Διεθνή

EIOPA: 1.942 κυρώσεις βάσει της IDD το 2020

1.942 κυρώσεις συνολικής αξίας €793.571 επιβλήθηκαν από τις εθνικές εποπτικές αρχές δεκαεπτά κρατών μελών το 2020, για παραβιάσεις της Οδηγίας για τη Διανομή Ασφαλίσεων (IDD), σύμφωνα με την EIOPA.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, συνολικά, σε 17 κράτη μέλη, οι εθνικές εποπτικές αρχές επέβαλαν 1.942 κυρώσεις το 2020. Οι διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ήταν συνολικής αξίας €793.571, εξαιρουμένων των χρηματικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε ένα μεγάλο κράτος μέλος, η αξία του οποίου δεν ήταν διαθέσιμη τη στιγμή της αναφοράς.

Κατά τη διάρκεια του 2020, όπως και για την προηγούμενη περίοδο αναφοράς από την εφαρμογή της IDD (2018 έως το τέλος του 2019), η συντριπτική πλειονότητα των κυρώσεων (πάνω από 80%) αφορούσε παραβάσεις των επαγγελματικών και οργανωτικών απαιτήσεων του άρθρου 10 της IDD –αυτές οι απαιτήσεις καλύπτουν τόσο τις βασικές διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται για την πρόσβαση και τη διατήρηση της πρόσβασης στο επάγγελμα, όσο και τις συνεχείς απαιτήσεις, όπως η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ισορροπημένη εικόνα μεταξύ των κρατών μελών, με τη συντριπτική πλειονότητα των κυρώσεων για παραβάσεις των απαιτήσεων του άρθρου 10 της IDD να σημειώνονται σε πολλά κράτη μέλη. Σε αυτό το στάδιο, η EIOPA δεν έχει αναλύσει λεπτομερώς τους λόγους που συμβαίνει αυτό, αλλά δεδομένων των διαφορών στις εποπτικές προσεγγίσεις και τις κυρώσεις μεταξύ των κρατών μελών, αυτές οι διαφορές στον αριθμό των κυρώσεων που επιβλήθηκαν δεν αποδεικνύουν κατ’ ανάγκη τις πραγματικές διαφορές στον βαθμό μη -συμμόρφωσης μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι ορισμένες πτυχές των κυρώσεων εξακολουθούν να υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο, ορισμένοι τύποι παραβιάσεων της IDD μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σε ένα κράτος μέλος, αλλά διαφορετικά μέτρα σε άλλο κράτος μέλος. Σε αυτό το πλαίσιο, η EIOPA τονίζει, επίσης, ότι η χρήση κυρώσεων είναι μόνο ένα στοιχείο της εργαλειοθήκης που διαθέτουν οι εθνικές εποπτικές αρχές κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους δραστηριοτήτων.

Σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και τους κανόνες δεοντολογίας στο Κεφάλαιο V της IDD και τις πρόσθετες απαιτήσεις για τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση στο Κεφάλαιο VI –τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι πιο ουσιαστικές απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών εντός της IDD και δεν υπήρχαν στο προηγούμενο νομικό πλαίσιο που βασίζεται στην Οδηγία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (IMD)1– υπήρξε σημαντικός αριθμός παραβάσεων, καθώς και σημαντική αύξηση (περισσότερο από το διπλάσιο για το Κεφάλαιο V και περίπου 50% περισσότερο για το Κεφάλαιο VI) το 2020 σε σύγκριση με το 2018-2019 .

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις του άρθρου 24 (διασταυρούμενη πώληση) ή του άρθρου 25 (επίβλεψη και διακυβέρνηση προϊόντων) της IDD. Ενώ σημειώνεται ότι ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα εποπτείας σχετικά με την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων2.

Το πιο συχνό μέτρο επιβολής κυρώσεων, με βάση τις πληροφορίες που αναφέρει κάθε εθνική εποπτική αρχή, ήταν η χρήση διοικητικών χρηματικών κυρώσεων (πάνω από το 50% των υποθέσεων), ακολουθούμενη από την αφαίρεση της άδειας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (περίπου 25% των υποθέσεων). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αφαίρεση της άδειας εφαρμόστηκε μόνο για παραβιάσεις των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της IDD (όσον αφορά την εγγραφή τους στο ειδικό μητρώο) και των επαγγελματικών και οργανωτικών απαιτήσεων στο άρθρο 10 της IDD, εκτός από μία περίπτωση.

Παρόλο που η IDD ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια (από 1η Οκτωβρίου 20183), τα στοιχεία για τις κυρώσεις του 2020 εξακολουθούν να θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν μια μεταβατική φάση μεταξύ IMD και IDD. Σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος), δεν έχουν ακόμη επιβληθεί κυρώσεις βάσει της IDD. Επιπλέον, ορισμένες εθνικές εποπτικές αρχές ξεκίνησαν διαδικασίες για κυρώσεις στο πλαίσιο της IDD κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά δεν ολοκλήρωσαν αυτές τις διαδικασίες μέχρι το τέλος του 2020.


1Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3–10.

2 Βλ., για παράδειγμα, το έγγραφο διαβούλευσης της EIOPA σχετικά με το πλαίσιο για την αντιμετώπιση του κινδύνου σχέσης ποιότητας/τιμής στην ευρωπαϊκή αγορά unit linked (13 Απριλίου 2021) ή τη γνώμη της EIOPA σχετικά με το προτεινόμενο μέτρο παρέμβασης προϊόντων της KNF της Πολωνίας (31 Μαρτίου 2021) .

3 H IDD επρόκειτο αρχικά να εφαρμοστεί από τις 23 Φεβρουαρίου 2018, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη ίσχυε ήδη από εκείνη την ημερομηνία. Αυτή η ημερομηνία εφαρμογής τροποποιήθηκε στη συνέχεια, για να δοθεί περισσότερος χρόνος για την εφαρμογή της και τα κράτη μέλη έπρεπε να εφαρμόσουν την IDD το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2018.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας