Διεθνή

Ισχυρός ο ρόλος της EIOPA στο ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 16 Απριλίου τη συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η Insurance Europe χαιρετίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Όπως επισημαίνει ο Olav Jones, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Insurance Europe, «η επιτευχθείσα συμφωνία θα συμβάλει στη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ως ισχυρού, ανεξάρτητου επόπτη για τον ασφαλιστικό κλάδο της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο των εθνικών εποπτικών αρχών».

Συγκεκριμένα, η Insurance Europe χαιρέτισε τις εξής τεχνικές πτυχές της συμφωνίας:

  • Διακυβέρνηση

Το διοικητικό συμβούλιο της EIOPA παραμένει το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων και διατηρείται το σημερινό διοικητικό συμβούλιο. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν τον τελευταίο λόγο σε αποφάσεις που τις επηρεάζουν άμεσα. H Insurance Europe εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η EIOPA θα είναι σε θέση να συγκροτήσει άμεσα ομάδες για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και υποθέσεων διασυνοριακών διαφορών.

  • Εσωτερικά μοντέλα

Είναι θετικό ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές παραμένουν υπεύθυνες για την εποπτεία των εσωτερικών μοντέλων. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ του μοντέλου ενός ασφαλιστή, του προφίλ κινδύνου και της διακυβέρνησής του σημαίνουν ότι αυτή η εποπτεία πρέπει να παραμείνει στον πραγματικό επόπτη. Η EIOPA μπορεί, εφόσον της ζητηθεί, να παρέχει τεχνικές συμβουλές και να συμβάλει στην επίλυση διαφωνιών.

  • Stress tests

Διατηρείται το status quo και η EIOPA δεν εξουσιοδοτείται να ζητήσει γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε μεμονωμένο επίπεδο. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο, σημειώνει η Insurance Europe, διότι στο πλαίσιο των διετών stress tests, η έμφαση δίνεται στον εντοπισμό των δυσμενών εξελίξεων στην αγορά και όχι στη δημιουργία μιας νέας, ενδεχομένως συγκεχυμένης, βάσης για την ατομική φερεγγυότητα μιας επιχείρησης. Η Solvency II έχει σχεδιαστεί και βαθμονομηθεί για λόγους φερεγγυότητας, ως εκ τούτου είναι ένα σύστημα βασισμένο σε δοκιμές καταπόνησης, και σημαίνει ότι οι μεμονωμένες πληροφορίες της εταιρείας έχουν ήδη δημοσιευθεί.

• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ενισχύεται όσον αφορά την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά η EIOPA έχει αναλάβει ρόλο στη λήψη αποφάσεων της εσωτερικής επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο, καθώς θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση του ειδικού χαρακτήρα της ασφάλισης.

  • Χρηματοδότηση

Ο τρέχων συνδυασμός χρηματοδότησης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την ΕΕ παραμένει.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας