Διαμεσολαβούντες

Η θέση της ΠΟΑΔ για την εξ αποστάσεως σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων

Δελτίο Τύπου εξέδωσε η ΠΟΑΔ «σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11/5/2022, COM(2022) 204 final, 2022/0147(COD) για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/83/ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ (Distance Marketing of Consumer Financial Services – DMD)».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) χαιρετίζει θετικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Νέα Οδηγία που αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και την κατάργηση της προηγουμένης. Η νέα οδηγία αποσκοπεί, αφενός, στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά με την εναρμόνιση ορισμένων κανόνων προστασίας των καταναλωτών στον συγκεκριμένο τομέα και, αφετέρου, στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

Η προτεινόμενη νομική παρέμβαση καθιστά κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό το ισχύον πλαίσιο της οδηγίας για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με κατάργηση των διατάξεων που δεν είναι πλέον συναφείς.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω πέντε διακριτών δράσεων:

  1. διασφάλιση πλήρους εναρμόνισης των κανόνων που καλύπτουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές των οποίων η σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως·
  2. θέσπιση κανόνων σχετικά με το είδος της προσυμβατικής ενημέρωσης, καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της ενημέρωσης αυτής, ώστε οι εν λόγω κανόνες να είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή·
  3. διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης με κουμπί υπαναχώρησης, όταν οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών  συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα, και διασφάλιση ότι στους καταναλωτές που έχουν στη διάθεσή τους χρονικό διάστημα συντομότερο της μίας ημέρας για να εμπεδώσουν την προσυμβατική ενημέρωση, γίνεται υπενθύμιση του δικαιώματος υπαναχώρησης μετά τη σύναψη της σύμβασης·
  4. θέσπιση δύο άρθρων για τη διασφάλιση δίκαιης διαδικτυακής μεταχείρισης·
  5. ενίσχυση των κανόνων για την επιβολή των διατάξεων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές των οποίων η σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως.

Με τον τρόπο αυτόν, με την παρούσα νομική αναθεώρηση διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, τα σχετικά δικαιώματα καθίστανται κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή και διαφυλάσσεται, όπως ζήτησαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, το «δίχτυ ασφαλείας» ως χαρακτηριστικό της οδηγίας για προϊόντα που ενδεχομένως εμφανιστούν στο μέλλον.

Θέλουμε να σας κάνουμε γνωστό ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών είναι θετική σε όλα όσα ρυθμίζει η νέα Οδηγία που είναι προς ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων στις εξ αποστάσεως πωλήσεις και είναι αυτά τα δικαιώματα που είναι υποχρεωμένοι να προασπίζουν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές στις δια ζώσης πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων, μετά την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία νόμος 4583/2018 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ι.D.D), αλλά και των βασικών επαγγελματικών αρχών και αξιών που πρεσβεύουν οι επαγγελματικές Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές απέναντι στον καταναλωτή.

Τέλος, σας κάνουμε γνωστό ότι στηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί άμεσα στην Εθνική Νομοθεσία.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ της ΠΟΑΔ

Τσολάκης Ηλίας Πρόεδρος

Μουντάκης Δημήτρης Γεν. Γραμματέας


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας