Μελέτες

Εμπλουτισμένη με νέα μεγέθη η Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου 2015

Κυκλοφόρησε από την ΕΑΕΕ η στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου, εμπλουτισμένη με νέα μεγέθη, όπως ο γεωγραφικός προσδιορισμός των δεικτών σχετικά με τις ζημιές με βάση τη διεύθυνση έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και βελτιωμένη με τη χρήση γραφημάτων στην παρουσίαση των μεγεθών. Όπως επισημαίνεται στην εισαγωγή της επετηρίδας, κατ’ αυτό τον τρόπο, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση στα μέλη της ΕΑΕΕ ενώ ταυτόχρονα δίνεται μία στατιστική επισκόπηση του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου στους ενδιαφερόμενους μελετητές.

Τα παρεχόμενα στοιχεία επιτρέπουν τον υπολογισμό της τεχνικής βάσης της ασφάλισης (μέση συχνότητα επέλευσης κινδύνων, μέση ζημία) ανά κάλυψη και χρήση οχήματος. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι σε ετήσια βάση και συγκεντρωτικά ενώ δεν γίνεται αναφορά σε εμπορικά ασφάλιστρα και κόστη σχετιζόμενα με τα έξοδα των ασφαλιστικών εργασιών.

Η επετηρίδα έχει δομηθεί σε τέσσερεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται και αναλύονται οι ζημιές για το ημερολογιακό έτος 2015, οι σχετικοί δείκτες που προκύπτουν από την μελέτη τους καθώς και η πρόσφατη ιστορική εξέλιξή τους. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ζημιών. Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται τα οικονομικά μεγέθη της ασφάλισης αυτοκινήτων για το οικονομικό έτος 2015 (αναλογία έτους). Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος ατυχήματος.

Η επετηρίδα περιέχει αθροιστικά δεδομένα από 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, με εκτιμώμενη συμμετοχή 88,6% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2015.

Ολόκληρη η Επετηρίδα εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας