Διεθνή

Φιλόδοξοι στόχοι ανάπτυξης και αποτελεσμάτων στην “Ambition 2025” της Munich Re

Την επιχειρηματική της στρατηγική και τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές της φιλοδοξίες παρουσίασε η Munich Re στις 8 Δεκεμβρίου 2020. Με την Ambition 2025, ο όμιλος Munich Re έχει καθορίσει μια σειρά φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος, θα διατηρήσει και θα ενισχύσει το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο του, ενώ προχωράει τον μετασχηματισμό του μέσα από νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Η Munich Re Group Ambition 2025 θα εξελιχθεί  σύμφωνα με τρεις κατευθυντήριες αρχές: Scale (κλίμακα), Shape (μορφή-σχήμα) και Succeed (επιτυχία).

Η Κλίμακα/Scale, ο πρώτος πυλώνας των τριών κατευθυντήριων αρχών, αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη στην κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, την αντασφάλιση, στην οποία υπάρχουν ευκαιρίες για οργανική ανάπτυξη, ιδίως λόγω της πρόσφατης, σημαντικής βελτίωσης των συνθήκων της αγοράς. Η Munich Re στοχεύει, επίσης, τα επόμενα χρόνια, να αναπτυχθεί κερδοφόρα και στον τομέα Risk Solutions, συμπεριλαμβανομένων των MR Specialty Insurance, HSB, and Munich Re Facultative & Corporate. Στην αντασφάλιση ζωής και υγείας, επιδιώκει επέκταση τόσο στις παραδοσιακές δραστηριότητες όσο και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών και εκείνον της μακροζωίας. Η ERGO θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στη γερμανική αγορά, ενώ θα επιδιώξει επίσης κερδοφόρα ανάπτυξη, κυρίως εκτός Γερμανίας, μέσω B2B και απευθείας πωλήσεων. Επιπλέον, η ERGO δίνει προτεραιότητα στον συνεχιζόμενο εκσυγχρονισμό των ΙΤ υποδομών της. Όσον αφορά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, οι αποδόσεις θα βελτιωθούν –μετριάζοντας έτσι τις αρνητικές τάσεις στις αποδόσεις των ομολόγων που προκαλούνται από τα χαμηλά επιτόκια.

Η Μορφή/ Shape αντιπροσωπεύει την αποστολή της Munich Re να αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, διαμορφώνοντας με τη σειρά τους τις αγορές. Σε αυτό το περιβάλλον, καινοτόμες και ψηφιακές λύσεις θα δημιουργήσουν επιπλέον επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτός ο πυλώνας συνεπάγεται επίσης τον συνεχή έλεγχο των καινοτόμων ιδεών και την κλιμάκωσή τους. Ιδέες που είναι πλέον ώριμες, όπως οι καλύψεις στον κυβερνοχώρο, συμβάλλουν ήδη στα κέρδη που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο του Munich Re Group Ambition. Άλλες καινοτομίες, όπως επιχειρηματικά μοντέλα για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), θα διαδραματίσουν ρόλο μακροπρόθεσμα. Στην ERGO, το Shape θα έχει τη μορφή ευθυγράμμισης με το υβριδικό επιχειρηματικό μοντέλο· τη διακρατική χρήση τεχνολογικών λύσεων από την ERGO International· την ανάπτυξη νέων οικοσυστημάτων στον τομέα της μετακίνησης και των ταξιδιών και, τέλος, τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που βασίζονται στον πελάτη και στο back-office.

Η Επιτυχία/ Succeed συμβολίζει την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η Munich Re για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για τους μετόχους, αυτό σημαίνει τη συνεχή οικονομική απόδοση των επενδύσεών τους στη Munich Re.

Οι πελάτες θα επωφελούνται από εξατομικευμένα προϊόντα. Για το προσωπικό, το Succeed υποδηλώνει ελκυστική μακροχρόνια απασχόληση και καλές προοπτικές σταδιοδρομίας. Μια ιδιαίτερη προτεραιότητα αφορά τις γυναίκες στη διοίκηση: έως το 2025, το 40% των διευθυντών υπό από το διοικητικό συμβούλιο θα είναι γυναίκες. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται σε κοινότητες που επωφελούνται από τους φιλόδοξους στόχους του Ομίλου, ειδικότερα, για την προστασία του κλίματος στο πλαίσιο της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της (αντ)ασφαλιστικής δραστηριότητας και των εσωτερικών επιχειρηματικών λειτουργιών του.

Η επιτυχία της Munich Re Group Ambition 2025 θα ποσοτικοποιηθεί χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους οικονομικούς στόχους:

Η Munich Re στοχεύει σε υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) μεταξύ 12% και 14% έως το 2025. Αυτό θα την καθιερώσει μεταξύ των καλύτερων ομίλων. Οι αυξήσεις RoE θα τροφοδοτηθούν από υψηλότερη κερδοφορία, ανάπτυξη και απόδοση RoI, που θα αντισταθμίσει τη μείωση που προκαλείται στα συνηθισμένα έσοδα από επενδύσεις, λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των κερδών θα μεταφραστεί σε υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν ετησίως κατά ≥5% κατά μέσο όρο έως το 2025.

Όσον αφορά το solvency ratio, στόχος είναι να παραμείνει στο ιδανικό 175%-220%.

Ως μια επιχείρηση με περιβαλλοντική συνείδηση, η Munich Re θα διαδραματίσει τον ρόλο της στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Ο Όμιλος έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την προστασία του κλίματος σε επίπεδο επενδύσεων, (αντ)ασφαλιστικών συναλλαγών και εσωτερικών επιχειρηματικών λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα, θα επιδιώξει από τώρα έως το 2025 να μειώσει κατά 25%-29% την έκθεση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που επιβαρύνουν το περιβάλλον και να μηδενίσει αυτή την έκθεση μέχρι το 2050. Επιπλέον, οι εσωτερικές επιχειρηματικές λειτουργίες έχουν ουδέτερο κλιματικό αποτύπωμα από το 2015. Η Munich Re έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές CO2 ανά μέλος του προσωπικού της κατά 44% από το 2009. Οι τρέχουσες εκπομπές CO2 θα μειωθούν περαιτέρω κατά 12% ανά εργαζόμενο έως το 2025. Πέντε χρόνια μετά, το 2030, ο Όμιλος αναμένει να έχει επιτύχει μηδενικές εκπομπές CO2 από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Αντασφάλιση

Ο τομέας αντασφάλισης θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων του Munich Re Group Ambition 2025, παρέχοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) 12%–14% έως το 2025.

Επιπλέον, η Munich Re θα διατηρήσει την κερδοφόρα ανάπτυξή της στην αντασφάλιση. Για παράδειγμα, τα αντασφάλιστρα του κλάδου Περιουσίας-Ατυχημάτων αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου €31,5 δισ. έως το 2025 (η πρόβλεψη για το 2020 είναι περίπου €24 δισ.) –με τις παραδοσιακές αντασφαλιστικές δραστηριότητες να αντιπροσωπεύουν περίπου €22 δισ. (η πρόβλεψη για το 2020 είναι περίπου €18 δισ.) και το Risk Solutions περίπου €9,5 δισ. (η πρόβλεψη για το 2020 είναι περίπου €6 δισ.). Αυτό ισοδυναμεί με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4% στην παραδοσιακή αντασφάλιση Περιουσίας-Ατυχημάτων και 10% στο πεδίο του Risk Solutions. Το ποσοστό των εσόδων από ασφάλιστρα στην αντασφάλιση Περιουσίας-Ατυχημάτων που δημιουργούνται από το Risk Solutions θα αυξηθεί από 25% τώρα σε 30% έως το τέλος του 2025. Ο συγκριτικά μεγαλύτερος ρόλος του Risk Solutions σημαίνει ότι ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της Munich Re θα είναι γενικά λιγότερο κυκλικό.

Στον τομέα αντασφάλισης Ζωής και Υγείας, τα έσοδα από ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 4% ετησίως κατά μέσο όρο, φτάνοντας περίπου τα €15 δισ. έως το 2025 (η πρόβλεψη για το 2020 είναι περίπου €12,5 δισ.).

Η Munich Re στοχεύει σε ένα combined ratio περίπου 95% ετησίως έως το 2025 στον κλάδο αντασφάλισης Περιουσίας-Ατυχημάτων. Στην αντασφάλιση Ζωής και Υγείας, το τεχνικό αποτέλεσμα –συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος από επιχειρήσεις με μη σημαντική μεταφορά κινδύνου (τέλη εισοδήματος)– αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου €850 εκατ. το 2025.

ERGO

Η Munich Re έχει θέσει για την ERGO τους φιλόδοξους στόχους της ενίσχυσης της κερδοφορίας και της περαιτέρω παγίωσης της παρουσίας της στη Γερμανία μεταξύ των καλύτερων εταιρειών. Το διεθνές χαρτοφυλάκιο θα συμβάλει όλο και περισσότερο στα κέρδη. Ο πρωτασφαλιστής θα αναλάβει, επίσης, πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιοποίηση. Μέχρι το 2025, η ERGO θα συμβάλει στους οικονομικούς στόχους του Munich Re Group Ambition 2025 με απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά 12–14%.

Η Munich Re θα επιδιώξει επίσης κερδοφόρα ανάπτυξη στον τομέα της πρωτασφάλισης, με την ERGO να αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα από ασφάλιστρα κατά περίπου 2,5% ετησίως κατά μέσο όρο.

Το combined ratio της ERGO προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα πέντε χρόνια. Κοιτώντας μπροστά στο 2025, η ERGO Γερμανίας στοχεύει σε ένα combined ratio περίπου 90% για τον κλάδο Περιουσίας-Ατυχημάτων (στόχος για το 2020: περίπου 92%) και η ERGO International σε περίπου 91% (στόχος για το 2020: 94%).

Επενδύσεις και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Η Munich Re θα αντισταθμίσει τη μείωση των αποδόσεων που προκαλούνται από τα χαμηλά επιτόκια, τροποποιώντας την οργανωτική της δομή όσον αφορά στις επενδύσεις, παρέχοντας στρατηγικά κίνητρα και επενδύοντας επιπλέον σε εναλλακτικές επενδύσεις και εταιρικά ομόλογα.

O επενδυτικός τομέας, με επικεφαλής τον CIO του Ομίλου, θα συμβάλει στον στόχο απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων που έχει θέσει το Munich Re Group Ambition 2025, βελτιώνοντας τις επιδόσεις και αντισταθμίζοντας τη μείωση που σχετίζεται με τα επιτόκια με την απόδοση της επένδυσης κατά 10% μονάδες βάσης ετησίως.

Η κύρια αλλαγή είναι ο σαφής διαχωρισμός της διαχείρισης επενδύσεων από τις δραστηριότητες καθαρής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (MEAG και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τρίτων). Αυτή η αλλαγή θα διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες εναρμονίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στις αγορές και στους καλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για τις επενδύσεις του Ομίλου. Αυτή η νέα δομή συγκεντρώνει τεχνογνωσία, αξιοποιεί τις συνέργιες και τα αποτελέσματα της διαφοροποίησης του Ομίλου, επιτρέποντας έτσι υψηλότερες αποδόσεις.

Επιπλέον, η Munich Re έχει δεσμευτεί να μετατρέψει ολόκληρο το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε κλιματικά ουδέτερο έως το 2050, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της ESG και την ιδιότητά της ως μέλους της UN Net-Zero Asset Owner Alliance. Οι προαναφερόμενοι στόχοι του ESG και της μείωσης του CO2 συμβαδίζουν με τον διπλασιασμό των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά €3 δισ.

«Με το Munich Re Group Ambition 2025, έχουμε δημιουργήσει μια στρατηγική που είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρο τον Όμιλο, καλύπτοντας την αντασφάλιση, την πρωτασφάλιση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε δεσμευτεί σε φιλόδοξους οικονομικούς στόχους και θα συνεχίσουμε να προσθέτουμε αξία για τους μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό και τις κοινότητές μας. Η Munich Re Group Ambition 2025 θα μας βοηθήσει να ανεβάσουμε τη Munich Re σε ένα νέο επίπεδο επιτυχίας», δήλωσε ο κ. Joachim Wenning, CEO του Ομίλου.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας