Άρθρα

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προστάτευσαν την ασφάλιση πιστώσεων

Η DBRS Morningstar αναμένει ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από διάφορες κυβερνήσεις θα διασφαλίσουν τη συνεχή διαθεσιμότητα ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της νόσου Covid-19 εξακολουθεί να γίνεται αισθητός σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής διακοπής των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Διάφορες χώρες στην Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις δικαιοδοσίες τους, ενεργοποιώντας συστήματα ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων που στοχεύουν στην προστασία των εμπορικών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ακολούθησε αυτήν την τάση, ανακοινώνοντας στις 4 Ιουνίου 2020 ότι οι επιχειρήσεις με αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται από την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων και οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση της ασφάλισης εμπορικής πίστωσης λόγω της πανδημίας θα υποστηρίζονται από ένα προσωρινό (9 μήνες) κυβερνητικό σύστημα έως 10 δις Λίρες Αγγλίας.

Η DBRS Morningstar αναμένει ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από διάφορες κυβερνήσεις θα διασφαλίσουν τη συνεχή διαθεσιμότητα ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη για τις συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων, με τον περιορισμό του κινδύνου χρεοκοπίας. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συνεχίσουν τις συναλλαγές τους, γνωρίζοντας ότι προστατεύονται, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τι είναι η εμπορική πίστωση και γιατί είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις;

Η εμπορική πίστωση είναι μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων, όπου μια εταιρεία επιτρέπει στους πελάτες της την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με πίστωση χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν αμέσως πληρωμή. Η πληρωμή πραγματοποιείται συνήθως εντός 30 έως 90 ημερών μετά την αγορά. Αυτή είναι μια σημαντική εξωτερική πηγή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, που αναφέρεται επίσης ως χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Δεδομένου ότι η πληρωμή δεν πραγματοποιείται αμέσως, η αναβαλλόμενη πληρωμή αποτελεί πηγή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.
Η εμπορική πίστωση επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες που μπορούν στη συνέχεια να μεταπωληθούν (όπως στην περίπτωση καταστημάτων λιανικής πώλησης ή πρώτων υλών που απαιτούνται για μεταποιημένα προϊόντα) με τα καθαρά έσοδα να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου χρέους που οφείλεται στον προμηθευτή. Χωρίς εμπορική πίστωση, πολλές μικρές ή και νέες επιχειρήσεις θα δυσκολεύονταν να συγκεντρώσουν αρκετό κεφάλαιο κίνησης για να λειτουργήσουν.

Τι είναι η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων;

Η ασφάλιση εμπορικής πίστωσης είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρεται σε επιχειρηματικές οντότητες από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται παρέχει προστασία σε εμπόρους, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και κατασκευαστές από πιθανές απώλειες λόγω αθέτησης ή μη εξόφλησης εμπορικού χρέους. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει κάλυψη για εταιρείες που θέλουν να μετριάσουν τον κίνδυνο αθέτησης πιστωτικών υποχρεώσεων στις απαιτήσεις τους. Στην Ευρώπη προσφέρεται κυρίως από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο ή από κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες. Στη Βόρεια Αμερική (και σε άλλα μέρη του κόσμου), προσφέρεται κυρίως μέσω κρατικών φορέων που δεν λειτουργούν ως ασφαλιστικές εταιρείες (όπως η Export Development Canada).

Ορισμένα προϊόντα ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων μπορεί να περιλαμβάνουν προστασία για πολιτικούς κινδύνους. Η ασφαλιστική κάλυψη πολιτικού κινδύνου προστατεύει από χρεοκοπία από αλλοδαπούς αγοραστές, λόγω πολιτικών ταραχών ή δράσεων που έχουν αναληφθεί από αλλοδαπές δικαιοδοσίες, που αυξάνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας από τον ξένο αγοραστή. Εάν ένας αγοραστής δεν είναι σε θέση να πληρώσει λόγω χρεοκοπίας, αφερεγγυότητας ή καθυστερήσεων στις πληρωμές του, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εμπορικής πίστωσης θα πληρώσει ένα ποσοστό του οφειλόμενου χρέους.

Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων;

Η επέκταση της εμπορικής πίστωσης εκθέτει τον πάροχο πίστωσης σε κίνδυνο αθέτησης πιστώσεων. Αυτός είναι ο κίνδυνος χρεοκοπίας ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του οφειλέτη να προβεί στις απαραίτητες πληρωμές εντός της περιόδου που επιτρέπεται από τη συμφωνία εμπορικής πίστωσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφερεγγυότητα τον προμηθευτή, διότι ενδέχεται να μην έχει αρκετούς πόρους για να αναπληρώσει το απόθεμά του ή να συνεχίσει τις δραστηριότητές του, εάν ένα μεγάλο τμήμα των πελατών του αθέτησε τις πληρωμές.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ορισμένοι κλάδοι της βιομηχανίας να επηρεαστούν πιο έντονα, λόγω των δεσμών στην αλυσίδα εφοδιασμού πολλών εταιρειών, που εξαρτώνται η μια από την άλλη για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που απαιτούνται για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία υπάρχουν αρκετοί εξωτερικοί προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων σε μία μόνο γραμμή συναρμολόγησης αυτοκινήτου. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξάρτηση μπορεί να εκτείνεται και εκτός συνόρων μιας χώρας.

Καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο γίνεται περισότερο παγκοσμιοποιημένη, οι εταιρείες που διαπραγματεύονται διασυνοριακά και εντός μιας δικαιοδοσίας αυξάνουν τη ζήτηση για ασφάλιση πιστώσεων. H παγκόσμια αγορά ασφάλισης πιστώσεων εκτιμάται σε περίπου 8,64 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2017 και αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,9% έως 10,77 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 20251.

Ποιες εταιρείες είναι οι κύριοι πάροχοι ασφάλισης πιστώσεων παγκοσμίως;

Η αγορά ασφάλισης πιστώσεων ιδιωτικού εμπορίου κυριαρχείται από τρεις ασφαλιστικούς ομίλους, οι οποίοι συλλογικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της παγκόσμιας αγοράς ασφάλισης πιστώσεων το 20182. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους για να καλύψουν τη Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη και έχουν επίσης ανοιχτεί στην Αμερική και τις Ασιατικές αγορές. Οι εταιρείες είναι οι εξής:

  • Euler Hermes: Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πάροχο ασφάλισης εμπορικής πίστης παγκοσμίως. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Η Euler Hermes απασχολεί περίπου 6.000 υπαλλήλους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες. Είναι θυγατρική της Allianz SE, με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας.
  • Atradius: Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων, εγγυήσεων και συλλογής πιστώσεων παγκοσμίως, με δραστηριότητες σε περισσότερες από 54 χώρες. Είναι το τμήμα ασφάλισης πιστώσεων του Grupo Catalana Occidente, κορυφαίου ισπανικού ασφαλιστικού οργανισμού με παγκόσμια παρουσία.
  • Compagnie Francaise d’ Assurance pour le Commerce Exterieur (Coface): Η Coface διανέμει προϊόντα ασφάλισης πιστώσεων απευθείας ή μέσω στρατηγικών συνεργασιών σε περίπου 100 χώρες. Ως αποτέλεσμα του τεράστιου δικτύου της, έχει τη δυνατότητα να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε πελάτες σε περίπου 200 χώρες. Το κύριο προϊόν της είναι η ασφάλιση πιστώσεων. Ωστόσο, άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες factoring χρέους, ιδιόκτητες επιχειρηματικές πληροφορίες και υπηρεσία είσπραξης απαιτήσεων.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προστάτευσαν την ασφάλιση πιστώσεων

Ποιες είναι οι ενέργειες διαφόρων Κυβερνήσεων για την προστασία της εμπορικής πίστωσης στην Ευρώπη;

Βέλγιο: Στις 21 Απριλίου 2020, υπεγράφη μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Βελγικού Δημοσίου, της Credendo Insurance Company, της Assuralia (Επαγγελματική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών στο Βέλγιο) και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Σκοπός της συμφωνίας είναι να παρέχει υποστήριξη στη βελγική οικονομία διατηρώντας τα πιστωτικά όρια που παρέχονται από ιδιωτικούς ασφαλιστές πιστώσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο. Η συμφωνία έχει ως αποτέλεσμα τη θέσπιση ενός προγράμματος αντασφάλισης που επιτρέπει στους ασφαλιστές να συνεχίσουν να παρέχουν κάλυψη, παρά τη συνεχιζόμενη επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Credendo Insurance Company θα παρέχει αντασφαλιστική κάλυψη εκ μέρους του κράτους3.

Δανία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της, στις 15 Μαΐου 2020, για ένα σύστημα εγγυήσεων που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση της Δανίας με σκοπό να σταθεροποιήσει την τοπική αγορά ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων. Το πρόγραμμα εκτιμάται σε 30 δισεκατομμύρια DKK και έχει ως αποτέλεσμα οι τοπικοί ασφαλιστές να δεσμεύονται να διατηρήσουν τα τρέχοντα επίπεδα προστασίας σε αντάλλαγμα της κρατικής εγγύησης. Αυτή η συμφωνία θα παρέχει κάλυψη για τις επιχειρήσεις εμπορικών πιστώσεων έως το τέλος του 2020. Η κρατική εγγύηση διασφαλίζει ότι οι ασφαλιστές πιστώσεων στη Δανία είναι σε θέση να διατηρήσουν την κανονική τους ασφαλιστική ικανότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού και μέχρι το τέλος του 2020. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη σε οργανισμούς που προσφέρουν βραχυπρόθεσμη πίστωση με όριο έως 180 ημέρες4.

Γαλλία: Η κυβέρνηση αύξησε το ανώτατο όριο αντασφάλισης μέσω δημοσίου για βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων από €2 δις σε €5 δις, στις 23 Μαρτίου 20205. Αυτό έγινε ώστε να προστατευτούν οι εταιρείες από τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμής. Η κυβέρνηση παρείχε επίσης μέγιστη εγγύηση €10 δις στο Κεντρικό Ταμείο Αντασφάλισης. Το Ταμείο είναι εξουσιοδοτημένο να συμμετέχει σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές ρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για κινδύνους ασφάλισης πιστώσεων που αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Γαλλία. Επιπλέον, η Γαλλία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του δημόσιου αντασφαλιστικού συστήματος και αύξησε το ανώτατο όριο για τη δημόσια αντασφάλιση βραχυπρόθεσμων πράξεων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων σε €2 δις από €1 δισ.

Γερμανία: Στις 14 Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση του γερμανικού συστήματος εγγυήσεων για τη στήριξη της αγοράς ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων λόγω της εκδήλωσης της νόσου του κορωνοϊού. Το σύστημα διασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα ασφάλισης πιστώσεων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία, αποτρέποντας έτσι την ανάγκη αγοραστές αγαθών ή υπηρεσιών να πληρώσουν εκ των προτέρων6.

Κάτω Χώρες: Στις 25 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση ενός συστήματος εγγύησης που ξεκίνησε από τις Κάτω Χώρες για τη στήριξη της αγοράς ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων. Αυτό το σύστημα εγγυάται τη συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα ασφάλισης πιστώσεων για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Κάτω Χώρες και μειώνει την πίεση στις άμεσες ανάγκες ρευστότητας7.

Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 4 Ιουνίου 2020, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη ενός προγράμματος GBP 10 δις για την προσωρινή εγγύηση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων. Το πρόγραμμα έχει χρονολογηθεί από την 1η Απριλίου 2020 και θα συνεχιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό διασφαλίζει ότι η υφιστάμενη ασφαλιστική κάλυψη εμπορικής πίστωσης θα συνεχίσει να διατηρείται8.

1 Credit Insurance Market to 2025 – Global Analysis and Forecasts by Component (Products, and Services); Enterprise Size (Small & Medium Enterprise, and Large Enterprise); & Application (Domestic, and Export), The Insight Partners, October 2018.
2 The Credit Insurance Market in 2018, AU Group.  
3 Credit Insurance: Reinsurance Programme by the State to Support the Belgian Economy, Credendo, April 22, 2020.
4 Coverage in the Danish trade credit insurance market restabilised, EKF.
5 Tracker of EU and UK Financial Sector Regulatory Initiatives in response to COVID-19, Cleary Gottlieb, June 2, 2020.
6 COVID-19: Commission approves German guarantee scheme to stabilise trade credit insurance market during coronavirus outbreak, Practical Law, Thomson Reuters, April 14, 2020.
7 COVID-19 tracker: EC approves Dutch guarantee scheme to stabilise trade credit insurance market, Lexology, May 25, 2020.
8 Trade Credit Insurance backed by £10 billion guarantee, HM Treasury, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, John Glen MP, and The Rt Hon Alok Sharma MP, June 4, 2020.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας