Άρθρα

Επεκτάσεις Ασφάλισης στην Αστική Ευθύνη Ελαττωματικών Προϊόντων

Η βασική κάλυψη που παρέχεται από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων (Product Liability) μπορεί να εμπλουτιστεί με συγκεκριμένες επεκτάσεις.

Στο «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης», που επιμελείται η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, αναλύονται οι εξής επεκτάσεις:

 • Δαπάνες για εξαγωγή και επανατοποθέτηση προϊόντων
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύνδεση, ανάμιξη, κατεργασία, περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων
 • Επέκταση κάλυψης ευθύνης πωλητή (vendorsendorsement)

Όπως επισημαίνεται, συνήθως η εκτεταμένη αυτή ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει μόνο τις ζημιές που προκλήθηκαν από προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν μετά την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Δαπάνες για εξαγωγή και επανατοποθέτηση προϊόντων

Προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη επέκταση κάλυψης είναι το τελικό προϊόν του τρίτου να είναι ελαττωματικό και το ελάττωμα να έχει προκληθεί από ελαττωματικό προϊόν του Ασφαλισμένου (το οποίο αποτελεί μέρος του τελικού προϊόντος του τρίτου).

Με τη συγκεκριμένη επέκταση καλύπτονται οι δαπάνες τρίτου για την απομάκρυνση και εξαγωγή ελαττωματικών προϊόντων, καθώς επίσης και τα έξοδα για την τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων προϊόντων.

Δεν καλύπτονται τα έξοδα για τη μεταγενέστερη προμήθεια των προϊόντων, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς.

Γενικότερα δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη:

 • Εάν ο ασφαλισμένος τοποθέτησε ή συναρμολόγησε ο ίδιος τα ελαττωματικά προϊόντα ή εάν τοποθετήθηκαν ή συναρμολογήθηκαν από κάποιον τρίτο, ο οποίος ενήργησε κατ’ εντολή ή για λογαριασμό του. Αυτό δεν ισχύει (και άρα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη) εάν ο ασφαλισμένος κατά τη συναρμολόγηση των προϊόντων που έγινε από τον πελάτη του ή κάποια άλλη εξουσιοδοτημένη από τον ίδιο επιχείρηση συμμετείχε μόνο ως επιβλέπων και τεχνικός σύμβουλος –χωρίς να είναι υπεύθυνος για τη συναρμολόγηση –και η ελαττωματικότητα δεν οφείλεται σε ελαττωματική συναρμολόγηση, σε ελλιπή επίβλεψη ή εσφαλμένες τεχνικές συμβουλές, αλλά στην κατασκευή ή προμήθεια του προϊόντος.
 • Όταν πρόκειται για μέρη, εξαρτήματα ή εξοπλισμό οχημάτων, αεροσκαφών, διαστημοπλοίων ή σκαφών.

Σημείωση: Η εν λόγω εξαίρεση αφορά άλλου τύπου ασφάλιση, π.χ. Aviation Liability.

Ζημιές από τη σύνδεση, ανάμιξη, κατεργασία, επεξεργασία προϊόντων

Με τη συγκεκριμένη επέκταση καλύπτονται οι ζημιές ενός τρίτου, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω σύνδεσης ή ανάμιξης με άλλα προϊόντα του τρίτου αυτού ή κατεργασίας/επεξεργασίας των προϊόντων που ο τρίτος αυτός προμηθεύτηκε από τον Ασφαλισμένο και που επήλθαν λόγω ελαττωματικότητας των προϊόντων του Ασφαλισμένου.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη επέκταση ο ορισμός του τρίτου αφορά ενδιάμεσους ή τελικούς παραγωγούς του προϊόντος.

Με την επέκταση αυτή ενδεικτικά καλύπτονται:

 • Οι ζημιές που προέκυψαν από βλάβη ή καταστροφή των προϊόντων του τρίτου.
 • Το κόστος για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, περιλαμβανομένου του κόστους κατεργασίας/επεξεργασίας και εξαιρουμένης της αξίας που κατέβαλε ο τρίτος για το ελαττωματικό προϊόν του Ασφαλισμένου.
 • Οι ζημιές από περαιτέρω περιουσιακές βλάβες, οι οποίες προέκυψαν επειδή το τελικό προϊόν μπορεί να πουληθεί μόνο σε μειωμένη τιμή και εφόσον οι ζημίες αυτές δεν αφορούν την άρση του ελαττώματος του ίδιου του προϊόντος ή κατ’ άλλο τρόπο τη βελτίωση του ελαττωματικού προϊόντος.

Παραδείγματα ζημιών από σύνδεση, ανάμιξη, κατεργασία, επεξεργασία προϊόντος

1ο Παράδειγμα

Περιγραφή καλυπτόμενης ζημιάς: Αποκόλληση λάκας από ρολά συσκευασίας καφέ κατά τη διαδικασία συσκευασίας του καφέ, που σε μορφή σκόνης ήλθε σε επαφή με το εσωτερικό της συσκευασίας και το προϊόν. Πρόκειται για είδος λάκας η οποία δίνει την αίσθηση χαρτιού στο φιλμ συσκευασίας και τοποθετείται στην εσωτερική επιφάνεια του φιλμ, ενώ τα χρώματα στην εξωτερική.

Η εταιρεία συσκευασίας καφέ κατά το σταμάτημα της παραγωγής τους, προκειμένου να γίνει τυπικός καθαρισμός, εντόπισε υπολείμματα λευκής σκόνης. Κατά την αυτοψία και τον έλεγχο που έγινε από τεχνικούς της εταιρείας παραγωγής των ρολών συσκευασίας πιστοποιήθηκε η ύπαρξη λευκής σκόνης, η οποία εργαστηριακά προέκυψε ότι είναι λάκα.

Σύμφωνα με την ασφαλισμένη εταιρεία παραγωγής των ρολών συσκευασίας, η αποκόλληση της λάκας, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την επιμόλυνση της εσωτερικής επιφάνειας των συσκευασιών, δεν έγινε κατά την εκτύλιξη των φιλμ για τη διαμόρφωση των επιμέρους συσκευασιών, αλλά ενώ αυτά ήταν στα παραχθέντα ρολά από την εταιρεία παραγωγής των ρολών, όπου η εσωτερική επιφάνεια είναι σε άμεση επαφή με την εξωτερική όπου είναι η επικάλυψη με τη λάκα.

Η ερμηνεία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι κατά τη διαμόρφωση των επιμέρους συσκευασιών στις μηχανές της εταιρείας συσκευασίας του καφέ δεν υπάρχει τριβή της εξωτερικής επιφάνειας των φιλμς σε τμήματα των μηχανημάτων, αλλά μόνο ροή τους σε ράουλα, ενώ η διαδρομή των φιλμς είναι τέτοια ώστε η εσωτερική επιφάνειά τους δεν διέρχεται από τα σημεία που έρχονται σε επαφή με την εξωτερική επιφάνεια ώστε να δικαιολογηθεί μεταφορά της αποκολλημένης λάκας.

Η εταιρεία συσκευασίας καφέ υπέβαλε απαίτηση για κάλυψη της ζημίας της στην εταιρεία παραγωγής των ρολών συσκευασίας.

Μετά από αίτημα της ασφαλισμένης εταιρείας παραγωγής των ρολών συσκευασίας, ενεργοποιήθηκε η κάλυψη Αστικής Ευθύνης Προϊόντος και ειδικά η επέκταση σύνδεσης, ανάμιξης, κατεργασίας, επεξεργασίας προϊόντων που η εν λόγω εταιρεία διέθετε.

Η εταιρεία παραγωγής των ρολών (ασφαλισμένη εταιρεία) αποζημιώθηκε από την ασφαλιστική της εταιρεία για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η εταιρεία συσκευασίας καφέ και καλύπτονταν από την εν λόγω επέκταση, όπως οι ζημιές αυτές περιγράφονται παραπάνω.

2ο Παράδειγμα

Περιγραφή καλυπτόμενης ζημιάς: Αποκόλληση εσωτερικής επίστρωσης λευκοσιδήρων δοχείων.

Η ασφαλισμένη εταιρεία προμήθευσε, σε εταιρεία παραγωγής τοματοπολτού, λευκοσιδηρά δοχεία με ελαττωματική εσωτερική προστατευτική λάκα, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιμόλυνση του περιεχομένου των προϊόντων.

Η εταιρεία παραγωγής του τοματοπολτού υπέβαλε απαίτηση για κάλυψη της ζημίας της στην εταιρεία παραγωγής των δοχείων, όπου μετά από αίτημα της τελευταίας ενεργοποιήθηκε η κάλυψη Αστικής Ευθύνης Προϊόντος και ειδικά η επέκταση σύνδεσης, ανάμειξης, κατεργασίας, επεξεργασίας προϊόντων που η εν λόγω εταιρεία διέθετε.

Η εταιρεία παραγωγής των δοχείων (ασφαλισμένη εταιρεία) αποζημιώθηκε από την ασφαλιστική της εταιρεία. Καλύφθηκαν οι ζημιές τρίτων από τη σύνδεση, ανάμιξη των ασφαλισμένων προϊόντων με προϊόντα τρίτων, από την κατεργασία/επεξεργασία των προϊόντων που ο τρίτος προμηθεύτηκε από τον ασφαλισμένο και επήλθαν λόγω ελαττωματικότητας των ασφαλιζόμενων προϊόντων.

Η κάλυψη αφορούσε: (α) ζημιές προκύπτουσες από βλάβη ή καταστροφή των προϊόντων τρίτων, (β) το κόστος κατασκευής του τελικού προϊόντος από τον τρίτο, εξαιρουμένης της αξίας του ασφαλιζόμενου ελαττωματικού προϊόντος και (γ) ζημιά από αδυναμία πώλησης του τελικού προϊόντος ή διάθεσης αυτού σε χαμηλότερη αξία, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν αφορούσε στην άρση της ελαττωματικότητας του προϊόντος ή στη βελτίωση του ελαττωματικού προϊόντος του τρίτου ή του ασφαλισμένου.

3ο Παράδειγμα

Περιγραφή καλυπτόμενης ζημιάς: Ελαττωματική βάση ανεμογεννήτριας.

Η ασφαλισμένη εταιρεία κατασκευάζει και διανέμει τσιμέντο. Συγκεκριμένα, η ασφαλισμένη δραστηριότητα ασχολείται με εκχύλιση άμμου, χαλικιών, παραγωγή και πώληση σκυροδέματος, με προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, προϊόντα σκυροδέματος όλων των ειδών, καθώς και με έτοιμο σκυρόδεμα, εμπορία σκυροδέματος και προϊόντων σκυροδέματος όλων των ειδών.

Η ασφαλισμένη εταιρεία είχε τις ακόλουθες καλύψεις:

 • Αστική Ευθύνη Προϊόντος
 • Πρόσμιξη, ανάμιξη, επεξεργασία, Έξοδα Εξαγωγής και Επανεγκατάστασης Προϊόντων –με υπο-όριο
 • Οικονομικές απώλειες –με υπο-όριο

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σκυρόδεμα παραδόθηκε από την ασφαλισμένη εταιρεία μεταξύ άλλων και για την κατασκευή της βάσης των ανεμογεννητριών από τον κατασκευαστή των ανεμογεννητριών. Κατά την κατασκευή/ανέγερση του εργοστασίου αιολικής ενέργειας, αναγνωρίστηκε ότι η βάση των ανεμογεννητριών δεν είχε την απαιτούμενη ικανότητα και σταθερότητα.

Κατόπιν τούτου, εγέρθηκαν προς την ασφαλισμένη εταιρεία κατασκευής σκυροδέματος οι ακόλουθες απαιτήσεις, οι οποίες αποζημιώθηκαν από την ασφαλιστική της εταιρία, ως εξής:

 • Δαπάνες για ανακατασκευή βάσης, καθώς και αποζημίωση για έξοδα αφαίρεσης και επανεγκατάστασης
 • Οικονομικές απώλειες έως την ανακατασκευή του εργοστασίου αιολικής ενέργειας – χρόνοι αναμονής ειδικού εξοπλισμού επί τόπου για την ανακατασκευή – καθαρή οικονομική ζημία τρίτου.

Επέκταση κάλυψης ευθύνης πωλητή (vendorsendorsement)

H συγκεκριμένη επέκταση κάλυψης μπορεί να παραχθεί στη βασική κάλυψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, σε οποιαδήποτε εταιρεία ή άτομο, το οποίο πουλά ή διανέμει το/τα προϊόν/προϊόντα που παράγει ή διακινεί ο ασφαλισμένος. Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά απαιτήσεις που προκύπτουν άμεσα από τις δραστηριότητές πώλησης ή διάθεσης του/των προϊόντος/προϊόντων που παράγει ή διακινεί ο ασφαλισμένος και μόνο σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά η οποία προκύπτει από το προϊόν παραγωγής του Ασφαλισμένου, το οποίο είναι ελαττωματικό και προκαλεί ζημιά που καλύπτεται από τη βασική ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Προϊόντος.

Η παραπάνω επέκταση παρέχεται με δύο τρόπους: (α) για κατονομαζόμενους πωλητές (συνήθης πρακτική) και (β) για μη κατονομαζόμενους πωλητές (unnamedvendors).

(α) Κατονομαζόμενους πωλητές: Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά:

• Όνομα προσώπου ή οργανισμού (πωλητής)

• Ασφαλισμένα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι καλύπτονται μόνο «σωματικές βλάβες» ή «ζημίες περιουσίας» που προκύπτουν από τα προϊόντα του ασφαλισμένου, τα οποία αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία διανέμονται ή πωλούνται κατά την κανονική πορεία της επιχείρησης του παραπάνω πωλητή.

Η επέκταση της κάλυψης ισχύει μόνο στον βαθμό κατά τον οποίο η σωματική βλάβη ή η υλική ζημιά προκλήθηκε από τα προϊόντα του ασφαλισμένου και μόνο για προϊόντα που παραδόθηκαν μετά την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ αυτή η επέκταση της κάλυψης.

Συνήθως από την επέκταση αυτής της κάλυψης εξαιρούνται:

 • Ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή από την πώληση, διανομή ή χρήση των προϊόντων του ασφαλισμένου για σκοπούς που δεν επιτρέπονται από τον ασφαλισμένο.
 • Ζημιές που προκύπτουν από επανασυσκευασία, εκτός εάν αποσυσκευαστεί αποκλειστικά για σκοπούς επιθεώρησης, επίδειξης, δοκιμών ή αντικατάστασης ανταλλακτικών, σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, επανασυσκευαστεί στο αρχικό δοχείο συσκευασίας (container).
 • Ζημιές που προκύπτουν από επιδείξεις.
 • Ζημιές που προκύπτουν από εγκατάσταση και συντήρηση.
 • Ζημιές που προκύπτουν από προϊόντα τα οποία, μετά τη διανομή ή πώληση από τον πωλητή, έχουν επισημανθεί (labelling/re-labelling) ή έχουν χρησιμοποιηθεί ως δοχείο συσκευασίας ή εν γένει συσκευασία (container), μέρος ή συστατικό οποιουδήποτε άλλου είδους ή ουσίας από ή για τον πωλητή.

(β) αντίστοιχα παρέχεται η κάλυψη για τους μη κατονομαζόμενους πωλητές

Παράδειγμα ζημιάς

Ελληνική εταιρεία παραγωγής υλικού για οροφές κτηρίων, αποστέλλει το προϊόν που έχει κατασκευάσει σε μια εμπορική εταιρεία στη Γαλλία, η οποία το διανέμει στην κατασκευαστική αγορά της Γαλλίας και του Βελγίου. Αφού τοποθετείται το υλικό του Ασφαλισμένου και μετά την πάροδο 3 ετών, παρουσιάστηκαν διαβρώσεις.

Το υλικό τρύπησε, με αποτέλεσμα να εγερθούν αξιώσεις από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων και τους κατασκευαστές κατά της εμπορικής εταιρείας διανομής στη Γαλλία από την οποία είχαν προμηθευτεί το προϊόν.

Εάν η εταιρεία παραγωγής του υλικού είχε καλύψει τη γαλλική εμπορική εταιρεία στην Ασφαλιστική Σύμβαση της Αστικής Ευθύνης Προϊόντος με τη συγκεκριμένη επέκταση vendors, τότε το ασφαλιστήριο αυτό θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί για την προστασία της Γαλλικής Εταιρείας.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας