Διεθνή

Insurance Europe: αντιτίθεται στην αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ευθύνη Προϊόντος

Αντίθετες με την αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για την Ευθύνη Προϊόντος είναι η Insurance Europe και 9 ακόμη ενώσεις. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν υπογραμμίζουν ότι η προτεινόμενη αναθεώρηση θα μεταβάλει μακροχρόνιους και ισορροπημένους κανόνες που γενικά λειτουργούν καλά, τονίζοντας ότι οι υπερβολικά γρήγορες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μη βέλτιστη νομοθεσία, που όχι μόνο θα επιβαρύνει τα δικαστικά συστήματα, αλλά και θα αποθαρρύνει τους κατασκευαστές από την καινοτομία.

Υπό τον τίτλο, «Η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την Ευθύνη Προϊόντος μπορεί να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Επί δεκαετίες, η Ευρώπη επωφελήθηκε από ένα αποτελεσματικό και ισορροπημένο καθεστώς ευθύνης για τα προϊόντα, όπως ορίζεται στην οδηγία του 1985 Product Liability Directive (PLD). Οι κανόνες αυτοί συμπληρώθηκαν από την επί σειρά ετών νομολογία και νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών. Αυτό έχει συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της σημαντικής ισορροπίας μεταξύ της διασφάλισης ότι οι κατασκευαστές μπορούν να καινοτομούν και ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε δίκαιη αποζημίωση.

Απόδειξη της αποτελεσματικότητας της PLD αποτελεί το γεγονός ότι μόνο μία τροποποίηση έχει γίνει στην οδηγία από τη δημοσίευσή της (το 1999). Ωστόσο, τα τελευταία 23 χρόνια έφεραν σημαντικές αλλαγές, πρόοδο και ανάπτυξη, καθιστώντας σαφή την ανάγκη ύπαρξης κανόνων που να διασφαλίζουν ότι αυτή η πρόοδος ωφελεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

Δυστυχώς, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την ικανότητά της να είναι ανταγωνιστική, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η αναθεώρηση της PLD θα συμβάλει μόνο στην εμβάθυνση αυτών των ανησυχιών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς αναμένεται αύξηση των δικαστικών διενέξεων και των κερδοσκοπικών αξιώσεων ως συνέπεια των νέων εννοιών που εισάγει η αναθεώρηση.

Ο καλώς εννοούμενος σκοπός της αναθεώρησης της PLD ήταν να επιφέρει στοχευμένες αλλαγές, ώστε να ληφθούν υπόψη νέα ζητήματα που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Αντ’ αυτού, η πρόταση επέφερε μια πλήρη αναθεώρηση που αλλάζει μακροχρόνιους και ισορροπημένους κανόνες που λειτουργούν καλά, με αποτέλεσμα την ανατροπή σχεδόν 40 ετών λειτουργικής νομοθεσίας περί αστικής ευθύνης. Ως αποτέλεσμα, θα επιβαρυνθούν σημαντικά τα εθνικά δικαστήρια και τα δικαστικά συστήματα, για να προσαρμοστούν στους νέους και άγνωστους κανόνες.

Καλούμε τους νομοθέτες να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα σημεία και να ζητήσουν η αναθεώρηση του PLD να διασφαλίζει τα εξής:

■ Ευθύνη λογισμικού Η υπαγωγή του λογισμικού σε καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης εγείρει πλήθος νέων ζητημάτων, όπως η σχέση με τις ψηφιακές υπηρεσίες ή η εφαρμογή της έννοιας της ελαττωματικότητας. Πιστεύουμε ότι απαιτείται περισσότερη διερεύνηση των επιπτώσεων αυτής της επέκτασης, καθώς υπάρχει πλέον μεγαλύτερη νομική έκθεση για τους προγραμματιστές λογισμικού.

 ■ Επαρκής προστασία από κακόβουλες μαζικές αγωγές και από χρηματοδότηση δικαστικών προσφυγών από τρίτους – Έχουμε παρατηρήσει έναν αυξανόμενο αριθμό ανεξέλεγκτων, με κίνητρο το κέρδος, αξιώσεων τρίτων, που εκμεταλλεύονται τις αξιώσεις των καταναλωτών για την εκκίνηση ομαδικών αγωγών. Τέτοιες πρακτικές πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αποτραπούν, ωστόσο, η προτεινόμενη αναθεώρηση της PLD θα τις διευκόλυνε στην πραγματικότητα.

Περιορισμός των βασικών εννοιών – Η διεύρυνση του ορισμού της “ζημίας” στην αναθεώρηση, ώστε να συμπεριλάβει την ψυχολογική βλάβη και την απώλεια δεδομένων, θα προκαλέσει μόνο νομική αβεβαιότητα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αναντιστοιχία1 με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Επιθυμούμε, επίσης, να επιστήσουμε την προσοχή στους προστιθέμενους παράγοντες για τον προσδιορισμό της ελαττωματικότητας, όπως η ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση ή η ρυθμιστική παρέμβαση, οι οποίοι επίσης θα δημιουργήσουν νομική αβεβαιότητα.

Εγγυήσεις σχετικά με τις εντολές αποκάλυψης αποδεικτικών στοιχείων – Είναι ουσιώδες να αποφύγει η Ευρώπη τη δημιουργία μιας ευρέως διαδεδομένης κουλτούρας “αποκαλύψεων”. Οι εντολές αποκάλυψης πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται είναι απολύτως αναγκαία και ανάλογα με το αίτημα.

Περιορισμός της άμβλυνσης του βάρους απόδειξης – Ο ακρογωνιαίος λίθος της PLD είναι ότι ο ενάγων πρέπει να αποδείξει τη ζημία, το ελάττωμα και την αιτιώδη σχέση μεταξύ των δύο. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις θα δούμε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δημιουργώντας μια αντιστροφή του βάρους απόδειξης και απαιτώντας από τους εναγόμενους να αποδείξουν μια αρνητική εκδοχή. Θεωρούμε ότι το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων κριτηρίων για αυτές τις διατάξεις είναι πολύ ευρύ –θα πρέπει να περιοριστούν ή να αφαιρεθούν.

Επαναφορά των κατώτατων ορίων – Τα χρηματικά ανώτερα και κατώτερα όρια που υπήρχαν στην PLD του 1985 είναι ουσιώδη για την αποφυγή συσσώρευσης μικρών απαιτήσεων, τις οποίες οι ΜΜΕ έχουν λιγότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν, και για να επιτραπεί οι απαιτήσεις να παραμείνουν ασφαλίσιμες. Η αφαίρεσή τους υπονομεύει πλήρως τους στόχους της προστασίας των καταναλωτών. Μας προβληματίζει βαθύτατα το γεγονός ότι η Επιτροπή αγνόησε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα αυτών των ορίων.

Οι υπογράφοντες

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι εξής ενώσεις:

BusinessEurope: η συνομοσπονδία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

COCIR: η ευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί τους κλάδους της ιατρικής απεικόνισης, της ακτινοθεραπείας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της υγείας και της ηλεκτροϊατρικής.

Ecommerce Europe: εκπροσωπεί το ψηφιακό εμπόριο

EFPIA: η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων

Eurochambres: η ένωση των ευρωπαϊκών εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων

EuroCommerce:εκπροσωπεί το λιανικό και χονδρικό εμπόριο στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Δικαιοσύνης: προάγει την ισόρροπη, διαφανή και αποτελεσματική πρόσβαση στην αστική δικαιοσύνη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη

Insurance Europe: η ομοσπονδία των ευρωπαϊκών αντ/ασφαλιστικών ενώσεων

MedTech Europe: η ευρωπαϊκή ένωση των βιομηχανιών ιατρικής τεχνολογίας

Orgalim: εκπροσωπεί τις τεχνολογίες βιομηχανίας της Ευρώπης.

1 Το εθνικό δίκαιο επιτρέπει αξιώσεις για ηθική βλάβη, όπως ο πόνος και η ταλαιπωρία, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι προκλήθηκε πρώτα σωματική βλάβη. Και ο GDPR  παρέχει ήδη επαρκή αποζημίωση για την απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας