Διεθνή

Insurance Europe: Ζητείται σαφήνεια στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της IRRD

Ο ασφαλιστικός κλάδος κάλεσε την ΕΕ να δημοσιεύσει έναν σαφή και συνεκτικό οδικό χάρτη για την εφαρμογή της Οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD).

Σε έγγραφο θέσεων που δημοσιεύθηκε την ημέρα της ψηφοφορίας της IRRD από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Insurance Europe υποστηρίζει ότι επί του παρόντος υπάρχει “αναντιστοιχία” στο χρονοδιάγραμμα μεταξύ του πότε αναμένεται να εφαρμοστούν οι νέες απαιτήσεις και της εκπόνησης σημαντικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος στην πράξη.

Μετά τη συμφωνία των συννομοθετών της ΕΕ, η IRRD –η οποία αυστηροποιεί τη νομοθεσία που διέπει τον ασφαλιστικό κλάδο και θεσπίζει πρόσθετες εξουσίες για τις Αρχές σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας– αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕΕΕ) αργότερα εντός του έτους. Τα κράτη μέλη –και ο ασφαλιστικός κλάδος– θα πρέπει στη συνέχεια να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες μέσα σε 24 μήνες.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Αρχή Επαγγελματικών Ασφαλίσεων (EIOPA) κλήθηκε να αναπτύξει 19 τεχνικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, έως και 30 μήνες μετά τη δημοσίευση της Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η Insurance Europe προειδοποιεί ότι αυτά τα αναντίστοιχα χρονοδιαγράμματα δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα στην εφαρμογή της IRRD.

Να σημειωθεί ότι η Insurance Europe είχε χαιρετίσει τις βελτιώσεις που έγιναν από τους συννομοθέτες της ΕΕ, όταν επιτεύχθηκε συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2023. Ωστόσο, συνεχίζει να αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία της IRRD, δεδομένων των ισχυρών εγγυήσεων προστασίας που ήδη παρέχονται από τη Solvency ΙΙ, αλλά και την πρόσθετη ρυθμιστική επιβάρυνση που αυτή θα επιφέρει.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας