Καθαρά κέρδη €488 εκατ. στο εννεάμηνο 2015 για τον Όμιλο Talanx

322

Με βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα εμφανίζεται στο 9μηνο ο Όμιλος Talanx,που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 12,1% συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σε 24,4 δισ. ευρώ (από 21,7). Η αύξηση σημειώθηκε κυρίως στις δραστηριότητες εξωτερικού (εκτός Γερμανίας) σε ακολουθία και με την αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου. Συνολικά,οι συνεχιζόμενες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, επηρέασαν θετικά την απόδοση των ασφαλίστρων. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 6,5% στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ενισχύθηκαν κατά 4,4% σε 1,5 δισ. ευρώ (1,4). Εξαιρουμένης της απομείωσης υπεραξίας στις Ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 643 εκατ. ευρώ (530). Υπολογίζοντας την έκτακτη αυτή επίδραση, ύψους 155 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 488 εκατ. ευρώ.

«Η στρατηγική διαφοροποίησης φέρνει αποτελέσματα. Παρά τις σημαντικές μεγάλες ζημίες και το δυσχερές περιβάλλον της αγοράς, το οποίο παραμένει, ο Όμιλος Talanx επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα στο πρώτο εννεάμηνο. Εκτιμούμε ότι θα επιτύχουμε τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη για το έτος. Σε συνέχεια της απομείωσης υπεραξίας στο δεύτερο τρίμηνο, ο στόχος κερδοφορίας ανήλθε στα 600-650 εκ. ευρώ. Χωρίς την έκτακτη αυτή επίδραση, η πρόβλεψή μας για το έτος θα ανερχόταν μεταξύ 755 και 805 εκ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερη των προβλέψεών μας στην αρχή του έτους», δήλωσε ο Πρόεδρος του Management Board της Talanx AG, Herbert. K. Haas.

Παρόλο που η καθαρή επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες ήταν υψηλότερη από το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 724 εκατ. ευρώ (501), παρέμεινε εντός των προβλέψεων του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών για την περίοδο. Η μεγαλύτερη ζημία αφορούσε την έκρηξη στο λιμάνι της Tianjin στην Κίνα, η οποία αποτιμήθηκε σε 114 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου. Οι επιμέρους τομείς επιβαρύνθηκαν, επίσης, από αρκετές ζημίες πυρός, κυρίως στη γερμανική αγορά, καθώς και από φυσικές καταστροφές: πιο πρόσφατα την καταιγίδα Siegfried και τους σεισμούς στη Χιλή. Συνολικά, στις πρωτασφαλιστικές εργασίες καταγράφηκαν μεγάλες ζημίες 287 εκατ. ευρώ (259) ενώ οι αντασφαλιστικές εργασίες επιβαρύνθηκαν με 436 εκατ. ευρώ (242).

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε σε 96,9% (97,7) χάρις στη μείωση του δείκτη εξόδων. Το τεχνικό αποτέλεσμα, για άλλη μία φορά, διαμορφώθηκε από τις ασφαλίσεις ζωής Γερμανίας. Λόγω της συμμετοχής των ασφαλισμένων του κλάδου Ζωής στα καθαρά έσοδα από επενδύσεις, το τεχνικό αποτέλεσμα παρέμεινε σταθερό σε γενικές γραμμές σε -1,3 δισ. ευρώ (-1,4). Παρά το συνεχιζόμενο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους στα 3 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθαν σε 1,93 ευρώ (2,1). Ο δείκτης ρευστότητας του  Ομίλου Talanx κατά Solvency I διαμορφώθηκε στο 227,5% (31.12.14: 228,2%).

Μετά την ημερομηνία αναφοράς (30.09.2015), ο Όμιλος Talanx προχώρησε στην χρηματοδότηση της υπεράκτιας αιολικής φάρμας Gode Wind 1. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Όμιλος είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή του, ως ηγέτης της σύμπραξης των θεσμικών επενδυτών, στην έκδοση ομολόγου ύψους 556 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της φάρμας. Ο Όμιλος Talanx εγγράφηκε γιαποσό περίπου 300 εκατ. ευρώ του 10ετούς ομολόγου.

Στο τέλος Οκτωβρίου 2015, ο Όμιλος Talanx σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την ΙΒΜ για την ενσωμάτωση των data centres του Ομίλου. Η ΙΒΜ θα αναλάβει τη λειτουργία των data centres και την εξέλιξη τους μέσω υπηρεσιών PaaS (Platform as a Service). Στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών ΙΤ και της αποδοτικότητας του κόστους.

 

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: HDIGerling Industrie

Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, σημειώθηκε βελτίωση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε 3,4 δισ. ευρώ (3,2). Η αύξηση των ασφαλίστρων ισοδυναμεί με 6.9%, ή 2,7% μετά τις συναλλαγματικές προσαρμογές. Η ανάπτυξη προήλθε για άλλη μία φορά, από τις διεθνείς εργασίες, δεδομένης της κορεσμένης Γερμανικής αγοράς.

Λόγω της αύξησης στα ασφάλιστρα, ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε σε 100,2% (104,7) παρά την επιβάρυνση μεγάλων ζημιών. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από αρκετές ζημίες πυρός καθώς και από την έκρηξη στο λιμάνι της Tianjin. Παρόλα αυτά, το τεχνικό αποτέλεσμα εμφανίστηκε βελτιωμένο σε -4 εκατ. ευρώ (-66). Η θετική αυτή εξέλιξη αντιστάθμισε τα αισθητά μειωμένα έσοδα από επενδύσεις, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 150 εκ. ευρώ (209). Το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τα έσοδα από επενδύσεις ήταν ενισχυμένα από υψηλότερα πραγματοποιηθέντα κέρδη. Tα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκαν κατά 21,6%, σε 152 εκ. ευρώ (125), ενώ η συμβολή του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκε από το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 103 εκατ. ευρώ (85).

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
Εννεαμήνου 2015 (
IFRS)

Σε εκατ. ΕΥΡΩ

9Μ 2015

9Μ 2014

Μεταβολή 2015/2014

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

24.355

21.732

+12,1%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

19.246

17.131

+12,3%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,9 %

97,7 %

-0,8
% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

2.989

2.996

-0,2%

Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.507

1.444

+4,4%

Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

488

530

-7,9%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων1

8,1 %

9,4 %

-1,3
% μονάδες

1) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

Προηγούμενο άρθροΟ ΣΑΔΧ καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση στις 25 Νοεμβρίου
Επόμενο άρθροΣε δυσάρεστη θέση η ΕΑΔΕ…