Οικονομικά Μεγέθη

Εθνική Ασφαλιστική: Υψηλές οι επιδόσεις της και το 2020

Yψηλή κερδοφορία και για το 2020 κατάφερε να διατηρήσει η Εθνική Ασφαλιστική, με τα κέρδη προ φόρων το 12μηνο του 2020 να ανέρχονται σε €85,7 εκατ., (12μηνο 2019: €81,7 εκατ.), ενώ παράλληλα προσαρμόσθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε €66,7 εκατ., έναντι €57,2 εκατ. το 2019, βελτιωμένα κατά 16,6%.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο Τύπου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2020 ανήλθαν σε €87,9 εκατ., έναντι €82,3 εκατ.το 2019, ενώ τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε €68,4 εκατ. και €57,9 εκατ., αντίστοιχα.

Η υψηλή κερδοφορία της Εταιρείας αποδίδεται κυρίως στα θετικά τεχνικά αποτελέσματα των κλάδων Πυρός, Αυτοκινήτου και Κλασσικών Παραδοσιακών προϊόντων Ζωής. Ανοδικά κινήθηκε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, με μόνη εξαίρεση την παραγωγή του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου. Τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, χωρίς την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, ανήλθαν σε €557,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% έναντι του 12μήνου 2019. Συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου, τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €669,0 εκατ. το 12μηνο 2020, έναντι €740,6 εκατ. το 12μηνο 2019.

Συγκεκριμένα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, εξαιρουμένης της παραγωγής του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου, ανήλθαν το 12μηνο του 2020 σε €381,8 εκατ. έναντι €357,0 εκατ. το 12μηνο 2019, αυξημένα κατά 6,9%, «αντικατοπτρίζοντας την ικανότητα όλων ανεξαιρέτως των Δικτύων της Εταιρείας να αναπτύσσονται και να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον με έντονες συνθήκες αβεβαιότητας», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Συμπεριλαμβάνοντας και την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, η οποία έχει μικρή συνεισφορά στην κερδοφορία της Εταιρείας, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν σε €493,8 εκατ. το 12μηνο 2020 έναντι €572,6 εκατ. το 12μηνο 2019 (συμπεριλαμβανομένου των επενδυτικών προϊόντων), παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,8%.

Σε ό,τι αφορά τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €175,2 εκατ. το 12μηνο του 2020, έναντι €168,0 εκατ. το 12μηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,3%, προερχόμενη κυρίως από τον κλάδο Πυρός και τον κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Οι ζημιές αποτίμησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οι οποίες είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2020 λόγω της αστάθειας των χρηματαγορών, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, αναστράφηκαν πλήρως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ η πτώση των πιστωτικών περιθωρίων (spreads) σε συνδυασμό με την κερδοφορία του 12μήνου 2020, συνετέλεσαν σημαντικά στην αύξηση κατά €161,6 εκατ. των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία κατά την 31.12.2020 ανήλθαν συνολικά σε €1.223,7 εκατ. (31.12.2019: €1.062,1 εκατ.).

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν το 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 9,9% και ανήλθαν σε €88,7 εκατ., έναντι €98,5 εκατ. το 12μηνο 2019. Όπως σημειώνεται, «η μείωση οφείλεται κυρίως στην εξοικονόμηση του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού που προήλθε από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης 117 εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε το α’ τρίμηνο του 2019, με ετήσιο όφελος €8 εκατ., στη μείωση των γενικών και διοικητικών δαπανών (G&As), σε μη επαναλαμβανόμενες έκτακτες δαπάνες που βάρυναν το 2019, καθώς και στη μείωση δαπανών για προβολή, διαφήμιση, συμμετοχές σε συνέδρια και ταξίδια, λόγω της πανδημίας».

Με το βλέμμα στο μέλλον, η Εταιρεία προχωρά στην ανανέωση των προϊόντων της, με την προσφορά περισσότερων επιλογών προς τους ασφαλισμένους της, τόσο στον κλάδο Ζωής, όσο και στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων. Ήδη από το Δεκέμβριο του 2020, η Εταιρεία προσφέρει ένα νέο προϊόν περιοδικών καταβολών συνδεδεμένο με επενδύσεις (unit-linked χωρίς εγγύηση), τόσο μέσω του δικτύου συνεργατών της, όσο και μέσω του δικτύου Bancassurance, ενώ εντός του 2021 προέβη και στο λανσάρισμα αντίστοιχου προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου.

Μέσω του δικτύου Bancassurance, πρόκειται επιπλέον να προσφέρει νέα προϊόντα Πυρός για μικρές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή Robotic Process Automation (RPA’s) στους κλάδους Πυρός και Αυτοκινήτου έχει ήδη επιφέρει σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αποζημιώσεων και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, ενώ επίκειται και η επέκταση αντίστοιχων εφαρμογών και σε άλλους κλάδους.

Η Εταιρεία προσάρμοσε το λειτουργικό της μοντέλο ταχύτατα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της πανδημίας του Covid-19, εφαρμόζοντας την εξ αποστάσεως εργασία και αναμορφώνοντας τις διαδικασίες της, ώστε οι ασφαλισμένοι και οι συνεργάτες να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την Εταιρεία και να επιλύουν απρόσκοπτα τα θέματά τους. «Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της Εταιρείας», όπως αναφέρεται εν κατακλείδι, «είναι η άμεση, πλήρης και ποιοτική κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων, η διασφάλιση της υγείας και η προστασία του ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών της».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας