Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση παραγωγής και ισχυρή κερδοφορία το α’ εξάμηνο 2020

Λίγες μέρες πριν συμπληρώσει 43 χρόνια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης παρουσίας στα ασφαλιστικά δρώμενα, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη παρουσίασε χθες, 30 Σεπτεμβρίου, τα οικονομικά του αποτελέσματα, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία παραβρέθηκαν, ο Δ/νων Σύμβουλος, κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Στέφανος Βερζοβίτης, και ο Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Δ/ντής Χαρτοφυλακίου, κ. Νίκος Χαλκιόπουλος.

Παρά τις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, αλλά και μία σειρά φυσικών καταστροφών κατά το πρώτο μισό του 2020 (που δυστυχώς αμφότερα συνεχίζονται και στο δεύτερο μισό) ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε σημαντική κερδοφορία και αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 5,2%.

Η Διοίκηση του Ομίλου αποδίδει αυτά τα αποτελέσματα στην ικανότητα προσαρμογής που διακρίνει την Ευρωπαϊκή Πίστη. «Αυτή η ικανότητα προσαρμογής είναι που μας οδηγεί αυτά τα 43 χρόνια. Αυτή μας βοήθησε να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε μέσα σε ένα οξύτατα ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς άλλες δυνάμεις πίσω μας, παρά μόνο τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας», τόνισε ο κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, ανοίγοντας την τηλεδιάσκεψη.

Πιο αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως παρουσιάστηκαν από τον κ. Στέφανο Βερζοβίτη, έχουν ως εξής:

• Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε €113,1 εκατ., έναντι €107,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση ύψους 5,2% των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε €106,5 εκατ., έναντι €101,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε σύγκριση με την υποχώρηση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς κατά 4,5% περίπου την αντίστοιχη περίοδο.

• Το μερίδιο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για το Α΄ εξάμηνο 2020 ανέρχεται σε 5,5%, έναντι 5,1% το Α΄ εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς στον Κλάδο Ζωής διαμορφώθηκε σε 3,8%, έναντι 3,3% το Α’ εξάμηνο του 2019, ενώ το μερίδιο αγοράς στους Κλάδους Ζημιών υπολογίζεται αυξημένο σε 6,9%, από 6,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα €13,8 εκατ., έναντι €16,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

• Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε €24,6 εκατ., έναντι των €26,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 7,5%, η οποία αντανακλά τη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων, ως απόρροια του Covid-19 στις διεθνείς και εγχώριες χρηματαγορές.

• Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν στα €16,3 εκατ., από τα €9,0 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 81,3%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και τη μείωση των ζημιών.

• Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα €2,3 εκατ., από τα €11,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η υποχώρηση ύψους 79,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατά €2,9 εκατ., καθώς και στη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων κατά €6,9 εκατ., αποτέλεσμα της επίδρασης του Covid-19 στις διεθνείς χρηματαγορές.

• Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλθαν στα €6,0 εκατ., από τα €6,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%, κυρίως λόγω της αύξησης των αντασφαλίστρων κατά €1,3 εκατ., καθώς και της αύξησης των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά €0,7 εκατ.

• Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατέγραψε οριακή μείωση ύψους 1,0%, ανερχόμενο σε €139,8 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου, από €141,2 εκατ. στο τέλος του 2019, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθαρή κερδοφορία ύψους €10,3 εκατ., στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους €6,6 εκατ., στο κόστος αγοράς Ιδίων Μετοχών ύψους €1,3 εκατ. και στη ζημιά από αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου κατά €4,0 εκατ.

• Τα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν σε €300,1 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, έναντι € 302,6 εκ. την 31/12/2019.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό της Μητρικής Εταιρείας αυξήθηκε κατά 2 άτομα, φτάνοντας τους 446 εργαζόμενους σε σύγκριση με την 31/12/19.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι ο Όμιλος πραγματοποίησε 27 δράσεις Ε.Κ.Ε., κατά το Α’ εξάμηνο του 2020, πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.

Η καλή πορεία συνεχίστηκε και στο 8μηνο, με τον Αύγουστο να κλείνει με έσοδα €141 εκατ. Ο Όμιλος εκτιμά ότι οι στόχοι που έχει θέσει για το 2020 είναι επιτεύξιμοι με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση παραγωγής και ισχυρή κερδοφορία το α’ εξάμηνο 2020
Από αριστερά, οι κ.κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Νίκος Χαλκιόπουλος και Χρήστος Γεωργακόπουλος.

Δήλωση Διοίκησης

«Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη διατήρησε την κερδοφόρα πορεία του, αυξάνοντας την παραγωγή ασφαλίστρων, καθώς και το μερίδιο αγοράς στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.

»Τα αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου επιβεβαιώνουν την ικανότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται άμεσα και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους που εμφανίζονται μέσα σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον για την Παγκόσμια και την Ελληνική οικονομία.

»Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19, καθώς και οι Φυσικές Καταστροφές –συνέπεια της κλιματικής αλλαγής– ήταν τα κυριότερα γεγονότα που οδήγησαν τόσο την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά όσο και τις Διεθνείς Χρηματαγορές σε ένα περιβάλλον οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας. Η Διοίκηση του Ομίλου προχώρησε από την πρώτη στιγμή στην ενεργοποίηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων εξετάζοντας σε συχνή βάση τη ρευστότητα, τις επιπτώσεις του Covid- 19 και των λοιπών κινδύνων στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Για την καλύτερη αξιολόγηση, διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις ευαισθησίας και stress tests στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ακόμα και σε ακραία σενάρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε όλα τα σενάρια, τόσο οι Δείκτες Φερεγγυότητας όσο και η Ρευστότητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει μια σειρά από προληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων.

»Με συνεχή στήριξη στο Δίκτυο Πωλήσεων, στους Ασφαλισμένους και τους Εργαζόμενους και οδηγό τη σταθερά θετική πορεία του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους και βρισκόμαστε εμπράκτως δίπλα στην κοινωνία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», δήλωσε ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας