Άρθρα

H παραγωγή Ζωής το 2013 ανά κλάδο και κανάλι διανομής

Πρώτο κανάλι διανομής το agency. Ακολουθεί το Bancassurance.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων Ζωής του 2013, για το σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, τα οποία συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων & Υγείας της ΕΑΕΕ. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τις απαντήσεις εταιρειών μελών της ΕΑΕΕ που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα και συγκέντρωσαν παραγωγή ύψους €1.614.119.807 το 2013, από το σύνολο των €1.644.757.066 των ασφαλίστρων Ζωής. Η παραπάνω έρευνα δίνει την ευκαιρία να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνεισφορά κάθε δικτύου διανομής, τόσο συνολικά όσο και σε καθέναν από τους κλάδους ασφάλισης Ζωής, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν συνολική και επιμέρους εικόνα των ασφαλίσεων Ζωής στη χώρα μας.

Από τα στατιστικά αυτά στοιχεία, τα οποία θα δημοσιευθούν στο τεύχος Νοεμβρίου της «Α.Α.»,  παραθέτουμε ακολούθως αναλυτικά στοιχεία για τον Κλάδο Ι. Ζωής (που αποτελεί και τον μεγαλύτερο κλάδο σε παραγωγή ασφαλίστρων) και συνοπτικά στοιχεία για τους υπόλοιπους κλάδους των ασφαλίσεων Ζωής. Ωστόσο, πριν την παράθεση των παραπάνω, προτάσσουμε: α) τη συνολική παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της περιόδου και β) το πλήθος των ασφαλισμένων.

 

Τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ασφαλίσεων Ζωής των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθαν, μέχρι τις 31/12/2013, σε €1.614.119.807, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €738.852.356 (45,8%)

Bancassurance: €471.872.010 (29,2%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €246.470.076 (15,3%)

Direct Πωλήσεις(Call Center, Internet, Direct Mail): €154.768.223 (9,6%)

Άλλο: €2.157.143 (0,1%).

 

 • Παρατηρούμε ότι το 45,8% των συνολικών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις Ζωής προέρχεται από το Agency.

 

Το πλήθος ασφαλισμένων, ανά κλάδο, στις Ασφαλίσεις Ζωής έχει ως εξής:

Ι. Κλάδος Ζωής

Το πλήθος ασφαλισμένων ανέρχεται σε 7.993.329, εκ των οποίων:

 • 5.674.072 καλύπτονται μέσω ομαδικής ασφάλισης
 • 2.319.257 διαθέτουν ατομικό πρόγραμμα ασφάλισης.

396.324 είναι το πλήθος ασφαλισμένων της περιόδου 1/1/2013-31/12/2013 (νέες εργασίες). Από αυτούς:

 • 220.784 σύναψαν συμβόλαια συμπληρωματικών ασφαλίσεων (νοσοκομειακά προγράμματα: 122.173/Λοιπές καλύψεις: 98.611).
 • 143.790 σύναψαν συμβόλαια περιοδικών καταβολών
 • 31.750 σύναψαν συμβόλαια εφάπαξ καταβολής.

 

ΙΙΙ. Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις

Το πλήθος ασφαλισμένων ανέρχεται σε 280.202.

IV. Κλάδος Ασφάλισης Υγείας

Το πλήθος ασφαλισμένων ανέρχεται σε 245.462.

VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης

Το πλήθος ασφαλισμένων ανέρχεται σε 1.014.

VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων

Το πλήθος ασφαλισμένων ανέρχεται σε 45.961.

 

 • Από τα 8.565.968, που είναι το πλήθος ασφαλισμένων στις Ασφαλίσεις Ζωής, τα 7.993.329 διαθέτουν πρόγραμμα του κλάδου Ι. Ζωής, εκ των οποίων τα 2.319.257 καλύπτονται με ατομικό πρόγραμμα ασφάλισης.

 

 

Η παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο Ζωής και ανά κανάλι διανομής

Ι. Κλάδος Ζωής

Ατομικές Ασφαλίσεις

Α. Νέες εργασίες

 • Σύνολο περιοδικών καταβολών (Ισόβια, Πρόσκαιρη θανάτου/Επιβίωσης, μικτές, κ.λπ./Προσόδων)

Πλήθος Συμβολαίων: 150.283, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 80.771 (53,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 43.682 (29,1%)

Bancassurance: 21.848 (14,5%)

Direct πωλήσεις: 3.958 (2,6%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €32.218.547,53, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €17.828.181 (55,3%)

Bancassurance: €10.251.126 (31,8%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €3.900.029 (12,1%)

Direct Πωλήσεις: €228.260 (0,7%).

 

 • Σύνολο Εφάπαξ καταβολής (Ισόβια, Πρόσκαιρη θανάτου/Επιβίωσης, μικτές, κ.λπ./Προσόδων)

Πλήθος συμβολαίων: 31.750, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Bancassurance: 28.328 (89,2%)

Δίκτυο Agency: 3.075 (9,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 334 (1,1%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €127.570.092,56, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Bancassurance: €114.259.433 (89,6%)

Δίκτυο Agency: €10.833.239 (8,5%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €2.420.240 (1,9%).

 

 • Σύνολο Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων (Νοσοκομειακά Προγράμματα/Λοιπές καλύψεις)

Πλήθος συμβολαίων: 193.195, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 121.587 (62,9%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 51.803 (26,8%)

Bancassurance: 14.764 (7,6%)

Direct πωλήσεις: 5.041 (2,6%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €54.898.645,59, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €37.234.065 (67,8%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €16.007.343 (29,2%)

Direct πωλήσεις: €1.075.909 (2,0%)

Bancassurance: 574.980 (1,0%).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Σύνολο Νέας Παραγωγής (Α)  διαμορφώθηκε ως εξής:

Πλήθος συμβολαίων: 375.228, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 205.433 (54,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 95.819 (25,5%)

Bancassurance: 64.940 (17,3%)

Direct πωλήσεις: 9.012 (2,4%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €214.687.285,67, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Bancassurance: €125.085.538 (58,3%)

Δίκτυο Agency: €65.895.484 (30,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €22.327.611 (10,4%)

Direct πωλήσεις: €1.361.350 (0,6%).

 

 • Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι ενώ από το Δίκτυο Agency προέρχεται το 54,7% του πλήθους συμβολαίων Νέας Παραγωγής, το ποσοστό της συνεισφοράς του στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα “πέφτει” στο 30,7%, μιας και την πρωτοκαθεδρία κρατά το Bancassurance, με 58,3% (η συνεισφορά του στο πλήθος των συμβολαίων είναι 17,3%). Πού οφείλεται αυτό;  Στο γεγονός ότι είναι το κυρίαρχο κανάλι διανομής στα προϊόντα εφάπαξ καταβολής: συνεισέφερε €114.259.433 (ποσοστό 89,6%), σε σύνολο €127.570.092,56 εγγεγραμμένων ασφαλίστρων.
 • Το δίκτυο Agencyείναιτο κυρίαρχο κανάλι διανομής στα προγράμματα συμπληρωματικών ασφαλίσεων (νοσοκομειακών προγραμμάτων/λοιπών καλύψεων), συνεισφέροντας €37.234.065 (ποσοστό 67,8%) στο σύνολο των €54.898.645,59 εγγεγραμμένων ασφαλίστρων.

 

Β. Εργασίες προηγούμενων περιόδων

 • Σύνολο περιοδικών καταβολών (Ισόβια, Πρόσκαιρη θανάτου/Επιβίωσης, μικτές, κ.λπ./Προσόδων)

Πλήθος συμβολαίων: 1.142.078, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 761.579 (66,7%)

Bancassurance: 203.918 (17,9%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 161.789 (14,2%)

Direct πωλήσεις: 13.490 (1,2%)

Άλλο: 1.302 (0,1%)

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανέρχονται σε €271.306.330,94, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €124.833.713 (46,0%)

Bancassurance: €116.819.498 (43,1%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €26.321.964 (9,7%)

Direct πωλήσεις: €3.097.644 (1,1%)

Άλλο: €233.512 (0,1%).

 

 • Σύνολο Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων (Νοσοκομειακά προγράμματα/Λοιπές καλύψεις)

Πλήθος συμβολαίων: 516.545, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 303.148 (58,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 130.399 (25,2%)

Bancassurance: 70.028 (13,6%)

Direct πωλήσεις: 12.953 (2,5%)

Άλλο: 17 (0,0%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανέρχονται σε €413.064.611,06, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €316.741.698 (76,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €87.486.341 (21,2%)

Bancassurance: €4.501.776 (1,1%)

Direct πωλήσεις: €3.793.009 (0,9%)

Άλλο: €541.787 (0,1%).

 

 • Σύνολο Ανανεώσεων (Ισόβια, πρόσκαιρη θανάτου/Επιβίωσης, Μικτές, κ.λπ./Προσόδων/Συμπληρωματικές Ασφαλίσεις)

Πλήθος συμβολαίων: 1.658.623, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 1.064.727 (64,2%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 292.188 (17,6%)

Bancassurance: 273.946 (16,5%)

Dicect πωλήσεις: 26.443 (1,6%)

Άλλο: 1.319 (0,1%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανέρχονται σε €684.370.942,00, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €441.575.411 (64,5%)

Bancassurance: €121.321.274 (17,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €113.808.305 (16,6%)

Direct πωλήσεις: €6.890.653 (1,0%)

Άλλο: €775.299 (0,1%).

 

 • Σύνολο Ατομικών Ασφαλίσεων (Νέες εργασίες και Εργασίες Προηγούμενων Περιόδων)

Πλήθος συμβολαίων: 2.033.851, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 1.270.159 (62,5%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 388.007 (19,1%)

Bancassurance: 338.886 (16,7%)

Direct πωλήσεις: 35.456 (1,7%)

Άλλο: 1.343 (0,1%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανέρχονται σε €899.058.227,67, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €507.470.895 (56,4%)

Bancassurance: €246.406.812 (27,4%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €136.135.916 (15,1%)

Direct πωλήσεις: €8.252.003 (0,9%)

Άλλο: €792.601 (0,1%).

 

 • Από τα παραπάνω στοιχεία, παρατηρούμε ότι από το Δίκτυο Agency προέρχεται το 56,4% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ατομικών ασφαλίσεων: €507.470.895 σε σύνολο €899.058.227,67. Αξιοσημείωτο είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό, μόλις 0,9%, των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προέρχονται από Direct πωλήσεις.

{gallery}pinakes-grafimata/meleti-zois-eaee-13/klados-zois{/gallery} 

Γ. Ομαδικές Ασφαλίσεις

Πλήθος συμβολαίων: 231.814, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Bancassurance: 216.909 (93,6%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 10.786 (4,7%)

Δίκτυο Agency: 2.414 (1,0%)

Direct πωλήσεις: 1.695 (0,7%)

Άλλο: 11 (0,0%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανέρχονται σε €266.000.512,89, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Bancassurance: €105.786.488 (39,8%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €66.598.012 (25,0%)

Direct πωλήσεις: €65.227.312 (24,5%)

Δίκτυο Agency: €28.381.932 (10,7%)

Άλλο: €6.771 (0,0%).

 

 • Από τα παραπάνω στοιχεία, αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ από το Bancassuranceπροέρχεται το 93,6% του πλήθους των συμβολαίων, η συνεισφορά του στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα  μειώνεται στο 39,8%. Εντυπωσιακή είναι και η απόκλιση των ποσοστών που παρατηρείται στιςDirect πωλήσεις: ενώ συμμετέχουν με ποσοστό 0,7% στο πλήθος των συμβολαίων, η συμμετοχή τους στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα εκτινάσσεται στο 24,5%.

 {gallery}pinakes-grafimata/meleti-zois-eaee-13/omadikes{/gallery}

Σύνολο Κλάδου Ι. Ζωής (Α+Β+Γ)

Πλήθος συμβολαίων: 2.265.665, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 1.272.574 (56,2%)

Bancassurance: 555.795 (24,5%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 398.792 (17,6%)

Direct πωλήσεις: 37.151 (1,6%)

Άλλο: 1.354 (0,1%).

Τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ι. Ζωής ανέρχονται σε €1.165.058.740,57, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €535.852.827 (46,0%)

Bancassurance: €352.193.300 (30,2%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €202.733.928 (17,4%)

Direct πωλήσεις: €73.479.315 (6,3%)

Άλλο: €799.372 (0,1%).

 

ΙΙΙ. Κλάδος Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις

Παραθέτουμε συνολικά στοιχεία που περιλαμβάνουν: νέες εργασίες περιοδικών καταβολών/νέες εργασίες εφάπαξ καταβολής/Εργασίες προηγούμενων περιόδων περιοδικών καταβολών

Πλήθος συμβολαίων: 279.453, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 202.415 (72,4%)

Bancassurance: 55.068 (19,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 21.294 (7,6%)

Άλλο: 386 (0,1%)

Direct πωλήσεις: 290 (0,1%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του εν λόγω κλάδου ανέρχονται σε €240.782.383, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €130.294.196 (54,1%)

Bancassurance: €98.149.961 (40,8%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €11.913.358 (4,9%)

Άλλο: €260.640 (0,1%)

Direct πωλήσεις: €164.228 (0,1%).

 {gallery}pinakes-grafimata/meleti-zois-eaee-13/Zois-Syndedemenes-me-ependyseis{/gallery}

IV. Κλάδος Ασφάλισης Υγείας

Πλήθος συμβολαίων: 109.702, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 86.654 (79,0%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 16.278 (14,8%)

Direct πωλήσεις: 4.466 (4,1%)

Bancassurance: 2.118 (1,9%)

Άλλο: 186 (0,2%)

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανέρχονται σε €75.712.393, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €60.735.004 (80,2%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €7.541.680 (10,0%)

Bancassurance: €3.994.712 (5,3%)

Direct πωλήσεις: €3.366.174 (4,4%)

Άλλο: €74.823 (0,1%).

 

VII. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης

Πλήθος Συμβολαίων: 1.051, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: 954 (90,8%)

Direct πωλήσεις: 92 (8,8%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 5 (0,5%)

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανέρχονται σε €53.000, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Δίκτυο Agency: €52.108 (98,3%)

Direct πωλήσεις: 841 (1,6%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 51 (0,1%)

 

VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων

Πλήθος συμβολαίων (νέων εργασιών + εργασιών προηγούμενων περιόδων): 588, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Direct πωλήσεις: 332 (56,5%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: 159 (27,0%)

Δίκτυο Agency: 74 (12,6%)

Bancassurance: 12 (2,0%)

Άλλο: 11 (1,9%).

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (νέων εργασιών + εργασιών προηγούμενων περιόδων) ανέρχονται σε €132.513.290, τα οποία επιμερίζονται ως εξής ανά κανάλι διανομής:

Direct πωλήσεις: €77.757.666 (58,7%)

Δίκτυο Πρακτόρων/Μεσιτών: €24.281.059 (18,3%)

Bancassurance: €17.534.036 (13,2%)

Δίκτυο Agency: €11.918.221 (9,0%)

Άλλο: €1.022.308 (0,8%).

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας