Ικανοποιητικά τα αποτελέσματα εξαμήνου για τον Όμιλο Talanx

3387

Εντός της πορείας για την επίτευξη του στόχου για καθαρά κέρδη 750 εκατ. ευρώ για το 2016, βλέπει ο Όμιλος Talanx (που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE) την απόδοση στο πρώτο εξάμηνου του έτους, παρά την επίδραση των φυσικών καταστροφών και των συναλλαγματικών διαφορών.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν σε 401 εκατ. ευρώ (από 311 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους). Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκαν κατά 4,8%, σε 1,1 δισ. ευρώ (1,0). Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στο πρώτο εξάμηνο παρέμειναν σταθερά σε εγχώριους συναλλαγματικούς όρους, παρόλο που οι αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις οδήγησαν σε μείωση των ασφαλίστρων κατά 2,4% σε 16,4 δισ. ευρώ (16,8). Σημαντική υπήρξε η συμβολή της βελτίωσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων. Επίσης, τα πρώτα σημάδια επιτυχίας άρχισαν να διαφαίνονται από την αναδιοργάνωση του τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών Γερμανίας. Σημειώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, τα καθαρά κέρδη είχαν επιβαρυνθεί από απομείωση υπεραξίας ύψους 155 εκατ. ευρώ στις Ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας.

«Συνολικά, είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι από την απόδοση των εργασιών μας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη των ετήσιων στόχων μας»,δήλωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Talanx AG, Herbert. K. Haas. «Οι φυσικές καταστροφές, οι μεγάλες ζημίες καθώς και οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν σημαντικά επιζήμια επίπτωση για τον Όμιλο Talanx. Οι εργασίες μας στις Βιομηχανικές Ασφαλίσεις και στις Ασφαλίσεις Ιδιωτών Γερμανίας συνεχίζουν να αποδίδουν. Είμαστε εντός της πορείας που έχουμε χαράξει και αναμένουμε ισχυρή απόδοση και στις διεθνείς εργασίες μας, επιβεβαιώνοντας την στρατηγική διεθνοποίησης του Ομίλου».

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, η επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες διαμορφώθηκε σε 495 εκατ. ευρώ (363), αλλά παρέμεινε εντός των προβλέψεων του προϋπολογισμού μεγάλων ζημιών για την περίοδο (506 εκατ. ευρώ). Ο τομέας Αντασφαλίσεων κατέγραψε το μεγαλύτερο μέρος των μεγάλων ζημιών με επιβάρυνση 353 εκατ. ευρώ (197), ενώ οι πρωτασφαλιστικές εργασίες επιβαρύνθηκαν με 142 εκατ. ευρώ (165). Οι μεγαλύτερες ζημίες προήλθαν από τις φωτιές στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, ύψους 132 εκατ. ευρώ, καθώς και από τον σοβαρό σεισμό του Εκουαδόρ, ζημία ύψους 57 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο μικτός λειτουργικός δείκτης του Ομίλου παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα το πρώτο εξάμηνο, στο 96,8% (96,4%).

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το πρώτο μισό του έτους μειώθηκαν κατά 2,4% σε 16,4 δισ. ευρώ (16,8). Προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές επιδράσεις, παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε σε -784 εκατ. ευρώ (-851). Ο Όμιλος σημείωσε ισχυρή καθαρή απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξεως του 3,5% (3,8%) ως αποτέλεσμα της στρατηγικής διαφοροποίησης. Παρότι τα επιτόκια διαμορφώθηκαν σε ιστορικό χαμηλό, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις, μειώθηκαν μεν κατά 75 εκατ. ευρώ (3,7%) σε 2 δισ. ευρώ (2) αλλά παρέμειναν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ (1,0) ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 401 εκατ. ευρώ (311).

 

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις – HDI Global SE: Σταθερή διεθνής ανάπτυξη / βελτιωμένος μικτός λειτουργικός δείκτης.

Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI Global SE, η ανάπτυξη συνεχίστηκε και κατά το πρώτο μισό του έτους. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3,1% σε 2,7 δισ. ευρώ (2,6). Προσαρμοσμένη για τις συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη στο 4,1%. Στη βελτίωση των εργασιών συνέβαλλαν κυρίως τα υποκαταστήματα της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η νέα εταιρεία του Ομίλου στη Βραζιλία. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε σε 97,8% (98,7) λόγω των περιορισμένων μεγάλων ζημιών, οι οποίες παρέμειναν χαμηλότερες των προβλέψεων, και παρότι σημειώθηκε σχετικά χαμηλό αποτέλεσμα run-off. Το τεχνικό κέρδος ανήλθε σε 25 εκατ. ευρώ (13). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις σημείωσαν μικρή μείωση 3,5%  στο πρώτο εξάμηνο, σε 109 εκατ. ευρώ (113). Τα λοιπά συναφή έσοδα μειώθηκαν σε 9 εκατ. ευρώ (16), κυρίως ως αποτέλεσμα των αρνητικών συναλλαγματικών επιδράσεων. Τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά σε 143 εκατ. ευρώ (142). Λόγω της αυξημένης φορολογίας, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σε 91 εκατ. ευρώ (97).

 

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 
Α’ Εξάμηνο 2016 (
IFRS)

Σε εκατ. ΕΥΡΩ

 Α’ Εξάμηνο 2016

Α’ Εξάμηνο 2015

Μεταβολή 2016/2015

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

16.427

16.827

-2,4%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

12.810

12.751

+0,5%

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,8%

96,4%

+0,4
% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

1.962

2.037

-3,7%

Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.064

1.015

+4,8%

Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)

401

311

+28,9%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων1

9,5%

7,8%

+1,7
% μονάδες

1) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

Προηγούμενο άρθροΤα “στραβά μάτια” για τις ΕΠΥ βλάπτουν την ιδιωτική ασφάλιση
Επόμενο άρθροΑρνητικό αποτέλεσμα για την Achmea στο 1ο εξάμηνο 2016