Εταιρείες

H ΕΤΕ ανακοίνωσε τους όρους της συμφωνίας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στις 21 Απριλίου 2021, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», η Εθνική Τράπεζα δημοσιοποίησε το Σχέδιο Απόφασης και τα Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Στο εν λόγω σχέδιο απόφασης διαβάζουμε, μεταξύ άλλων: «Μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων επί των Εγγράφων της Συναλλαγής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2021 ενέκρινε την αποεπένδυση ποσοστού 90.01% της συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής που ανήκουν στην Τράπεζα στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC, Ethniki Holdings S.à.r.l. («ο Αγοραστής») και της αγοράς από την Τράπεζα ποσοστού 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγράφων συναλλαγής («η Συναλλαγή»), που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της Τράπεζας και του Αγοραστή («SPA»),
  • τη σύμβαση που θα διέπει τη μελλοντική σχέση της Εθνικής Τράπεζας και μιας θυγατρικής της CVC ως μετόχων του Αγοραστή (και έμμεσα της Εθνικής Ασφαλιστικής) («Σύμβαση Μετόχων»),
  • μία 15ετή σύμβαση για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα σε αποκλειστική βάση («Σύμβαση τραπεζοασφαλιστκών προϊόντων»),
  • ορισμένα άλλα έγγραφα συναλλαγών, ήτοι τέσσερις (4) Υποσχετικές Επιστολές Δέσμευσης («Equity Commitment Letters» / «ECLs»), μια Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου επί των μετοχών του Αγοραστή, μια Σύμβαση Δανείου μειωμένης εξασφάλισης («Tier 2») έως 125 εκατ. με την Εθνική Ασφαλιστική, τη Σύμβαση Πιστωθέντος Τιμήματος έναντι της απόκτησης από την Τράπεζα ποσοστού 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή και
  • άλλα συναφή έγγραφα με τη συναλλαγή,

καθώς και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων (όλα τα ανωτέρω έγγραφα αναφερόμενα ως «Έγγραφα Συναλλαγής»).

Η συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για τη Συναλλαγή έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους όρους της από 3 Δεκεμβρίου 2015 Συμφωνίας Πλαισίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ».

Δείτε εδώ όλο το Σχέδιο με τις πληροφορίες για τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, τους βασικούς όρους που περιέχονται στη σύμβαση για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της Τράπεζας («Σύμβαση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων»),  τους βασικούς όρους της Σύμβασης Μετόχων, κ.ο.κ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας