Προϊόντα

Εθνική: Νέα συμφωνία και νέο προϊόν υγείας, στην επίσημη πρώτη της νέας Διοίκησης

Μια νέα σημαντική συμφωνία της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών ανακοινώθηκε πρόσφατα στο παραγωγικό δίκτυο της Εταιρείας. Τη σχετική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Σπύρου Μαυρόγαλου (δεξιά στη φωτ.), και του νέου Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου, κ. Θεοφάνη Παναγιωτόπουλου (αριστερά στη φωτ.), καθώς και του Δρ. Βασίλη Αποστόλοπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, παρακολούθησαν 700 περίπου στελέχη του παραγωγικού δικτύου και διευθυντικά στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Την παρουσίαση του νέου προγράμματος ασφάλισης υγείας, το οποίο θα καλύπτει νοσηλείες αποκλειστικά στα νοσοκομεία του «Ομίλου Ιατρικό Αθηνών», έκανε ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το νέο νοσοκομειακό πρόγραμμα φέρει την ονομασία «Προνομιακή Προστασία» και ο κλάδος Ζωής της Εταιρείας θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις ασφάλισης γι’ αυτό από τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013.

Προστιθέμενη η «Προνομιακή Προστασία» στα υπάρχοντα προγράμματα ασφάλισης υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει το παραγωγικό δίκτυο, στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, να επεκτείνει τις πωλήσεις του, απευθυνόμενο με μεγαλύτερη ευκολία σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι παροχές της «Προνομιακής Προστασίας» έχουν ως εξής:

 • Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Α.Ε. καθορίζεται στο ασφαλιστήριο ως «Αποκλειστικά Συμβεβλημένο Νοσοκομείο» για το πρόγραμμα
 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας ασφαλισμένου συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος αποκλειστικά στο «Αποκλειστικά Συμβεβλημένο Νοσοκομείο», δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών Α.Ε.
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας: Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) για κάθε ασφαλιστικό έτος.
 •  Απαλλαγή:   

           α) Χίλια Πεντακόσια ευρώ (1.500€) για κάθε νοσηλεία στο «Ιατρικό Αμαρουσίου» και  στο μαιευτήριο «Γαία».

           β) Χίλια Διακόσια ευρώ (1.200€) για κάθε νοσηλεία, σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο του  Ομίλου Ιατρικό Αθηνών Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Μαρούσι).

 • Αμοιβές Ιατρών (Χειρουργών, αναισθησιολόγων, κ.λπ.) βάσει συμφωνίας Εταιρείας και Ομίλου Ιατρικού.
 • Μέγιστη διάρκεια νοσηλείας 365 ημέρες.
 • Διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης ένα (1) έτος με αυτόματη ανανέωση για το επόμενο ασφαλιστικό έτος με την καταβολή του εκάστοτε ασφαλίστρου.
 • Θέση νοσηλείας Β΄ (δωμάτιο με δύο κλίνες ).

         Άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος – Παροχές 

 • Μείωση χρονικών αναμονών για παθήσεις που προβλέπονται στις εξαιρέσεις του προγράμματος κατά το ήμισυ σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης.
 • Κάλυψη χημειοθεραπειών και ακτινοβολιών.
 • Μείωση ή και απαλοιφή του ποσού της απαλλαγής του προγράμματος σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας.
 • Κάλυψη των άγνωστων στους ασφαλισμένους κατά τη σύναψη της ασφάλισης συγγενών παθήσεων μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έναρξη της ασφάλισης.
 • Παροχή Υπηρεσιών από εξειδικευμένο Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Το Συντονιστικό Κέντρο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις  παροχές και τις καλύψεις του Προγράμματος, καθώς και οδηγίες για τη χρήση του. Επίσης θα καθοδηγεί τον ασφαλισμένο σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση της νοσηλείας του.
 • Δυνατότητα  κάλυψης εξόδων νοσηλείας σε άλλο νοσοκομείο εκτός του Ομίλου  Ιατρικού Αθηνών. Σε περίπτωση που τυχόν προκύψει περιστατικό το οποίο δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί στις Κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, το Συντονιστικό Κέντρο θα δίνει στον ασφαλισμένο σχετική έγγραφη έγκριση. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό της απαλλαγής  θα ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €), ενώ ο ασφαλισμένος θα συμμετέχει στα επιπλέον της Απαλλαγής αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
 • Σε περίπτωση έγκρισης κάλυψης σε άλλο νοσοκομείο εκτός Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, θα ισχύουν τα ανώτατα όρια Αμοιβών Ιατρών του πίνακα Ιατρικών Αμοιβών του προγράμματος.

Αλλαγή Θέσης Νοσηλείας

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να νοσηλευθεί στην αμέσως ανώτερη κατηγορία (Θέση Α: Μονόκλινο Δωμάτιο) και μόνο για τις νοσηλείες που θα πραγματοποιηθούν στα νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών Α.Ε., επιβαρύνεται για κάθε ημέρα νοσηλείας με το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150€), επιπλέον του ποσού που τον βαρύνει από την εφαρμογή της απαλλαγής (1.500€ ή 1.200€) κατά νοσηλεία ή από την οποιαδήποτε συμμετοχή άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας.

Η επιβάρυνση λόγω αναβάθμισης θέσης νοσηλείας δεν θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε συμμετοχή του ασφαλιστικού φορέα του ασφαλισμένου στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο εκτός αυτών του Ομίλου Ιατρικού, αν αυτή πραγματοποιηθεί σε ανώτερη θέση της καθορισμένης (θέση Β: Δίκλινο δωμάτιο), η εταιρεία δεν θα αποζημιώνει το περιστατικό.

Ασφάλιστρο

Τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα για ηλικίες από 1 έτους έως και 14 ετών είναι €220,98.

Για την ηλικία των 15 ετών αντιστοιχούν ασφάλιστρα €226,08 και από κει και πάνω αυξάνονται κατ’ έτος ηλικίας, για να διαμορφωθούν σε €727,46 για την ηλικία των 60 ετών.

Σε κάθε ανανέωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παροχών και των όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου καθώς και της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων.

Έκπτωση  ασφαλίστρου για τα εξαρτώμενα πρόσωπα.

Ισχύουν οι εκπτώσεις των ήδη υπαρχόντων προϊόντων νοσοκομειακής   περίθαλψης.

Επιπλέον Παροχές – Οικειοθελείς Παροχές

Επείγοντα – Έκτακτα Περιστατικά

 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€ ανά περιστατικό για τους ενήλικες και 200€    ετησίως για τα παιδιά, για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.

            Σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 200€, έκπτωση 40% επί του ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της κάθε κλινικής του Ομίλου Ιατρικού.

 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου  σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

     Πρωτοβάθμια  Περίθαλψη – Διαγνωστικές εξετάσεις

 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση Ταμείου και παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, δηλαδή ο ασφαλισμένος δεν θα καταβάλλει τη συμμετοχή του, ποσοστού 15%.
 • Για Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς χρήση Ταμείου, η τιμολόγηση θα γίνεται βάσει τιμών  ΦΕΚ.
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδίατρο στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης), 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες στα νοσοκομεία του Ομίλου (Δευτέρα – Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, με κόστος 30€ ανά επίσκεψη.
 • Γιαιατρικές πράξεις που θα πραγματοποιηθούν σε κλινικές του Ομίλου Ιατρικού,  έκπτωση 25% επί του ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της κάθε κλινικής του Ομίλου.
 • Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Σημειώνεται ότι το προϊόν “Προνομιακή Προστασία” παρέχεται ανεξάρτητα και δεν αποτελεί συμπληρωματική κάλυψη σε ασφαλιστήριο ζωής.

 • Εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν  να είναι ο/η σύζυγος και τα παιδιά του  ασφαλισμένου.

            Διευκρινίζεται ότι:

 • Δεν παρέχεται ταυτόχρονα με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης του Κλάδου Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής.
 • Η ελάχιστη επιτρεπτή ηλικία ασφάλισης είναι 45 ημερών και η μέγιστη 60 ετών. Για παιδιά ως εξαρτώμενα πρόσωπα, από 45 ημερών μέχρι 17 ετών.
 • Η  λήξη  της  ασφάλισης  για παιδιά ως εξαρτώμενα  πρόσωπα είναι η ηλικία των 25 ετών ή η ημερομηνία του γάμου τους, εφόσον αυτός προηγηθεί.
 • Για τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, ισχύουν τα αναγραφόμενα για το παράρτημα  Δ΄ του πίνακα  απαιτουμένων ιατρικών εξετάσεων του τιμολογίου ασφαλίσεων ζωής.
 • Το πρόγραμμα ασφάλισης μπορεί να δοθεί και σε συνέχεια άλλου υφιστάμενου   προγράμματος εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, με την προϋπόθεση  του ελέγχου της ασφαλισιμότητας του υποψηφίου προς ασφάλιση ατόμου.

Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος καθορίζεται σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του  ασφαλιστηρίου και ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή του εκάστοτε ασφαλίστρου.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας