Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη €57,7 εκατ. το 2016

448
Εθνική Ασφαλιστική λογοτυπο

Για ακόμη μια χρονιά η Εθνική Ασφαλιστική, παρά την παρατεταμένη ύφεση, διατήρησε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και παραμένει ισχυρή και εύρωστη, αποτελώντας σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας όχι μόνο για τους ασφαλισμένους της αλλά και για το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της Εταιρείας αποδίδονται στη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισμένων, στη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκράτησης του λειτουργικού κόστους, στις υψηλής ποιότητας επενδύσεις και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών. Η συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού και του δικτύου συνεργατών της, που προσπαθεί συνεχώς να ενδυναμώνει, να εκπαιδεύει και να υποστηρίζει, είναι περισσότερο από ποτέ καταλυτική.

Η Εταιρεία κατά το 2016 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €57,7 εκατ. έναντι €76,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η μείωση των κερδών προ φόρων αποδίδεται κυρίως στο σχηματισμό αυξημένων τεχνικών αποθεμάτων για τον Κλάδο Ζωής και στα μειωμένα έσοδα επενδύσεων. Συγκεκριμένα, τα τεχνικά αποθέματα επάρκειας του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά €45,4 εκατ. κατά το 2016, ως αποτέλεσμα μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης λόγω των απαιτήσεων του νέου εποπτικού πλαισίου (Solvency II), στοχεύοντας στη βέλτιστη θωράκιση της Εταιρείας έναντι χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της.

Επιπλέον, η επίτευξη παραγωγικής κερδοφορίας το 2016 σε συνδυασμό με την συντονισμένη και εντατική προσπάθεια της Διοίκησης, συνετέλεσαν στην περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, αυξήθηκαν κατά 14,6% και ανήλθαν σε €571,6 εκατ. έναντι €499,0 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2015 με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ σε 169% έναντι 118%, με χρήση μεταβατικών μέτρων, κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Η συνολική παραγωγή της Εταιρείας κατά το 2016 ανήλθε σε €577,7 εκατ., έναντι €609,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 λόγω της μειωμένης παραγωγής των εφάπαξ προϊόντων Ζωής και του Κλάδου Αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, για τον Κλάδο Ζωής και τον Κλάδο Γενικών Ασφαλειών η συνολική παραγωγή κατά το 2016 ανήλθε σε €402,2 εκατ. και €175,5 εκατ. αντίστοιχα.

Από τον Ιούνιο του 2016, διατίθεται μέσω του δικτύου της Τράπεζας το νέο προϊόν εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», το οποίο περιλαμβάνει εγγυημένη απόδοση και ασφάλεια ζωής. Το προϊόν αυτό αντικατέστησε το παλαιότερο «Εθνική Εφάπαξ» που είχε διακοπεί τον Ιούνιο του 2015 λόγω επιβολής περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, σημειώνοντας σημαντική παραγωγή σε ένα εξάμηνο, ύψους €55,2 εκατ.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η συμβολή του δικτύου συνεργατών (“agency”) της Εταιρείας, του οποίου η συνεισφορά, για το 2016, ως ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής του Κλάδου Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθε σε 48,0% και 19,4%, αντίστοιχα. Η νέα παραγωγή του Κλάδου Ζωής μέσω του δικτύου agency διαμορφώθηκε σε €27,6 εκατ., αυξημένη κατά 23,4% σε σχέση με το 2015, με την αύξηση να αποδίδεται στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων καθώς και στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου επιτυχημένου νοσοκομειακού προϊόντος Full. Στη σταθερή ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας, συμβάλλει θετικά και ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων που δίνει έμφαση στην πρόσκτηση νέων εργασιών, στην ανάπτυξη και συνεχή εκπαίδευση των Ασφαλιστικών Συμβούλων, στη στρατολόγηση νέων συνεργατών, καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση επίτευξης των στόχων.

Η Εθνική Ασφαλιστική, συνεπής με τον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό και την προσήλωσή της στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάληψη μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής της International Life. Η επιτυχής έκβαση αυτού του εγχειρήματος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αίσθηση ευθύνης, τόσο απέναντι στους ασφαλισμένους της International Life όσο και απέναντι στα συμφέροντα του μετόχου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Πρωταρχικοί στόχοι της Διοίκησης παραμένουν η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας προκειμένου η Εταιρεία να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας στους ασφαλισμένους της καινοτόμες λύσεις, προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την τρέχουσα χρηματοοικονομική συγκυρία.

Τέλος, για ακόμη μια χρονιά, η Εταιρεία απέδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο μέσα από συμμετοχή σε σημαντικές δράσεις υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, προστασίας του περιβάλλοντος, ενίσχυσης του πολιτισμού και στήριξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Ελληνικής Οικονομίας. Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης act4greece  προσφέροντας €1 για κάθε νέο συμβόλαιο, αποδεικνύοντας έτσι τη διαρκή ανταπόκριση της Εταιρίας στη δέσμευσή της να στέκεται δίπλα στο κοινωνικό σύνολο.

Προηγούμενο άρθροΜαίρη Βαρβαλούκα: Αγαπώ την Εθνική Ασφαλιστική!
Επόμενο άρθροΝέο προεδρείο για την Ελλαδοκυπριακή Επιτροπή της LIMRA