Διεθνή

ΕΙΟΡΑ Risk Dashboard & Έκθεση για τα internal models

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει εγκαινιάσει το τελευταίο διάστημα μια πιο τακτική και συστηματική ενημέρωση των εταιρειών μελών της και των επιμέρους αρμόδιων τμημάτων τους για όσα λαμβάνουν χώρα κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, εξέδωσε εγκύκλιο, στις 16 Φεβρουαρίου, με θέμα τις εξελίξεις στον τομέα της εποπτείας και χρηματοοικονομικής λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θέτοντας υπόψη των εταιρειών μελών της τον τελευταίο Πίνακα Κινδύνων (Risk Dashboard) της EIOPA (Q3 2023 Solvency II data), καθώς και μία μελέτη που συνέταξε η Αρχή σχετικά με τα εσωτερικά μοντέλα.

Risk Dashboard ΕΙΟΡΑ

Ο Πίνακας Κινδύνων (Risk Dashboard) για τις δραστηριοποιούμενες στην Ε.Ε. ασφαλιστικές επιχειρήσεις δημοσιεύτηκε από την EIOPA στις 5 Φεβρουαρίου 2024, υπό το φως των στοιχείων του τρίτου τριμήνου του 2023 (εδώ).

Ο Πίνακας αυτός εκδίδεται από την ΕΙΟΡΑ σε τακτική βάση, με σύνοψη των κυριότερων κινδύνων και ευπαθειών που εντοπίζονται στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα, μέσω ενός συνόλου δεικτών κινδύνου κατά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς. Ως κυριότερα συμπεράσματα σημειώνονται τα εξής:

 • Παρότι οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται στον ασφαλιστικό τομέα και οι προβλέψεις κάνουν λόγο για υποτονικές προοπτικές για αύξηση του ΑΕΠ, παρατηρείται πτωτική τάση, κυρίως λόγω της μείωσης του πληθωρισμού σε όλες τις εξεταζόμενες γεωγραφικές περιοχές.
 • Οι πιστωτικοί κίνδυνοι παραμένουν σταθεροί σε μεσαίο επίπεδο, με τα spreads να μειώνονται έως ένα βαθμό περί τα τέλη του 2023.
 • Οι κίνδυνοι αγοράς συνιστούν προεξέχουσα περιοχή κινδύνου, καθώς η αστάθεια στην αγορά ομολόγων παραμένει αυξημένη και οι τιμές των εμπορικών ακινήτων έχουν υποχωρήσει περαιτέρω.
 • Οι κίνδυνοι ρευστότητας και χρηματοδότησης παραμένουν σε μεσαίο επίπεδο. Η διάμεση τιμή των διαθέσιμων μετρητών μειώθηκε ελαφρά, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
 • Οι κίνδυνοι κερδοφορίας και φερεγγυότητας παραμένουν σταθεροί, με ελαφρά μείωση της αναλογίας στοιχείων του ενεργητικού έναντι στοιχείων του παθητικού και του δείκτη φερεγγυότητας των ασφαλιστικών ομίλων.
 • Οι κίνδυνοι διασυνδέσεων και ανισορροπιών είναι επίσης σταθεροί σε μεσαίο επίπεδο. Τα ανοίγματα σε τράπεζες, κρατικό χρέος και σε παράγωγα, καθώς και το αντασφαλισμένο μέρος των ασφαλίστρων έχουν σημειώσει ελαφρά μείωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα.
 • Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι παραμένουν σε μεσαίο επίπεδο, με την παραγωγή ασφαλίστρων να σημειώνει ετήσια αύξηση τόσο για τις δραστηριότητες των ασφαλίσεων ζωής όσο και για τις ασφαλίσεις ζημιών. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρείται περαιτέρω επιδείνωση του δείκτη ζημιών (loss ratio).
 • Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τους ESG παράγοντες παραμένουν σταθεροί σε μεσαίο επίπεδο. Η διάμεση έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το κλίμα κυμαίνεται γύρω στο 3,3% του συνολικού ενεργητικού, με τις επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε πράσινα ομόλογα να ανέρχονται περίπου στο 7% του συνόλου των διαθέσιμων στην αγορά πράσινων ομολόγων.
 • Η ψηφιοποίηση και οι cyber κίνδυνοι μειώθηκαν σε μεσαίο επίπεδο, εντούτοις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν, σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση των εθνικών εποπτικών αρχών (NSAs). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συχνότητας των περιστατικών στον κυβερνοχώρο, που επηρεάζουν όλους τους τομείς δραστηριότητας, όπως μετράται σύμφωνα με τα τελευταία δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, παρέμεινε μεν υψηλός κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023, αλλά μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
ΕΙΟΡΑ Risk Dashboard & Έκθεση για τα internal models

Έκθεση της EIOPA για την ποικιλομορφία των εσωτερικών μοντέλων

Η έκθεση της ΕΙΟΡΑ σχετικά με την ποικιλομορφία των εσωτερικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο (εδώ) δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου 2024. Πρόκειται για μελέτη που βασίστηκε σε δεδομένα του 2019.

Η μελέτη διαχωρίστηκε σε δύο βασικές φάσεις: η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στις κυριότερες κατηγορίες κινδύνων (κινδύνους αγοράς, ασφαλίσεων ζωής κ.λπ.) και η δεύτερη φάση σε υπό-κατηγορίες κινδύνων, όπως οι κίνδυνοι επιτοκίου, μακροζωίας κ.ά. Στο πεδίο εφαρμογής εντάχθηκαν, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, 88 solo επιχειρήσεις και 8 όμιλοι, ενώ στη δεύτερη φάση συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από 99 solo επιχειρήσεις και 10 ομίλους. Ως σημαντικότερα ευρήματα, σημειώνονται τα εξής:

 • Οι επιχειρήσεις ζωής και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις υψηλότερες βαθμολογίες διαφοροποίησης.
 • Σε σύγκριση με άλλους κινδύνους, οι κίνδυνοι ανάληψης ασφαλίσεων υγείας και ζωής είναι μειωμένοι λόγω της διαφοροποίησης.
 • Οι πιο σχετικοί (με τη διαφοροποίηση) επιμέρους κίνδυνοι εντός της ενότητας κινδύνου αγοράς είναι οι κίνδυνοι περιθωρίου, μετοχών και επιτοκίων.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας