη εξαιρετική ανάπτυξη στις βασικές αγορές της ERGO, ιδιαίτερα στην Πολωνία και την Ελλάδα.

Ο ετήσιος στόχος αμετάβλητος στα €3,3 δισ.

Η Munich Re βλέπει ευνοϊκές επιχειρηματικές προοπτικές στον τομέα της αντασφάλισης το 2022. Αυτό είναι εμφανές στα προβλεπόμενα ακαθάριστα ασφάλιστρα σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας, τα οποία έχουν προσαρμοστεί προς τα πάνω (από €42,5 δισ. σε €45 δισ.) και, με τη σειρά τους, αυξάνουν τις προβλέψεις για τον Όμιλο Munich Re συνολικά σε €64 δισ. Οι άλλοι στόχοι για το 2022, που κοινοποιήθηκαν στην ετήσια έκθεση του Ομίλου για το 2021, παραμένουν αμετάβλητοι. Η Munich Re εξακολουθεί να στοχεύει σε ενοποιημένο αποτέλεσμα €3,3 δισ. για το οικονομικό έτος 2022. Η επίτευξη αυτού του στόχου υποστηρίζεται από το εναπομείναν budget για τις μεγάλες ζημιές του κλάδου αντασφάλισης Περιουσίας & Ατυχημάτων, ύψους περίπου €3,3 δισ. για το υπόλοιπο του έτους.

Όλες οι προβλέψεις και οι στόχοι εξαρτώνται και επηρεάζονται από τις εύθραυστες μακροοικονομικές εξελίξεις, την αστάθεια των κεφαλαιαγορών και το μη ξεκάθαρο μέλλον όσον αφορά την πανδημία. Ειδικότερα, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Η Munich Re βοηθά στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Ουκρανίας και υποστηρίζει πλήρως τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου και οι κυρώσεις επηρέασαν σοβαρά τα αποτελέσματά μας το πρώτο τρίμηνο: Πραγματοποιήσαμε αποσβέσεις για ζημιές που προήλθαν από την απομείωση των ρωσικών και ουκρανικών ομολόγων και καταγράψαμε τις πρώτες απαιτήσεις. Παρά τις αβεβαιότητες που προκαλεί το δύσκολο περιβάλλον, η Munich Re διατηρεί τον ετήσιο στόχο της για κέρδη €3,3 δισ., βασιζόμενη σε τριμηνιαία κέρδη άνω των €600 εκατ.», δήλωσε ο κ. Christoph Jurecka, CFO.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας