Οικονομικά Μεγέθη

H Eurolife ERB ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια το 2015

Σε μια υφεσιακή χρονιά με πολλές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία και την οικονομική δραστηριότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB ενίσχυσε περαιτέρω την ήδη υψηλή κεφαλαιακή του επάρκεια, αναδεικνυόμενος ακόμα περισσότερο σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη των ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις για την ασφαλιστική τοποθέτηση και το περιθώριο φερεγγυότητας με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια στο πλαίσιο του εποπτικού πλαισίου SOLVENCY I με ημερομηνία 31.12.2015, να υπερκαλύπτουν το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας σε ποσοστό 573% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 424% για τις Γενικές Ασφαλίσεις. Επιπρόσθετα, οι ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου καλύπτουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο SOLVENCY ΙΙ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 σε ποσοστό 178% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 152% για τις Γενικές Ασφαλίσεις.

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Eurolife ERB, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων συνολικά άγγιξε τα 308 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 22,6% σε σχέση με το 2014, μια μείωση που αντανακλά κυρίως την αρνητική επίδραση των οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική αγορά το 2015, καθώς και των capital controls.

Σε επίπεδο Ομίλου, η Eurolife ERB κατέγραψε το 2015 κέρδη προ φόρων 68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με το 2014 και κέρδη μετά φόρων 48 εκατ. ευρώ, μειούμενα κατά 16,9% σε σχέση με το 2014. Η μείωση στο αποτέλεσμα του Ομίλου οφείλεται κυρίως σε εφάπαξ φορολογική ρύθμιση που έλαβε χώρα στη χρήση 2014 (ύψους €4,9 εκατ.).

Ειδικότερα, στην ελληνική αγορά, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB [Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α] είχε το 2015 μερίδιο αγοράς 13,2% στις Ασφαλίσεις Ζωής και 3,2% στις Γενικές Ασφαλίσεις, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει το 8,1% του συνόλου της αγοράς*, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, σε μια αγορά η οποία κινήθηκε και το 2015 πτωτικά με ποσοστό 5,8% λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης.

Σε ό,τι αφορά τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α, η οποία δραστηριοποιείται από το 1992 ως μεσίτης στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών με εξειδίκευση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, διατήρησε τη δυναμική της, με αυξητική τάση στα υπό διαχείριση ασφάλιστρα, καθώς και τις προμήθειες, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων της τάξης του 1,1 εκ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι θυγατρικές Ζωής, Eurolife ERB Asigurari de Viata και Ζημιών, Eurolife ERB Asigurari Generale ενίσχυσαν τη διείσδυσή τους στο πελατολόγιο της Τράπεζας Bancpost μέσω αποταμιευτικών και επενδυτικών λύσεων, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων της τάξεως του 1,4 εκ. ευρώ.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του Ομίλου: «Το 2015 ήταν μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τον Όμιλο της EurolifeERB, που θέτουν τις βάσεις, ώστε να συνεχίσουμε τη σταθερή και αναπτυξιακή μας πορεία και τα επόμενα χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2015 η FairfaxFinancialHoldingsήρθε σε συμφωνία για την απόκτηση του 80% των μετοχών του Ομίλου από την EurobankErgasiasΑ.Ε., η οποία θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20% και θα συνεχίσει την αποκλειστική συνεργασία στο bancassuranceγια τα επόμενα χρόνια. Μια εξέλιξη, η οποία τελεί  υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον Όμιλό μας.  Ταυτόχρονα, το 2015 επιτύχαμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας επάρκεια υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο κατά SOLVENCYI, όσο και SOLVENCYII, αλλά και να σταθούμε δίπλα στους πελάτες μας δίνοντας 232 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις. Επίσης, μέσα στην χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκε η μετακίνηση των εταιρειών του Ομίλου σε νέα ιδιόκτητα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κτιριακό συγκρότημα – σύμβολο της πόλης μας. Μια ακόμα κίνηση στρατηγικής σημασίας που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Όμιλο.  

Αποτελώντας πλέον μέλος ενός ισχυρού διεθνούς Ομίλου με ουσιαστικό αποτύπωμα στην ασφαλιστική αγορά και διατηρώντας την ευελιξία και προσήλωσή μας στον Έλληνα ασφαλιζόμενο, παραμένουμε εστιασμένοι στη δέσμευσή μας για άριστη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας μας».

*Ως σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, με βάσει την ετήσια δημοσίευση παραγωγής ασφαλίστρων της Ένωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ορίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων μόνο των μελών της ΕΑΕΕ  http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/oikmel-premium12months2015gr.pdf

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας