Φορολόγηση Ασφαλίσματος Ομαδικών ασφαλίσεων

1801

 Από 10% – 40%, κατά περίπτωση, οι συντελεστές παρακράτησης φόρου στα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα από την επιχείρηση ασφάλιστρα 


Στο κατατεθέν (στις 13/12) σχέδιο Νόμου του ΥπΟικ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α’ «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», αναφέρονται  τα εξής:

«Στα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής του προσωπικού της διενεργείται παρακράτηση φόρου ως εξής:

α) με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,
β) με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ,
γ) με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

Οι συντελεστές των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) διπλασιάζονται σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Ο φόρος που προκύπτει από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου παρακρατείται κατά την πληρωμή από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του Κ.Φ.Ε. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά».

Τι είχε προτείνει η ΕΑΕΕ
Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος είχε υποβάλλει στον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνη, ενδεικτικό σχέδιο διάταξης για την αυτοτελή φορολόγηση των δικαιούχων ασφαλίσματος, που είχε συνοπτικά ως εξής:

1.Στο ποσό του ασφαλίσματος που καταβάλλεται κατά τη στιγμή θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος του εργαζομένου από το φορέα κύριας ασφάλισης ή με τη συμπλήρωση τουλάχιστον του 60ού έτους ηλικίας του, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8%, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλει υπέρ αυτού η επιχείρηση, στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό.

Ως ασφάλιση ζωής κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, νοείται η ασφάλιση που συνίσταται στη χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρήμα.

Σε περίπτωση είσπραξης από τον εργαζόμενο ποσού πρόωρης εξαγοράς, πριν συντρέξουν οι ως άνω προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ηλικίας, στο ποσό αυτό, κατά το μέρος που αντιστοιχεί σε ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό 1.

Η υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ.400/70 (ΦΕΚ Α’-22) για ασφαλίσεις ζωής, για την οποία έχει ήδη ενεργηθεί παρακράτηση φόρου από την καταβάλλουσα ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν φορολογείται ως ασφάλισμα κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται σε καταβολές ασφαλισμάτων που πραγματοποιούνται ένα μήνα μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και εφεξής».

Β. Από το υπό κατάθεση φορολογικό σχέδιο νόμου θα πρέπει να απαλειφθεί κάθε διάταξη που προβλέπει έστω και εμμέσως τη φορολόγηση των καταβαλλόμενων από την επιχείρηση ασφαλίστρων ως εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες του εργαζομένου, προβλέποντας δυνατότητα της επιχείρησης να εκπίπτει πλήρως από τα ακαθάριστα έσοδά της τα καταβαλλόμενα ποσά.

1 Θα πρέπει να εξετασθεί επιπλέον για κοινωνικούς λόγους η δυνατότητα μείωσης του προβλεπόμενου φορολογικού συντελεστή 15% στο ήμισυ, σε περίπτωση λήψης του ασφαλίσματος λόγω ολικής ανικανότητας ή σοβαρών ασθενειών.»

Αντιδράσεις για το θέμα υπήρξαν και από την ΟΑΣΕ, το ΕΕΑ και την ΓΣΕΒΕE.

Προηγούμενο άρθροΚυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Επόμενο άρθροΣτη Χαλκίδα…: Στην πόλη του Σκαρίμπα, μιλώντας με Ασφαλιστές…