Εταιρείες

Εθνική Ασφαλιστική: Αποτελέσματα 2012

Ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής διατήρησε, το 2012, την ηγετική θέση στην Ασφαλιστική αγορά και ταυτόχρονα πέτυχε υψηλή κερδοφορία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία, ο Όμιλος παρουσίασε το 2012 κέρδη προ φόρων ύψους € 89,5 εκ. σε σχέση με ζημιές προ φόρων (€ 521,5 εκ.) το 2011, εξέλιξη που σηματοδοτεί την συνέχιση της κερδοφορίας προ απομειώσεων του Ομίλου που ξεκίνησε το 2011. Ομοίως ηΜητρική Εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους € 87,9 εκ. έναντι ζημιών προ φόρων (€519,4 εκ.). Το ζημιογόνο αποτέλεσμα της χρήσης 2011 οφείλεται κυρίως στις απομειώσεις αξιογράφων από τη συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων και απομειώσεων (χρηματοοικονομικών και περιουσιακών στοιχείων) ύψους €118,1 εκ. έναντι €109,7 εκ. το 2011, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη ύψους  €116,5 εκ. έναντι €111,5 εκ.

Για την αντιστάθμιση των αρνητικών επιδράσεων στα Ίδια Κεφάλαια συνεπεία της συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), η εταιρία προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 500 εκ., από το μοναδικό της μέτοχο, την ΕΤΕ, συμβάλλοντας στην πλήρη αποκατάσταση και θωράκιση της κεφαλαιακής της ισορροπίας. 

Η θωράκιση της κεφαλαιακής της βάσης ενισχύθηκε περαιτέρω στο 2012 από την επιπλέον αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά € 115 εκ., λόγω των λειτουργικών κερδών μετά φόρων ύψους € 66,3 εκ. που πέτυχε τη συγκεκριμένη χρήση και αποτιμητικών κερδών του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου αξιογράφων ύψους  € 48,7 εκ.

Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,  η παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις και δικαιωμάτων) ανήλθε για τον Όμιλο στα € 651,1 εκ. έναντι € 848,8 εκ., ενώ για τη Μητρική Εταιρεία ανήλθε στα € 617,0 εκ. έναντι € 814,2 εκ. το 2011. Η εταιρεία κατάφερε να αντισταθμίσει την εν λόγω μείωση και να πετύχει ένα σημαντικά κερδοφόρο αποτέλεσμα μέσα στο εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Η εξέλιξη της κερδοφορίας είναι κυρίως αποτέλεσμα της συνέχειας του σημαντικού ελέγχου του κόστους ζημιών ιδιαίτερα στους κλάδους Ζωής και Αυτοκινήτου, της εξόδου από τον ζημιογόνο κλάδο Πιστώσεων, της ανάπτυξης νέων κερδοφόρων προϊόντων, και της αξιοσημείωτης μείωσης των λειτουργικών εξόδων, προ απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων, κατά € 30,0 εκ., μείωση 22% σε σχέση με το 2011, μέσω συνεργειών με την Μητρική Εταιρεία.

Το 2012 σε σχέση με το 2011 μειώθηκε κατά € 27,7 εκ. το ύψος των απαιτήσεων από χρεώστες ασφαλίστρων, μέσω συνέχισης της εφαρμογής αποτελεσματικότερων διαδικασιών, αλλαγής της πιστοληπτικής πολιτικής, καθώς και με την εφαρμογή νέων τρόπων είσπραξης ασφαλίστρων για τα ασφαλιστήρια όλων των κλάδων.

Στο ίδιο δελτίο τύπου σημειώνεται ότι «το Σεπτέμβριο του 2012 υπεγράφη νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, που με πράξη ευθύνης και κατόπιν γόνιμου διαλόγου, συμφώνησαν οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η συμβολή των εργαζομένων και η παραγωγική αποτελεσματικότητα των Δικτύων Πωλήσεων της εταιρείας συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων και αποτελούν εχέγγυο για την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της Εθνικής Ασφαλιστικής».

Τέλος, σημειώνόνται επίσης τα εξής: «οι αλλαγές των τελευταίων ετών  στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, όχι μόνο αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης αλλά και τις προοπτικές της, δημιουργώντας ευκαιρίες εξέλιξης για την εταιρία μέσα από το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, θωρακισμένη κεφαλαιακά από τη Μητρική της, με όπλο την αναγνωρισιμότητα του ονόματος της, για την καλύτερη κάλυψη όλων των αναγκών των ασφαλισμένων».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας